LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Souhrn: Využití plazmy bohaté na trombocyty (Platelet-Rich Plasma, PRP) vyvolává i po více než třiceti letech používání rozdílné reakce a diskuse. Zastánci této metody argumentují urychleným hojením, menší pooperační bolestí, nižší spotřebou analgetik a lepšími pooperačními výsledky. Odpůrci využívání derivátů krevní plazmy upozorňují na diskutabilní zlepšení operačních výkonů, zvýšenou cenu chirurgického výkonu a rizika spojená s přípravou a aplikací PRP. Značné nejasnosti a nepřesnosti vznikají i nejednotnou nomenklaturou. Tento přehledový článek má za cíl systematicky rozdělit jednotlivé systémy a formy derivátů krevní plazmy, které jsou používané v zubním lékařství.

Klíčová slova: plazma bohatá na trombocyty, fibrin bohatý na trombocyty, PRP, PRF, růstové faktory

Blood Plasma Derivates in Dentistry

Review article

Summary: The use of Platelet-Rich Plasma (PRP) evokes even after more than 30 years of usage various reactions and debates. Followers of this method argue with speed-up healing, lower post-op pain, lower analgesics usage and better results. Opponents point out arguable improvement of the operation outcomes, higher cost of the procedure and risks connected with preparation and application of PRP. There are many debates and uncertainties about the nomenclature, too. This review article divides and compares the classifications systems for blood derivates used in dentistry.

Key words: Platelet-Rich Plasma, Platelet-Rich Fibrin, PRP, PRF, Growth Factors

Úvod

Spolu s počátky využití metod tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny v 80. letech minulého století se začali vědci zabývat způsobem, jak urychlit a zlepšit obnovení tkání co možná nejfyziologičtějším způsobem. Deriváty krevní plazmy obsahují vysoké množství růstových faktorů a prorůstových molekul, které slouží k reparaci a regeneraci tkání. Jako autologní zdroj nevyvolají alergickou ani jinou imunitní reakci organizmu. Přestože jsou známy již dlouhou dobu, stále dochází ke zdokonalování jejich použití a účinku. V současnosti probíhá intenzivní výzkum krevních derivátů pro využití v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství.

Plazma bohatá na trombocyty

Jedním z nejlepších zdrojů růstových faktorů je plazma bohatá na trombocyty (Platelet-Rich Plasma, PRP). Je derivátem krevní plazmy, kde je účinně zvýšena koncentrace krevních destiček na úkor erytrocytů a leukocytů. Trombocyty obsahují množství růstových faktorů (Growth Factors, GFs), jako jsou destičkový růstový faktor (Platelet Derived Growth Factor, PDGF), transformující růstové faktory (Transforming Growth Factors, někdy též Tumor Growth Factors, TGF-β1 a TGF-β2), inzulinu podobný růstový faktor (Insulin-like Growth Factor, IGF), vaskulární endoteliální růstový faktor (též cévní endoteliální růstový faktor, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), nebo epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor, EGF) (1, 2). Přestože PRP byla v medicíně zkoumána již od 70. let minulého století, její využití v zubním lékařství začalo až na konci minulého tisíciletí, kdy ji použil profesor Marx (3).

Příprava PRP je možná několika způsoby. Původní metoda využívá krevního separátoru, jenž pomocí plazmaferézy odděluje jednotlivé krevní elementy a koncentrované trombocyty shromažďuje v transfuzním vaku s obsahem citrátu. Celkový objem odebrané krve bývá dle hodnoty pacientova hematokritu 300 až 500 ml, ze kterého se získá až 70 ml neaktivované PRP. Zbylý obsah acelulární krevní plazmy, erytrocytů a leukocytů je vrácen do krevního oběhu pacienta. Pomocí tohoto postupu se dosáhne vysoké koncentrace krevních destiček s malou příměsí erytrocytů a leukocytů. Využití krevního separátoru vylučuje chybu hematologa při jejím zpracování. Nevýhodou je vysoká cena přístroje a jeho dostupnost pouze v krevních bankách velkých klinických pracovišť.

Výrazně levnější, avšak technicky náročnější příprava PRP se označuje jako metoda dvojí centrifugace (obr. 1), (obr. 2). V první tzv. měkké centrifugaci (softspin) dochází k oddělení erytrocytární masy, acelulární krevní plazmy (Platelet-Poor Plasma, PPP) a supernatantu (Bufy Coat, BC), který obsahuje PRP. Po izolaci supernatantu provádíme jeho druhou tzv. tvrdou centrifugaci (hardspin) a získáme vlastní PRP. Optimální zvýšení koncentrace krevních destiček v PRP je troj až pětinásobné (4), protože vyšší hodnoty nevedou k podpoře regenerace tkání, ale mají spíše inhibiční efekt (2). Míra koncentrace trombocytů je závislá na řadě faktorů, jako jsou počáteční množství trombocytů v krevním řečišti pacienta, přesnost provedení odběru, uchování a převoz PRP, či interval od odběru až po její implantaci.

Nejasnou otázkou zůstává funkčnost GFs uvolňovaných z PRP během chirurgických výkonů. Po aktivaci PRP směsí trombinu a kalcia dochází během krátkého času k uvolnění většiny GFs do kompozitního gelu, který je implantován do místa kostního defektu. Nemožnost ovlivnit průběh uvolňování GFs z PRP patří mezi zásadní problémy při používání této technologie.

Plazma bohatá na trombocyty se používá nejen v maxilofaciální, dentoalveolární a parodontální chirurgii v zubním lékařství, ale i v dalších medicínských oborech jako plastická (5), estetická (6) a ortopedická (7) chirurgie, nebo popáleninová (8) a regenerativní (9, 10) medicína.

Klinické studie hodnotící kvalitu a denzitu novotvořené kosti vykazují nejednotné výsledky, které jsou pravděpodobně důsledkem užití rozdílných koncentrací destiček a individuální reakce ošetřovaných pacientů (11). Přestože je použití PRP, dle řady studií, výhodou, omezuje se v současné době její užívání v parodontologii kvůli finančně náročné technice přípravy (12). Užití PRP není propláceno z veřejného zdravotního pojištění a je plně hrazeno pacientem.

Fibrin bohatý na trombocyty

Fibrin bohatý na trombocyty (Platelet-Rich Fibrin, PRF, neboli Leucocyte- and Platelet-Rich Fibrin, L-PRF) bývá některými autory označován jako druhá generace PRP (13). Autologní trombocyty a leukocyty jsou zachyceny ve fibrinové matrix (9). Hlavní výhodou PRF je atraktivita fibrinové sítě pro endogenní GFs, které ovlivňují hojení parodontálních defektů (14). Příprava PRF, při které můžeme získat velké množství fibrinových zátek využitelných v postupech regenerativní medicíny, je dostupnou metodou (15).

Separace PRF spočívá v pomalé centrifugaci (1500 otáček za minutu) periferní žilní krve odebrané do skleněných zkumavek bez přidaných antikoagulancií. Krevní destičky a fibrinogen začnou ihned reagovat s povrchem zkumavky a vytvoří tzv. fibrinovou zátku. Po centrifugaci nalézáme ve zkumavce tři frakce (obr. 3), (obr. 4). Nejtěžší erytrocytární masa na dně zkumavky a povrchová acelulární plazma na povrchu ohraničují fibrinovou zátku (též PRF zátka), která obsahuje komplexní trojdimenzionální síť schopnou zachycovat endogenní GFs, trombocyty a leukocyty (obr. 5). Na rozdíl od PRP, která se musí spotřebovat do dvou hodin po odběru, je PRF stabilní, pokud je udržována v termostatu o teplotě 37 oC. Fibrin bohatý na tromobocyty se proto jeví v současné době jako jednodušší a levnější metoda pro využití v řadě indikací parodontální, dentoalveolární a maxilofaciální chirurgie (12, 16).

Rozdělení krevních derivátů

Vzhledem k poměrně velkým nepřesnostem v terminologii jednotlivých typů PRP a PRF popsal jejich systematické rozdělení v roce 2009 profesor Dohan Ehrenfest (17).

Jednotlivé krevní deriváty dělíme do čtyř skupin podle koncentrace leukocytů a fibrinu (tab. I):

1) Čistá plazma bohatá na trombocyty PRP (Pure Platelet-Rich Plasma, P-PRP), kam řadíme PRP získanou pomocí krevního separátoru (18), Vivostat PRF (Vivolution, Dánsko) (19) a PRGF podle Anituova protokolu (BTI, BioTechnology Institute, Španělsko) (20, 21).

2) Plazma bohatá na leukocyty a trombocyty (Leucocyte- and Platelet-Rich Plasma, L-PRP) reprezentovaná systémy Curasan (Kleinostheim, Německo) (18), Regen (Regen Laboratory, Mollens, Švýcarsko) (22), Plateltex (Bratislava, Slovensko) (22, 23), SmartPReP (Harvest Corp, Plymouth, USA) (24), PCCS (Platelet Concentrate Collection System, Palm Beach Gardens, USA) (19, 21), Magellan (Medtronic, Minneapolis, USA) (25) nebo GPS PRP (Gravitational Platelet Separation System, Biomet Biologic, Warsaw, USA) (26).

3) Čistý fibrin bohatý na trombocyty (Pure Platelet-Rich Fibrin, P-PRF), jako např. Fibrinet (Cascade Medical, New Jersey, USA) (22).

4) Fibrin bohatý na leukocyty a trombocyty (Leucocyte- and Platelet-Rich Fibrin, L-PRF), který využívá Choukrounova PRF (Process protocol, Nice, Francie) (14, 27 – 30).

Jak je zřejmé, firemní názvy neodpovídají jednotlivým typům plazmy, kdy např. koncentrát systému Vivostat označovaný firmou Vivolution jako PRF, je ve skutečnosti P-PRP. Terminologická nejednotnost, firmami podporovaný výzkum a veliké rozdíly v metodice přípravy činí srovnání jednotlivých systémů obtížným (9). Situaci navíc komplikuje fakt, že jednotlivé skupiny mají rozdílný mechanizmus účinku. Zatímco PRP uvolňuje GFs najednou, ve velikém množství, ihned po aktivaci a v pozdějších fázích hojení její aktivita klesá, PRF využívá endogenních GFs, trombocytů a leukocytů a dosahuje aktivity i za několik dní. Avšak nelze porovnávat koncentrace GFs obsažených v PRP a PRF in vitro, neboť u PRF je koncentrace endogenních růstových faktorů nízká, a in vitro tudíž nesrovnatelná s vysokou koncentrací GFs obsažených v α granulích trombocytů (31).

Pro izolaci PRP krevním separátorem je nezbytná přítomnost hematologa, a to zvyšuje cenu ošetření. Zatímco P-PRP dosahuje nejvyšších koncentrací trombocytů krevním separátorem, Vivostat PRF a PRGF obsahuje signifikantně menší množství krevních destiček a pouze nepatrnou frakci leukocytů. Při použití L-PRP se získá koncentrát s kolísavou hladinou trombocytů, ale vyšší frakcí leukocytů. U manuálních systémů závisí množství získaných trombocytů na zkušenostech pracovníka provádějícího separaci. Pro oba druhy PRP je typická nízká hladina fibrinu. PRF obsahuje naopak vysoké množství fibrinu a L-PRF se jeví v současné době jako klinicky dobře využitelná metoda. Její předností jsou nízká cena, jednoduchost přípravy s malou pravděpodobností technické chyby a její dobrá stabilita, takže ji lze využít v kterékoliv fázi operace (32).

Zásadním rozdílem L-PRF ve srovnání s ostatními metodami je použití zkumavky bez antikoagulační přísady (31). K reakci jednotlivých krevních elementů dochází interakcí se stěnou zkumavky během centrifugace. Plazma bohatá na fibrin navíc využívá především endogenní cytokiny a právě jejich přesná souhra řízená organizmem vede k zesílení probíhajících mechanizmů (11). Naproti tomu uvolnění všech GFs při aktivaci PRP vede k jejich vysoké koncentraci, avšak ne během procesu hojení defektu (33).

Dalším rozdílem je kvalita fibrinové sítě. U P-PRP a L-PRP je fibrinová síť nevyzrálá a postupně kolabuje, stejně jako např. u tkáňového lepidla. Naproti tomu u PRF je vytvořena stabilní vyzrálá fibrinová síť, kterou tvoří velké množství spojek udržujících konstantní prostorové uspořádání a tvar (17).

V jednotlivých systémech a postupech hraje významnou roli množství a kvalita leukocytů a fibrinu. Leukocyty mají v PRP protizánětlivý (34, 35) a imunomodulační účinek (36) a také exprimují VEGF. V trombocytech obsažené proangiogenní faktory jako VEGF nebo FGF-2 jsou inhibovány endostatinem a trombopondinem-1, které trombocyty vylučují ve stejném množství (37). Účinnější pro ovlivnění neoangiogeneze jsou právě VEGF z leukocytů. Složení a vyzrálost fibrinové sítě má vliv na charakteristiku finálního produktu (38). Zatímco u P-PRP je většina fibrinogenu uvolněna z trombocytů a jeho výsledná koncentrace je nízká, u PRF je vychytáván i cirkulující fibrinogen, který pomáhá vytvořit stabilnější fibrinovou síť.

Závěr

Využívání derivátů krevní plazmy poskytuje zubním lékařům další terapeutickou možnost při léčbě parodontálních, dentoalveolárních a maxilofaciálních defektů.

Řada studií poukazuje na pozitivní výsledky využití PRP při léčbě bisfosfonáty indukované osteonekrózy čelistí (Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws, BRONJ) (39 – 41), postextrakčních komplikací (42), nebo sinus liftu (43, 44). Dobrých zkušeností dosahují především lékaři a pracoviště s vysoce standardizovanou metodikou přípravy, která zaručuje reprodukovatelnost výsledného efektu.

Výběr konkrétního typu obohacené krevní frakce je individuální a závisí na řadě zmiňovaných parametrů. Předkládané sdělení má za cíl poukázat na rozdíly jednotlivých systémů, jejich výhody a nevýhody.

Článek vznikl za podpory grantu IGA NT/14321.

Obr. 1: Metoda dvojí centrifugace pro získání čisté plazmy bohaté na trombocyty (Pure PRP, P-PRP). První centrifugace: plná krev je centrifugována ve zkumavce s příměsí antikoagulancia. Získáme tři vrstvy: červené krvinky (RBC), které jako nejtěžší klesnou ke dnu a nejsou již dále využity, na povrchu se oddělí acelulární plazma (PPP) a uprostřed nacházíme vrstvu bohatou na trombocyty a leukocyty (Bufy Coat, BC). Pro získání P-PRP odebereme PPP a povrchovou část BC, které společně v nové zkumavce centrifugujeme při vyšších otáčkách. Po druhé centrifugaci se nachází P-PRP na dně zkumavky. Výsledný produkt obsahuje vysoký počet trombocytů z BC s malou příměsí séra (PPP) a nízkým počtem leukocytů.
Obr. 2: Metoda dvojí centrifugace pro získání plazmy bohaté na leukocyty a trombocyty (Leucocyte- and Platelet- Rich Plasma, L-PRP). Po první centrifugaci, která probíhá stejně jako při získávání P-PRP, odebereme acelulární plazmu (PPP), celý Bufy Coat (BC) spolu s malou frakcí červených krvinek (RBC) a přeneseme do druhé zkumavky. Po druhé centrifugaci nalezneme L-PRP na dně zkumavky. Metoda je citlivá na techniku odběru a výsledný produkt tak může obsahovat různé množství leukocytů, trombocytů a reziduálních erytrocytů.
Obr. 3: Příprava L-PRF. Krev je centrifugována ihned po odběru ve zkumavce bez antikoagulancií. Krev se rozdělí do tří vrstev: na povrchu zůstane acelulární plazma (PPP), červené krvinky (RBC) klesají ke dnu zkumavky a fibrinová zátka (PRF zátka) zachytí většinu krevních elementů jako leukocyty, trombocyty a cirkulující molekuly jako růstové faktory a fibronektin uprostřed zkumavky. Po vyjmutí sterilní pinzetou je PRF zátka připravena k použití nebo může být uchována v sterilní misce v termostatu při 37 °C.
Obr. 4: PRF zátka ohraničená povrchově uloženou acelulární plazmou (PPP) a erytrocyty (RBC) na dně zkumavky.
Obr. 5: PRF zátka před aplikací do defektu. Pro vyjmutí ze zkumavky použijeme sterilní pinzetu.
Seznam použitých zkratek
Tabulka I: Rozdělení PRP a PRF dle koncentrace trombocytů, leukocytů a fibrinu.

Literatura

1. Sánchez-Ilárduya MB, Trouche E, Tejero R, Orive G, Reviakine I, Anitua E. Time-dependent release of growth factors from implant surfaces treated with plasma rich in growth factors. J Biomed Mater Res A, 2013, 101: 1478 – 1488.

2. Sánchez-González DJ, Méndez-Bolaina E, Trejo-Bahena NI. Platelet-rich plasma peptides: Key for regeneration. Int J Pept, 2012, 2012: ID 532519.

3. Marx RE, Carlson ER, Eichstaedt RM, Schimmele SR, Strauss JE, Georgeff KR. Platelet-rich plasma: Growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 1998, 85: 638 – 646.

4. Marx RE. Platelet-rich plasma (PRP): What is PRP and what is not PRP? Implant Dent, 2001, 10: 225 – 228.

5. Cervelli V, Bocchini I, Di Pasquali C, et al. P.R.L. Platelet rich lipotransfert: Our experience and current state of art in the combined use of fat and prp. Biomed Res Int, 2013, 2013: ID 434191.

6. Serra-Mestre JM, Serra-Renom JM, Martinez L, Almadori A, D'Andrea F. Platelet-rich plasma mixed-fat grafting: A reasonable prosurvival strategy for fat grafts? Aesthetic Plast Surg, 2014, 38: 1041 – 1049.

7. Malhotra A, Pelletier MH, Yu Y, Walsh WR. Can platelet-rich plasma (PRP) improve bone healing? A comparison between the theory and experimental outcomes. Arch Orthop Trauma Surg, 2013, 133: 153 – 165.

8. Pallua N, Wolter T, Markowicz M. Platelet-rich plasma in burns. Burns, 2010, 36: 4 – 8.

9. Dohan Ehrenfest DM, Andia I, Zumstein MA, Zhang CQ, Pinto NR, Bielecki T. Classification of platelet concentrates (platelet-rich plasma-PRP, platelet-rich fibrin-PRF) for topical and infiltrative use in orthopedic and sports medicine: Current consensus, clinical implications and perspectives. Muscles Ligaments Tendons J, 2014, 4: 3 – 9.

10. Guevara-Alvarez A, Schmitt A, Russell RP, Imhoff AB, Buchmann S. Growth factor delivery vehicles for tendon injuries: Mesenchymal stem cells and platelet rich plasma. Muscles Ligaments Tendons J, 2014, 4: 378 – 385.

11. Del Corso M, Vervelle A, Simonpieri A, et al. Current knowledge and perspectives for the use of platelet-rich plasma (PRP) and platelet-rich fibrin (PRF) in oral and maxillofacial surgery part 1: Periodontal and dentoalveolar surgery. Curr Pharm Biotechnol, 2012, 13: 1207 – 1230.

12. Simonpieri A, Del Corso M, Vervelle A, et al. Current knowledge and perspectives for the use of platelet- rich plasma (PRP) and platelet-rich fibrin (PRF) in oral and maxillofacial surgery part 2: Bone graft, implant and reconstructive surgery. Curr Pharm Biotechnol, 2012, 13: 1231 – 1256.

13. Naik B, Karunakar P, Jayadev M, Marshal VR. Role of platelet rich fibrin in wound healing: A critical review. J Conserv Dent, 2013, 16: 284 – 293.

14. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part I: Technological concepts and evolution. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2006, 101: e37 – 44.

15. Dohan Ehrenfest DM. How to optimize the preparation of leukocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF, Choukroun's technique) clots and membranes: Introducing the PRF Box. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2010, 110: 275 – 278; author reply 278 – 280.

16. Hoaglin DR, Lines GK. Prevention of localized osteitis in mandibular third-molar sites using platelet-rich fibrin. Int J Dent, 2013, 2013: ID 875380.

17. Dohan Ehrenfest DM, Rasmusson L, Albrektsson T. Classification of platelet concentrates: From pure platelet-rich plasma (P-PRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). Trends Biotechnol, 2009, 27: 158 – 167.

18. Weibrich G, Kleis WK, Hafner G, Hitzler WE, Wagner W. Comparison of platelet, leukocyte, and growth factor levels in point-of-care platelet-enriched plasma, prepared using a modified Curasan kit, with preparations received from a local blood bank. Clin Oral Implants Res, 2003, 14: 357 – 362.

19. Leitner GC, Gruber R, Neumüller J, et al. Platelet content and growth factor release in platelet-rich plasma: A comparison of four different systems. Vox Sang, 2006, 91: 135 – 139.

20. Anitua E, Sánchez M, Orive G, Andía I. The potential impact of the preparation rich in growth factors (PRGF) in different medical fields. Biomaterials, 2007, 28: 4551 – 4560.

21. Weibrich G, Kleis WK, Hitzler WE, Hafner G. Comparison of the platelet concentrate collection system with the plasma-rich-in-growth-factors kit to produce platelet-rich plasma: A technical report. Int J Oral Maxillofac Implants, 2005, 20: 118 – 123.

22. Mazzucco L, Balbo V, Cattana E, Guaschino R, Borzini P. Not every PRP-gel is born equal. Evaluation of growth factor availability for tissues through four PRP-gel preparations: Fibrinet, RegenPRP-kit, Plateltex and one manual procedure. Vox Sang, 2009, 97: 110 – 118.

23. Mazzucco L, Balbo V, Cattana E, Borzini P. Platelet-rich plasma and platelet gel preparation using Plateltex. Vox Sang, 2008, 94: 202 – 208.

24. Weibrich G, Kleis WK, Buch R, Hitzler WE, Hafner G. The harvest Smart Preptm system versus the Friadent-Schütze platelet-rich plasma kit. Clin Oral Implants Res, 2003, 14: 233 – 239.

25. Christensen K, Vang S, Brady C, et al. Autologous platelet gel: An in vitro analysis of platelet-rich plasma using multiple cycles. J Extra Corpor Technol, 2006, 38: 249 – 253.

26. Marlovits S, Mousavi M, Gäbler C, Erdös J, Vécsei V. A new simplified technique for producing platelet-rich plasma: A short technical note. Eur Spine J, 2004, 13(Suppl 1): S102 – 106.

27. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part II: Platelet-related biologic features. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2006, 101: e45 – 50.

28. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part III: Leucocyte activation: A new feature for platelet concentrates? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2006, 101: e51 – 55.

29. Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part IV: Clinical effects on tissue healing. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2006, 101: e56 – 60.

30. Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part V: Histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2006, 101: 299 – 303.

31. Dohan Ehrenfest DM, Lemo N, Jimbo R, Sammartino G. Selecting a relevant animal model for testing the in vivo effects of Choukroun's platelet-rich fibrin (PRF): Rabbit tricks and traps. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2010, 110: 413 – 416; author reply 416 – 418.

32. Diss A, Dohan DM, Mouhyi J, Mahler P. Osteotome sinus floor elevation using Choukroun's platelet-rich fibrin as grafting material: A 1-year prospective pilot study with microthreaded implants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2008, 105: 572 – 579.

33. Dohan Ehrenfest DM, Del Corso M, Inchingolo F, Sammartino G, Charrier JB. Platelet-rich plasma (PRP) and platelet-rich fibrin (PRF) in human cell cultures: Growth factor release and contradictory results. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2010, 110: 418 – 421; author reply 421 – 422.

34. Cieslik-Bielecka A, Gazdzik TS, Bielecki TM, Cieslik T. Why the platelet-rich gel has antimicrobial activity? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2007, 103: 303 – 305; author reply 305 – 306.

35. Moojen DJ, Everts PA, Schure RM, et al. Antimicrobial activity of platelet-leukocyte gel against staphylococcus aureus. J Orthop Res, 2008, 26: 404 – 410.

36. El-Sharkawy H, Kantarci A, Deady J, et al. Platelet-rich plasma: Growth factors and pro- and anti-inflammatory properties. J Periodontol, 2007, 78: 661 – 669.

37. Italiano JE, Richardson JL, Patel-Hett S, et al. Angiogenesis is regulated by a novel mechanism: Pro- and antiangiogenic proteins are organized into separate platelet alpha granules and differentially released. Blood, 2008, 111: 1227 – 1233.

38. Kawase T, Okuda K, Wolff LF, Yoshie H. Platelet-rich plasma-derived fibrin clot formation stimulates collagen synthesis in periodontal ligament and osteoblastic cells in vitro. J Periodontol, 2003, 74: 858 – 864.

39. Del Fabbro M, Gallesio G, Mozzati M. Autologous platelet concentrates for bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw treatment and prevention. A systematic review of the literature. Eur J Cancer, 2015, 51: 62 – 74.

40. Sarkarat F, Kalantar Motamedi MH, Jahanbani J, Sepehri D, Kahali R, Nematollahi Z. Platelet-rich plasma in treatment of zoledronic acid-induced bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. Trauma Mon, 2014, 19: e17196.

41. Longo F, Guida A, Aversa C, et al. Platelet rich plasma in the treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: Personal experience and review of the literature. Int J Dent, 2014, 2014: ID 298945.

42. Kaul RP, Godhi SS, Singh A. Autologous platelet rich plasma after third molar surgery: A comparative study. J Maxillofac Oral Surg, 2012, 11: 200 – 205.

43. Albanese A, Licata ME, Polizzi B, Campisi G. Platelet-rich plasma (PRP) in dental and oral surgery: From the wound healing to bone regeneration. Immun Ageing, 2013, 10: 23.

44. Inchingolo F, Tatullo M, Marrelli M, et al. Regenerative surgery performed with platelet-rich plasma used in sinus lift elevation before dental implant surgery: An useful aid in healing and regeneration of bone tissue. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2012, 16: 1222 – 1226.