LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den je koncipován jako mezinárodní akce zahrnutá do vzdělávacích akcí ČSK. Do programu jsou zařazeny odborné přednášky v podání významných přednášejících nominovaných saskou, bavorskou, rakouskou a Českou stomatologickou komorou.

V minulém LKS 2/2023 jsme zveřejnili první informace o odborném obsahu a nyní přinášíme další podrobnosti o některých připravených přednáškách.

Připravila ČSK

Naši Komoru bude reprezentovat významné mezioborové téma, a to Dentální fokusy – nový systém organizace fokálních infekcí v ČR.

Jak jsme již uvedli, ČSK rovněž přizvala ke spolupráci Assoc. prof. Dr. Stevena P. Engebretsona, DMD, MS, z New York University, který loňský první ročník této akce navštívil jako jeden z účastníků. Letos vystoupí s přednáškou, v níž se bude věnovat parodontitidě a jejím souvislostem s celkovým zdravotním stavem. Je známo, že parodontitida je spojena se systémovými onemocněními, jako je diabetes, kardiovaskulární onemocnění, i s těhotenstvím. Jejich vzájemný vztah zůstává předmětem zkoumání. Klinické studie parodontální terapie a systémových výsledků se ukázaly jako náročné. Přednáška zhodnotí důkazy, že parodontitida je modifikátor systémového onemocnění, navržené mechanismy pro „perio-systémovou“ vazbu a shrne údaje z klinických studií. Výsledky těchto studií budou diskutovány v kontextu doporučení péče o pacienty s parodontózou a očekáváním lékaře pro zlepšení systémových onemocnění.

Dr. S. P. Engebretson je specialistou na parodontologii a implantologii, se značnou publikační činností i účastí na výzkumech. Jeho současným výzkumem je provádění klinických studií zaměřených na zlepšení parodontálního a systémového zdraví zejména se zřetelem na vztahy mezi parodontózou, cukrovkou a aterosklerózou. Dlouhodobým cílem je prozkoumat vztah mezi onemocněním parodontu a systémovým zdravím, identifikovat nové metody léčby parodontu a přispět ke vzdělávání budoucích praktických zubních lékařů a parodontologů.

Pro zpestření zařadila ČSK do programu také krátkou přednášku k přírodnímu dědictví a karlovarské termální struktuře, o níž bude hovořit RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., jehož rodina je s karlovarskými termály spojena po desetiletí.

Připravila rakouská komora

Rakouská stomatologická komora přizvala do odborného programu specialistu, jímž je OA Assist. Prof. Dr. med. dent. Florian Pfaffeneder-Mantai, MA, z Danube Private University v Kremsu, kde zastává pozici náměstka lékařského ředitele I. stomatologické ambulance a Centra ústní a čelistní chirurgie Oddělení výzkumu a vývoje. Téma, které zvolil ve spolupráci s Komorou zubních lékařů Dolního Rakouska, je management péče o chrup přiměřený věku pacienta. Vzhledem k rostoucí očekávané délce života, posunu v klinických obrazech, snižující se bezzubosti i složitosti protetického vybavení se v budoucnu očekávají zvýšené nároky na stomatologickou péči v domovech pro seniory. Cílem přednášky je nastínit současnou situaci v domovech pro seniory ve vztahu k mobilním možnostem zubního ošetření, a to na příkladu Dolního Rakouska, a zmapovat další možnosti pro zvýšení úsporné integrace těch, kteří jsou v každodenní péči. Můžeme vycházet z koncepce lékaře Avedise Donabediana o rozsahu a hodnocení kvality poskytované péče v rámci řízení poskytovatelů zdravotní péče (např. infrastruktura, odborný personál, příjemci péče, technické vybavení, potřeby zubního ošetření atd.). Mimo jiné budou představeny možnosti zřízení „sponzorovaných zubních lékařů“ pro pečovatelská zařízení, např. pro pololetní prohlídky nebo pro vstupní prohlídky.

V dubnovém vydání LKS vás seznámíme s dalším odborných obsahem Česko-sasko-bavorsko-rakouského stomatologického dne 2023.

Registrace na akci je možná na www.dent.cz (Vzdělávání).

 

Assoc. prof. Dr. Steven P. Engebretson, DMD, MS (USA).
OA Assist. Prof. Dr. med. dent. Florian Pfaffeneder-Mantai, MA (Rakousko).