LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.

Docent Jiří Ramba v roce 1964 absolvoval stomatologický směr a v roce 1974 obor všeobecné lékařství na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. V letech 1971–2000 pracoval na Dětské stomatologické klinice Fakulty dětského lékařství UK a FN v Motole. Celoživotně se zaměřil na obličejovou traumatologii akutní i na problematiku dlouhodobých změn. Popsal růstovou asymetrii obličeje po zlomenině kloubního výběžku dolní čelisti. Na základě poznatků základního výzkumu Biomechanika obličeje zavedl léčebnou metodu spočívající v odstupňovaném dynamickém přetěžování čelistí, což příznivě ovlivňuje vývoj i ostatních kostí obličeje. Vypracoval techniku fixace jazyka u novorozenců s anomálií dle Pierre Robina, u kterých hrozí akutní obturace dýchacích cest zapadáním jazyka. Je autorem a spoluautorem řady publikací a přednášek, zejména byl znám svými antropologicko-lékařskými výzkumy osobností české historie. V roce 1986 a 1988 obdržel Čestné uznání České stomatologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně za čtyři odborné práce. V roce 2015 vydal monografii Tajemství Karla IV. – Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání. Řadu odborných sdělení publikoval v časopise LKS. Byl nositelem čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu ČSK udělila v roce 2017. Zemřel dne 23. 1. 2023 ve věku 82 let.

Čest jeho památce!

S úctou vzpomíná

OSK Praha 4

Česká stomatologická komora

Vážení čtenáři, na www.lks-casopis.cz si můžete připomenout rozhovor s doc. J. Rambou (LKS 2/2020)

18. 2. 2023

LKS 02/2023

LKS. 2023; 33(2): 22

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: