LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jsem v důchodu a už nepracuji. Chci zůstat členem Komory, mít možnost předepisovat recepty pro sebe a svoji rodinu a dostávat časopis LKS, ale nemůžu chodit na sněmy Oblastní komory. Je nějaká možnost, jak členství v Oblastní komoře ukončit?

Ano. Podle řádů Komory může člen Komory, který ukončil výkon povolání (zpravidla odchodem do důchodu) a nadále je nevykonává, požádat o vyškrtnutí ze seznamu členů Oblastní komory. Doručením takové žádosti Kanceláři Komory zaniká zápis dotčeného člena do seznamu členů Oblastní komory a platí, že dotčený člen

  • zůstává členem ČSK,
  • může být přítomen jednání sněmu Oblastní komory, nezapočítává se však do počtu členů sněmu Oblastní komory a nemůže hlasovat,
  • nemůže volit ani být volen do orgánů Oblastní komory,
  • platí roční členský příspěvek v minimální výši, tedy 500 Kč. Výjimku představují členové, kteří před rokem 2019 dosáhli 70 let věku; ti jsou od ročního členského příspěvku (pokud nevykonávají povolání) zcela osvobozeni,
  • má právo na bezplatné zasílání časopisu LKS,
  • má právo na přístup do uzavřené členské sekce internetových stránek provozovaných Komorou,
  • má právo (splňuje-li předepsané podmínky) na vydání záruky odbornosti pro účely předepisování léčivých přípravků pro sebe a své blízké.

Pokud by člen Komory, který výše popsaným způsobem pozbyl členství v Oblastní komoře, opět zahájil výkon povolání zubního lékaře, musí se zapsat do seznamu členů Oblastní komory, na jejímž území bude povolání vykonávat.