LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. (*1958). Po promoci na LF UK v Plzni v r. 1985 nastoupil na II. interní kliniku LF UK a FN v Plzni, kde působí dosud. V letech 1990 – 1992 absolvoval dlouhodobé pobyty v Paříži, INSERM (Národní institut zdraví a lékařského výzkumu), kde pracoval ve Výzkumné jednotce kardiovaskulární epidemiologie a spolupracoval s týmem interní kliniky profesora Safara. Složil I.a II. atestaci z vnitřního lékařství (1988 a 1992) a z kardiologie (2005). R. 1998 byl jmenován docentem vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově, od r. 2001 je přednostou kliniky a v r. 2008 byl jmenován profesorem. Jeho hlavním odborným zájmem je arteriální hypertenze, především farmakologická léčba, vlastnosti tepenného řečiště ve vztahu ke krevnímu tlaku, metody měření krevního tlaku, hypertenze ve stáří, epidemiologie a genetika hypertenze; dalšími oblastmi zájmu jsou chronické srdeční selhání, neinvazivní vyšetřovací metody v kardiologii, kardiovaskulární prevence obecně. Je členem řídicího výboru Evropského projektu genetiky hypertenze a vede jedno z center Evropské sítě pro vyšetřování vlastností velkých tepen. Je autorem nebo spoluautorem cca 300 publikací, z toho asi 80 plných článků v časopisech s impakt faktorem (jeho práce mají kolem 3000 citací). Působil jako předseda České společnosti pro hypertenzi (2011 – 2017) a je zakládajícím členem evropské společnosti ARTERY – The Association for Research into Arterial Structure and Physiology.

Články autora