LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., promovala v r. 1980 na LF UJEP v Brně v oboru stomatologie, působila jako obvodní stomatoložka, odborná asistentka ILF Praha, vedoucí lékařka Stomatologického centra IDV PZ a jako zástupkyně přednosty Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Nyní pracuje ve vlastní praxi a vede Katedru dentální LF MU a externě působí i na Stomatologické klinice LF MU. Vykonala atestaci I. a II. stupně z oboru stomatologie, absolvovala doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě MU v Brně. Úspěšně absolvovala doktorské studium na LF UP v Olomouci, na LF MU v Brně ukončila habilitační řízení obhájením práce s tématem Kompozitní materiály v estetice frontálního úseku chrupu. Je autorkou 62 publikací in extenso, z toho v 51 případech jako hlavní autor, celkem je autorkou 126 článků a sborníkových publikací. Přednesla více než 100 odborných sdělení v tuzemsku i zahraničí. Je členkou oborové rady LF MU a Brně, členkou České parodontologické společnosti a čestnou členkou České endodontické společnosti. Pracuje v rozsahu praktického zubního lékaře a vysokoškolského učitele, vědecky se orientuje zejména na endodoncii, adhezivní materiály a miniinvazivní techniky ošetření včetně laseru.

Kontakt

 lroubalikova@gmail.com

Články autora