LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., (*1958), studoval na LF UK v Hradci Králové, kde pracuje od r. 1982 postupně jako sekundární lékař, odborný asistent, vedoucí lékař parodontologického oddělení a později oddělení orální medicíny, docent a od r. 2007 jako její přednosta. Je rovněž proděkanem pro výuku zubního lékařství královéhradecké lékařské fakulty. Složil atestační zkoušky v oborech Stomatologie I. stupně, Parodontologie a Klinická stomatologie. Je členem několika vědeckých, oborových, redakčních a edičních rad, státních akreditačních a zkušebních komisí, mezinárodních odborných společností European Association of Oral Medicine a International Congress on Oral Cancer. Je garantem vysokoškolských výukových programů, školitelem lékařů v předatestační přípravě a v doktorských studijních programech (dosud 7 obhájených prací českých a zahraničních doktorandů). Byl účastníkem – řešitelem či spoluřešitelem – celkem 10 výzkumných a rozvojových projektů. Podílí se trvale na výuce studentů magisterských studijních programů Zubní lékařství a Všeobecné lékařství, bakalářského studijního programu Ošetřovatelství a také na výuce studentů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Ve své práci klinického stomatologa se dlouhodobě zabývá zejména nemocemi parodontu, ústní sliznice a slinných žláz, včetně projevů celkových chorob v dutině ústní. Je autorem či spoluautorem více než 170 odborných publikací, 14 monografií, 10 učebních textů a téměř 300 přednášek doma i v zahraničí. Podílí se trvale na organizaci zasedání odborných společností a LF UK v Hradci Králové.

Kontakt

 slezak@lfhk.cuni.cz

Články autora