LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 13. – 15. 9. 2018 se v Madridu konal 42. výroční kongres EPA (European Prosthodontics Association) a EPA-SEPES joint meeting (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética). Nosným tématem setkání přibližně 700 nejen evropských protetiků bylo použití informačních technologií ve stomatologii.

Českou republiku na kongresu EPA 2018 reprezentovali zástupci České společnosti protetické stomatologie (zleva) MUDr. Jindřich Charvát, CSc., MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., a MDDr. Jindřich Charvát.

Kongres byl v letošním roce na program velmi bohatý. V jeho průběhu promluvilo dvacet zvaných řečníků, proběhlo devětačtyřicet kratších ústních prezentací, sedm praktických workshopů a bylo představeno více než osmdesát posterů.

Prezentovaná sdělení se zaměřila na tři základní témata. Prvním okruhem byla technika SLM (selective laser melting) neboli 3D tisk hlavně částečných snímatelných náhrad (ČSN) z kobaltchromových dentálních slitin. J. Setz (SRN) představil možnosti zhotovení teleskopických korunek a třmenů touto technologií, kdy využívají také tzv. „spark erosion (SAE)“ (elektrojiskrovou erozi – technologii, která nabízí pasivní přesnost dosedu suprakonstrukcí na implantáty. Zde byla SAE použita k vytvoření retenční drážky pro vertikální přídatný fixační element u primárního teleskopu).

F. Tamimi (Kanada) se zaměřil na odlišnosti konstrukce pro lité ČSN a zhotovené technikou SLM. U SLM konstrukcí je menší velikost zrn ve slitině a tím je mechanicky daleko odolnější, je lehčí, přesnější a zajišťuje vyšší retenci na sponových zubech. Je také možné predikovat retenci každé spony a celkově tak celé náhrady. Retenční síla každé spony musí být větší, než je mastikační tah na jednotlivé zuby. Pro každou sponu jsme schopni díky virtuálnímu modelu spočítat její retenční sílu (závisí na její tloušťce, délce a jejím zanoření do podsekřiviny). Zajímavostí jistě je, že v jednom zubním oblouku lze nalézt 65 534 variant defektů a nelze při návrhu ČSN vycházet pouze ze zkušenosti lékaře, neboť mnoho defektů jistě nevidí za celý svůj profesionální život.

Další oblastí, která zahrnovala více přednášek, byla problematika materiálů pro protetické rekonstrukce. S. Gracis (Itálie) představil nový pohled na klasifikaci keramických materiálů (skelná, polykrystalická a keramika s pryskyřičným pojivem). U materiálů porovnával pevnost, translucenci, modul elasticity a odolnost vůči fraktuře. Pro zuby s vysokou translucencí a nízkým jasem je vhodná keramika živcová, lithiumdisilikátová (s vysokou nebo střední translucencí) a zirkonoxid v kubické formě (FSZ). Pro rekonstrukce zubů s nízkou translucencí a vysokým jasem je doporučeno použití zirkonoxidu v tetragonální podobě (TZP) a lithiumdisilikátová keramika s nízkou translucencí a střední či vysokou opacitou. Připomněl, že adhezivní fixační cementy zvyšují odolnost vůči fraktuře materiálu. Dále doporučil použití metalokeramických korunek u velmi tmavě zbarvených pahýlů. V. Fehmer (Kanada) prezentoval software pro virtuální mock-up.

Třetí oblastí bylo představení postupů digitalizace v ordinaci protetika od skenování napreparovaných pahýlů, použití virtuálního obličejového oblouku, digitálního okluzálního kompasu až po frézování či 3D tisk náhrad (J. Kunkela, ČR, a J. Caramês, Portugalsko).

V rámci kongresu proběhlo i poměrně velké množství workshopů, například o CAD/CAM technice, o bruxismu a jeho léčbě se speciální dlahou, která je schopna pomocí čidla detekovat množství síly působící na danou oblast, či o 3D tisku.

Českou společnost protetické stomatologie (ČSPS) reprezentovala sdělení „Hypoplastic Maxilla with Teeth Retention – Interdisciplinary Treatment“ kolektivu autorů M. Bartoňová, H. Hubálková, J. Charvát, M. Koťová, L. Vavřičková (přednesla H. Hubálková) a „Evaluation of Prosthodontic Competences after Graduation“ kolektivu autorů L. Vavřičková, M. Kapitán, H. Hubálková (přednesla L. Vavřičková).

Následně po jednáních o postgraduálním vzdělávání v oboru protetické stomatologie a zubního lékařství a jeho perspektivách (prof. Guillermo Pradies, prof. N. Forna, prof. C. Sevuk, prof. J. Setz, prof. T. Narhi, prof. S. Nayar) se přednášející zúčastnili hlavního meetingu EPA a EPA Council s představiteli Evropské protetické asociace a národních protetických společností. Byla diskutována úroveň vzdělání zubních lékařů v oblasti protetického zubního lékařství. EPA pro zvýšení kvality zubní péče kontinuálně od r. 2010 organizuje specializační zkoušky se získáním diplomu „EPA Recognized Prosthetic Specialist“ (www.epadental.org). O tento diplom je vzrůstající zájem mezi mladými lékaři především ze západní Evropy.

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., past-prezident Evropské protetické asociace, je nadále členem výboru EPA Council.

Členové EPA diskutovali o tématech a místech dalších odborných setkání. Pro naši odbornou společnost bylo ctí, že v blízké budoucnosti by EPA ráda, na základě velmi kladně hodnoceného kongresu EPA v Praze v r. 2015, pořádala kongres opět v naší republice. Při přípravě plánovaného kongresu MUDr. L. Vavřičková uplatní své bohaté zkušenosti z četných odborných zahraničních pobytů a využije osobních kontaktů s renomovanými odborníky k sestavení kvalitního odborného programu.

EPA se neomezuje pouze na evropské aktivity, ale úzce spolupracuje i s ICP (International College of Prosthodontics) se sídlem v USA. Výsledkem je pořádání společného setkání v Amsterodamu 4. – 7. 9. 2019 s názvem „Science and Art in Prosthetic Dentistry“

(www. epadental.org, www.icp-org.com).