LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jsem odborným zástupcem a nestihl jsem v minulém roce absolvovat školení. Nemám proto osvědčení. Na krajském úřadu mi sdělili, že jim to nevadí. Porušuji tedy nějaký předpis?

Ano. Zákon o komorách říká, že Komora stanoví podmínky pro výkon funkce odborného zástupce a vydává osvědčení o jejich splnění. Podmínky pro výkon funkce odborného zástupce stanovil sněm Komory v roce 2020. Současně dal členům Komory dva roky na to, aby tyto podmínky měli čas splnit a získat příslušné osvědčení.

Od 1. ledna 2023 platí, že člen Komory nesmí být ustanoven do funkce odborného zástupce, pokud není držitelem osvědčení o splnění podmínek pro výkon této funkce. Porušení této povinnosti je porušením organizačního řádu Komory a disciplinárním proviněním.

Krajský úřad není (na rozdíl od Komory) oprávněn stanovit podmínky pro výkon funkce odborného zástupce ani o splnění těchto podmínek vydávat osvědčení. Není ani oprávněn dohlížet na plnění členských povinností členů Komory a vykonávat nad nimi disciplinární pravomoc. Tato problematika vůbec nespadá do jeho působnosti, a proto se jí nezabývá.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)