LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V červnu letošního roku oslaví Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni 75. výročí své existence. Ze skromných začátků se během tři čtvrtě století toto pracoviště vyvinulo v moderní kliniku, která je výukovým centrem pro pregraduální i postgraduální vzdělávání a zajišťuje nejen vysoce specializovanou léčebnou péči, ale i vědecko-výzkumnou činnost v oboru zubního lékařství. Toto výročí si letos připomeneme v rámci pravidelných přednáškových večerů Spolku lékařů v Plzni ČLS JEP, a to 2. října 2024 v nové budově kampusu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

Kampus Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, který se nachází v těsném sousedství Fakultní nemocnice Plzeň.

Historie a osobnosti kliniky

Stomatologická klinika zahájila svoji činnost 1. června 1949. Prvním přednostou se stal prof. MUDr. Jaromír Křečan, který současně zastával funkci děkana naší Lékařské fakulty. Za celou historii kliniky se v jejím čele vystřídalo osm přednostů a čtyři primáři, pod jejichž vedením pracovaly v uplynulých desetiletích stovky lékařů-pedagogů i nelékařských zdravotnických pracovníků. Jim všem patří poděkování obrovského množství pacientů, 2391 úspěšných absolventů studia stomatologie/zubního lékařství, ale i dalších tisíců studentů všeobecného lékařství, středních a vyšších odborných zdravotnických škol, lékařů a dalších zdravotníků, na jejichž vzdělávání se podíleli právě zaměstnanci kliniky.

V průběhu času působila na tomto pracovišti řada významných osobností, které se výsledky své práce zapsaly nejen do česko-slovenské, ale i světové historie oboru. Za všechny bych rád zmínil několik příkladů. Bezesporu sem náleží nové chirurgické techniky vyvinuté v šedesátých letech minulého století, ať už jde o vestibuloplastiku (prof. MUDr. Andrej Edlan, DrSc., prof. MUDr. Bořivoj Mejchar, CSc.) nebo chirurgicko-ortodontickou léčbu s využitím kortikotomie (MUDr. Ivan Šubrt, MUDr. Irena Šubrtová, prof. MUDr. Andrej Edlan, DrSc., MUDr. Arnošt Král). Samozřejmě nelze opomenout odborné působení prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., který letos také slaví významné životní jubileum. Svoji výraznou a nesmazatelnou stopu zanechal v oblastech dětského a preventivního zubního lékařství, forenzní stomatologie i v rámci antropologicko-lékařského výzkumu historických osobností českých dějin. Na jeho přínos v pedostomatologii poté navázala svojí prací prof. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. Ve výčtu bychom mohli dále pokračovat patentovanými vynálezy z oblasti medicíny doc. MUDr. Antonína Zichy, CSc., reálně používanými v klinické praxi. Současný tým maxilofaciálních chirurgů působících na klinice pak přispěl novými poznatky týkajícími se sialoendoskopie (první použití v ČR) a v celosvětovém měřítku významnými inovacemi řady chirurgických přístupů a rekonstrukčních technik.

Stomatologická klinika si samozřejmě během své existence udržovala a rozvíjela důležité mezinárodní vazby. Za všechny lze jmenovat odborné aktivity prim. MUDr. Daniela Hrušáka, Ph.D., v European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (prezident EACMFS v letech 2012 – 2014) nebo v organizaci AO CMF.

Současnost kliniky

Není ale cílem tohoto sdělení prezentovat nepřeberné množství větších či menších úspěchů, kterých během svého rozvoje plzeňská klinika dosáhla ve všech sférách svého působení. Za hlavní a často nepříliš viditelný úspěch je třeba považovat především obětavou, běžnou, každodenní, ale velmi náročnou práci všech zaměstnanců, kterou vykonávají pro pacienty a studenty. Je zřejmé, že v 75. roce existence stomatologické kliniky máme jistě na co navazovat. Jaká je tedy naše současná situace a jaké máme výhledy do budoucna?

V současnosti je Stomatologická klinika velmi moderním a progresivním pracovištěm, které sídlí ve Fakultní nemocnici Plzeň v Plzni na Lochotíně. Klinika je tvořena osmi odděleními korespondujícími s příslušnými podobory zubního lékařství (Konzervační, Protetické, Parodontologické, Stomatochirurgické a Ortodontické oddělení, Oddělení dětské stomatologie, nově otevřená Orální medicína a Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie). Samostatným oddělením je pak Dentální hygiena. Disponujeme 51 stomatologickými soupravami, lůžkovým oddělením se 13 lůžky, 3 operačními sály, 3 ambulantními chirurgickými sálky, protetickou a ortodontickou zubní laboratoří, výukovou ordinací, 2 fantomovými učebnami a dalším standardním klinickým komplementem.

V posledních několika letech se nám podařilo rozšířit pracovní kolektiv kliniky a náš tým aktuálně tvoří 74 lékařů a 68 nelékařských zdravotnických pracovníků. Přestože je nyní personální situace stabilní, stále na ní pracujeme a zároveň jsme otevřeni i větší spolupráci s praktickými zubními lékaři, především v oblasti pregraduální výuky. Dobré personální zajištění umožnilo zvýšení výkonu v léčebně-preventivní péči s krátkými objednacími lhůtami. To je podpořeno i nastavenou organizací objednávání podle akutnosti stavu, tak aby nedošlo k nebezpečí z prodlení.

Ročně provedeme v průměru 45 tisíc ošetření u 20 tisíc pacientů v ambulantní sféře a přes 500 pacientů ošetříme za hospitalizace. Jako jedno z mála klinických pracovišť máme i registrované pacienty, téměř 4000. Naším prioritním úkolem je zajištění specializované a superkonziliární péče o diagnosticky a terapeuticky náročné nemocné, kterým nemůže být nabídnuta adekvátní pomoc jinde. Tito pacienti se rekrutují převážně ze západočeského regionu se spádem přibližně jednoho milionu obyvatel.

Maximální podpora vzdělávání a profesního růstu našich lékařů, moderní infrastruktura, výborná dostupnost a využitelnost technologií mikroskopické a digitalizované stomatologie včetně 3D plánování a tisku i počítačem asistované chirurgie a v neposlední řadě pestrá práce se zajímavou skladbou pacientů nám umožňují alespoň částečně konkurovat privátnímu sektoru v oblasti personálních zdrojů. Problémy tak zaznamenáváme hlavně v oslovování některých nelékařských zdravotnických pracovníků (dentální hygienistky, sestry v perioperační péči).

Výuka pregraduální a specializační

Na klinice stále zachováváme určitou „oborovost“, ale ve styčných oblastech uplatňujeme koncept výchovy lékařů s mezioborovým zaměřením pro danou problematiku (chirurgická endodoncie, dětská dentoalveolární chirurgie, preprotetická chirurgie včetně augmentačních technik a navigované dentální implantologie aj.). Vlastníme akreditaci pro realizaci specializačního vzdělávání ve všech oborech zubního lékařství (ortodoncie, maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie a klinická stomatologie) a stále tak úspěšně rozšiřujeme počty těchto specialistů nejen pro potřeby našeho pracoviště.

Jedním z hlavních úkolů kliniky je pregraduální výuka studentů zubního lékařství v českém a anglickém jazyce (v tomto akademickém roce celkem 286 studentů) i studentů všeobecného lékařství (4. ročník). Zde jsme si k výročí „nadělili“ právě probíhající inovaci náplně výuky tak, aby reflektovala současnou úroveň a skutečné potřeby rychle se rozvíjejícího oboru stomatologie. Připravujeme též otevření nové učebny s dentálními simulátory na principu virtuální reality.

Velkým benefitem pro naše studenty je nová budova univerzitního kampusu v těsné blízkosti fakultní nemocnice, takže veškeré vzdělávání probíhá v moderních prostorách na jednom místě.

V našem doktorském studijním programu (aktuálně 16 Ph.D. studentů), který je přirozeně úzce spjat s vědecko-výzkumnou činností, se podařilo výrazně zvýšit úspěšnost s publikačními výstupy v nejprestižnějších časopisech. Výzkum probíhá i v rámci několika grantových projektů.

Na klinice nyní působí 1 profesor, 3 docenti a dalších 14 lékařů s titulem Ph.D. Uvědomujeme si naléhavou potřebu rozšíření počtu těchto akademických pracovníků a tři kolegové toho času směřují k habilitaci.

Klinika aktivně rozvíjí spolupráci s ostatními stomatologickými klinikami v ČR i v zahraničí (např. Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Medizinische Universität Innsbruck, Rakousko), s ČSK a dalšími institucemi a v souladu se současným pojetím medicíny samozřejmě také spolupráci mezioborovou. Aktivně plní i další své role v podobě pořádání odborných konferencí (např. Plzeňské pracovní dny), její lékaři působí jako znalci, ve výborech odborných společností, v redakčních radách odborných časopisů, vykonávají recenzní a oponentskou činnost apod.

Rád bych Stomatologické klinice v Plzni k jejímu výročí osobně popřál do dalších let co nejvíce spokojených zaměstnanců, studentů a pacientů. Ať se jí daří!

Pavilon F Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, kde jsou v 7. a 8. patře ambulance jednotlivých oddělení Stomatologické kliniky a v 6. patře je lůžkové oddělení.
Konzervační oddělen Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni v Purkyňově pavilonu v roce 1974.
Primář MUDr. MDDr. Jiří Genčur v jedné z ambulancí Protetického oddělení.
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (2021 – dosud).
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (2001 – 2021)
prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. (1997 – 2000)
prof. MUDr. Miroslav Průcha, DrSc. (1990 – 1997)
prof. MUDr. Bořivoj Mejchar, CSc. (1969 – 1990)
prof. MUDr. Andrej Edlan, DrSc. (1960 – 1968)
prof. MUDr. Josef Švejda, DrSc. (1954 – 1960)
prof. MUDr. Jaromír Křečan (1949 – 1953)

15. 6. 2024

LKS 06/2024

LKS. 2024; 34(6): S92 – S94

Autor:

Fotografie

  • Archiv LF UK v Plzni

Rubrika:

Téma:

Soubory ke stažení: