LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Při kontrole účetních dokladů k archivaci za rok 2017 jsem zjistil, že jsem nezaúčtoval část příjmových dokladů. Jak mám postupovat a do kdy musím podat daňové přiznání?

Jestliže jste zjistil, že jste do daňového přiznání nezahrnul všechny příjmy a daň má být proto vyšší než poslední známá daň, jste povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste rozdíl zjistil, dodatečné daňové přiznání a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Může nastat i opačný případ, že nebyly uplatněny všechny daňově uznatelné výdaje, a v této situaci je daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než byla poslední známá daň. V dodatečném daňovém přiznání se uvádejí celé hodnoty, nikoliv pouze matematické rozdíly oproti hodnotám uvedeným v původním přiznání, a dále se uvádí datum zjištění důvodů pro podání. V případě dodatečného daňového přiznání na stejnou či nižší daň uveďte i důvody pro jeho podání.