LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., (*1958), studoval na LF UK v Hradci Králové, kde pracuje od r. 1982 postupně jako sekundární lékař, asistent a odborný asistent, vedoucí lékař parodontologického oddělení a později nově zřízeného oddělení orální medicíny, docent stomatologie, od r. 2007 jako její přednosta a proděkan pro výuku zubního lékařství. Složil atestační zkoušky v oborech Stomatologie I. stupně, Parodontologie a Klinická stomatologie, absolvoval též dvouleté školení v oboru Farmaceutická medicína. Je členem vědeckých, oborových, redakčních a edičních rad, státních akreditačních a zkušebních komisí, předsedou Vzdělávací rady zubních lékařů MZ ČR, členem Stomatologické společnosti ČLS JEP, České parodontologické společnosti, mezinárodních odborných organizací European Association of Oral Medicine a International Congress on Oral Cancer. Je garantem vysokoškolských výukových programů, školitelem lékařů v předatestační přípravě a v doktorských studijních programech, účastníkem a koordinátorem řady výzkumných a rozvojových projektů. Podílí se trvale na výuce studentů LF HK v programech Zubní lékařství, Všeobecné lékařství a Ošetřovatelství, též na výuce studentů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Odborně se zabývá zejména nemocemi ústní sliznice, parodontu a slinných žláz, projevy celkových chorob v dutině ústní a preventivními aspekty současné stomatologie. Je autorem či spoluautorem více než 190 odborných publikací včetně řady monografií a učebních textů a více než 300 přednášek doma i v zahraničí. Podílí se trvale na organizaci vědeckých konferencí a sympozií pořádaných odbornými společnostmi a královéhradeckou lékařskou fakultou.

Kontakt

 slezak@lfhk.cuni.cz

Články autora