LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V září vychází letošní třetí číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 3/2022 publikuje jednu původní práci a dva přehledové články. Původní práce Meranie rozmerovej stability modelov zubných oblúkov z termoplastických materiálov vytlačených metódou Fused Deposition Modeling počas procesu vákuovania autorů z Lékařské fakulty Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě (Hlavenková Z., Milde J., Thurzo A., Dianišková S.) vychází z výsledků experimentální studie. V elektronickém časopisu je plná verze původní práce zveřejněna také v angličtině. Přehledový článek Dentální a skeletální změny maxilly po rychlé maxilární expanzi je dílem autorů ze Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol (Nocar A., Horáček M., Dostálová T., Trojanová J.). Na dalším přehledovém článku Dentální keramika – mechanické vlastnosti se podílely autorky z olomoucké Kliniky zubního lékařství a pražského Asklepionu – Institutu klinické a estetické medicíny (Hynková K., Voborná I.) Zářijové vydání ČSPZL přináší také sborník abstraktů ze 14. ročníku Dne výzkumných prací 2022, který se konal 3. 6. 2022 na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha. Tato akce je tradiční příležitostí k setkání vědecky aktivních klinických pracovníků a zároveň dává pregraduálním i postgraduálním studentům možnost přednést výsledky svých prvotních výzkumných prací. Sborník připravili MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., a Ing. Radka Vrbová, Ph.D.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Nabídku článků pro časopis ČSPZL a dotazy týkající se například článků již přijatých do recenzního řízení zasílejte prosím k rukám šéfredaktora:

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

e-mail: kapitan@dent.cz

Jak jsme již informovali, tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

Informace o předplatném najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

17. 9. 2022

LKS 09/2022

Print: LKS. 2022; 32(9): 157

Autor:

Rubrika:

Téma: