LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

Upřímně blahopřejeme doc. MUDr. et MUDr. Lukáši Hauerovi, Ph.D., odbornému asistentovi oddělení ÚČOCH Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni a členu redakční rady časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, k jmenování řádným docentem stomatologie.