LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Edice Medicína hlavy a krku vedená prof. MUDr. Viktorem Chrobokem, CSc., Ph.D., z ORL kliniky v Hradci Králové za posledních více než 15 let vydala 18 monografií věnovaných oblasti hlavy a krku. Kniha Chirurgie očnice tematicky navazuje na předcházející publikace v uvedené edici a specializuje se komplexně na topografickou oblast orbity. Publikace představuje výsledek několikaleté mezioborové spolupráce více než 20 autorů a dalších 35 spoluautorů z oborů oftalmologie, otorinolaryngologie, neurochirurgie, maxilofaciální chirurgie a plastické chirurgie, onkologie, stomatologie, radiologie i patologie.

Monografie je rozdělena do 8 základních celků, které čtenáře vedou danou tematikou od anatomie a patologie očnice přes diagnostiku a léčbu až k pooperační péči. Celkem 35 kapitol je dále logicky členěno přehledným způsobem pomocí četných tabulek, názorných schémat a obrázků. Přínosným je závěrečný souhrn a literatura na konci každé kapitoly. Základní text této odborné publikace uvedený na 383 stranách je následován dalšími 54 stranami příloh.

Úvodní část knihy stručně seznamuje čtenáře s historií chirurgie očnice. Druhá část se věnuje anatomii a patologii očnice se zaměřením na chirurgickou anatomii. Třetí část je věnovaná diagnostice – zaměřuje se na klinické projevy onemocnění očnice, jejich diferenciální diagnostiku a možnosti moderní zobrazovací techniky. Čtvrtá část podrobně popisuje léčbu – v obecné části jsou podány indikace k chirurgické léčbě se zaměřením na úrazy, infekční a neinfekční záněty, endokrinní a nádorové léze očnice. Dále jsou zde popsány principy této terapie se zdůrazněním minimalizace operačního traumatu pro pacienta při maximalizaci výsledku chirurgického výkonu. Multioborová spolupráce zde vyplývá ze širokého spektra možných patologických procesů v očnici.

Chirurgickým přístupům do očnice se detailně věnuje pátá část monografie. Popisuje endoskopickou chirurgii, použití zvětšovací techniky – mikroskopu i lupových brýlí. Zmiňuje peroperační navigaci a k rekonstrukci očnice charakterizuje aloplastické a titanové materiály. Šestá část věnovaná speciální léčbě podrobně rozebírá problematiku zánětů, nádorů, úrazů a vývojových vad. Sedmá část se věnuje anesteziologickému managementu chirurgie očnice, dále ošetřovatelské a rehabilitační péči a zdůrazňuje význam prevence onemocnění očnice. Samostatná kapitola je věnována rekonstrukční a protetické léčbě. Závěrečná osmá část obsahuje pro čtenáře užitečné přílohy. Jedná se o slovníček základních pojmů a jmen, doporučenou literaturu, stručný životopis autorů, seznam tabulek, obrazové dokumentace a zkratek a závěrečný rejstřík a souhrn. Významné je v závěru knihy poučení pro klinickou praxi a zdůraznění důležitosti dispenzární péče.

V dobách nedávných byl přístup k onemocnění očnice izolovaný dle charakteru diagnózy a specializace či zkušeností pracoviště s danou léčbou. Odděleně se tak problému věnovali oftalmologové, chirurgové, onkologové a další odborníci. V současné době s rozvíjející se úzkou specializací v medicíně a sofistikovanými možnostmi diagnostiky a léčby, to vše podpořené výpočetní technikou a robotizací, situace přímo vyžaduje efektivní spolupráci oborů, kterých se problematika očnice týká. A to nejen zraku a pohybu očí, ale i funkce přilehlých orgánů. Příčiny nemocí očnice nejčastěji zahrnují úrazy, záněty, onkologické diagnózy, vrozené vady. Právě různorodost diagnostiky a přítomnost delikátních struktur v blízkosti očnice si tedy vyžaduje sestavení týmu odborníků, kteří v časové návaznosti zajistí efektivní průběh léčby a optimální pooperační péči. Vedoucím týmu je oftalmolog. Terapie nemocí očnice je různorodá, velmi často založená na chirurgické léčbě. A chirurgické terapii nemocí orbity je věnována podstatná část této monografie. Závažné úrazy a chirurgická fáze terapie nádorů má často za následek vznik rozsáhlých defektů tvrdých a měkkých tkání očnice a jejího okolí. Pro pacienta je tato situace velmi složitá a náročná i z psychologického hlediska. Prvořadým úkolem ošetřujícího týmu je proto umožnit pacientovi opětovné začlenění do společnosti s minimálním snížením kvality jeho života s důrazem na prevenci možných socioekonomických problémů. Z tohoto pohledu je velmi přínosná část monografie zabývající se pooperační péčí a následnou léčbou včetně rehabilitační, rekonstrukční, protetické i psychologické péče.

Autoři monografie jsou fundovaní odborníci ve svých oborech a jejich cílem bylo poskytnout komplexní pohled na onemocnění očnice a možnosti léčby ve vzájemných souvislostech, přehledně seznámit čtenáře se současnými znalostmi a technickými možnostmi v diagnostice a operačními postupy v terapii nemocí očnice včetně moderních endoskopických přístupů.

Mezioborová spolupráce v medicíně je v současnosti nezbytností, neboť rychlý nástup sofistikovaných diagnostických a terapeutických metod je pro lékaře různých odborností až nemožné v celé šíři teoreticky i prakticky obsáhnout.

Jsem přesvědčena, že publikace svým logickým a přehledným uspořádáním významně přispěje k úspěšné léčbě rozličných nemocí očnice. Monografii mohu vřele doporučit všem lékařům, střednímu zdravotnickému personálu i studentům jako cenný zdroj informací pro klinickou praxi.