LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, Ph.D., MHA, v r. 2002 ukončil štúdium všeobecného lekárstva na LFUK v Bratislave. Do r. 2003 pracoval ako asistent na Detskej ORL klinike DFNsP v Bratislave. V r. 2006 ukončil štúdium v odbore stomatológia na LFUK v Bratislave. Od r. 2006 pôsobí ako asistent na oddelení čeľustnej ortopédie Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA. V r. 2009 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore stomatológia a v r. 2012 v odbore čeľustná ortopédia. V r. 2012 obhájil dizertačnú prácu „Myofunkčné problémy v čeľustnej ortopédii, možnosti diagnostiky a terapie“ a získal titul Ph.D. Je autorom a spoluautorom 43 publikácií, abstraktov, prednášok a posterov.

Kontakt

 jurajlysy@gmail.com

Články autora