LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., (1940-2023), v r. 1964 absolvoval stomatologický směr a v r. 1974 obor všeobecné lékařství na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Od r. 1971 do r. 2000 pracoval na Dětské stomatologické klinice Fakulty dětského lékařství UK. Celoživotně se zaměřil na obličejovou traumatologii akutní i na problematiku dlouhodobých změn. Popsal růstovou asymetrii obličeje po zlomenině kloubního výběžku dolní čelisti. Na základě poznatků základního výzkumu Biomechanika obličeje zavedl léčebnou metodu spočívající v odstupňovaném dynamickém přetěžování čelistí, což příznivě ovlivňuje vývoj i ostatních kostí obličeje. Vypracoval techniku fixace jazyka u novorozenců s anomálií dle Pierre Robina, u kterých hrozí akutní obturace dýchacích cest zapadáním jazyka. V r. 1986 a 1988 obdržel Čestné uznání České stomatologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně za 4 odborné práce. V r. 2015 vydal monografii Tajemství Karla IV. – Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání.

Kontakt

 ramba.jiri@seznam.cz

Články autora