LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dohodovací řízení o cenách výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro příští rok bylo letos takové jiné, plné zvratů. Jiné a nepřehledné jako celé toto jaro...

Dohodovací řízení

Se zdravotními pojišťovnami, především s VZP, jsme měli již před zahájením dohodovacího řízení (DŘ) prodiskutované změny v textu výkonů a s Českou ortodontickou společností (ČOS) se intenzivně ladila reforma ortodontických výkonů, která je mimo jiné nezbytná pro změny v připravované novele příloh č. 1 (výkony) a č. 4 (stom. výrobky) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zákona řeší kromě všeobecně medicínských problémů i zásadní změnu seznamu a úhrad stomatologických výrobků, včetně definicí, frekvenčních omezení a podobně. Velké změny by měly nastat právě u ortodoncie. Změna zákona, o kterou se zasazujeme již léta, dospěla nyní nejdále – lze doufat, že by mohla být přijata již pro příští rok nebo alespoň jeho 2. pololetí.

Pak jsme již jen čekali na zveřejnění ekonomických prognóz zdravotních pojišťoven, abychom mohli začít jednat o úhradách výkonů pro rok 2021 v intencích strategie dalšího přibližování kódů k reálným cenám. Do vlasti však náhle dorazil zlý virus a nastal vír změn.

Odhady dramatického poklesu výběru pojistného v létech 2020 – 2021 následkem očekávaných výpadků ekonomiky a růstu nezaměstnanosti kvůli epidemii přinesly v březnu jev, který jsme dosud nezažili – první zprávy hovořily až o dvouciferném poklesu úhrad, a to nejen v roce 2021, ale dokonce i v letošním 2. pololetí! Během následujících týdnů se tato černá mračna začala naštěstí rozplývat a hrozba snížení úhrad ustoupila. S blížícím se závěrem DŘ se začalo hovořit již o mírném nárůstu 0,6 % a do vlastních závěrečných jednání šly segmenty zdravotní péče se zvýšením úhrad v roce 2021 o 2 %. Není to mnoho, ale je třeba si uvědomit, že přesně takový meziroční růst cen výkonů byl zcela běžný ještě nedávno, tedy v době plně fungující ekonomiky.

Pro průběh letošního DŘ bylo omezující i to, že prakticky veškerá komunikace probíhala distančně, a to je pro vyjednávání dost nešikovný formát. VZP jako hlavní vyjednávač za pojišťovny přišla do závěrečných jednání s návrhem alokovat celá 2 % (cca 280 mil. Kč) do jediného výkonu, a to do výplně stálého zubu (00921). To jsme odmítli, protože takové řešení by přinejmenším nebylo přínosné pro všechny zubní lékaře, a kontrovali jsme požadavkem, aby ona 2 % se promítla do všech kódů. To však zase nebylo přijatelné pro VZP. Nakonec jsme dospěli v dané situaci k poměrně výhodnému konsenzu: plošně se navýší pouze ortodoncie a v praktickém zubním lékařství budou prostředky koncentrovány do několika kódů tak, aby to podpořilo i pedostomatology, parodontology a chirurgy. Za tento ústupek jsme však získali o procento více, tedy nárůst o 3 % oproti letošnímu roku. To nebyl nakonec tak špatný výsledek.

Závěrečné jednání segmentu probíhalo částečně formou telekonference. Prezenčně se jej zúčastnili zástupci Zubohradu ve složení doc. R. Šmucler, dr. R. Houba a dr. J. Černý a vyjednávací tým VZP. Zástupci ostatních ZP, MZ a předsedkyně ČOS dr. E. Šrámková byli připojeni online. Zaměstnanecké ZP neměly proti navrženým změnám textu ani cenám žádné připomínky. Problém nastal pouze u kódu 00944, kde VZP v poslední chvíli přišla se zvýšením úhrady o pouhou 1 Kč. Takovou cenovou úpravu jsme odmítli jako nedůstojnou a po vynucené přestávce ZP přistoupily k navýšení o 5 Kč. Tím získal segment odhadem dalších 10 – 20 milionů a dohoda se podepsala (Tab. 1 a Tab. 2, ortodontické výkony budou zveřejněny na webových stránkách ČSK).

Závěrečné jednání celého DŘ probíhalo v době jednání představenstva, a tak zubní lékaře zastupoval bývalý prezident ČSK dr. Chrz. Výsledek naší dohody se ZP žádný segment nezpochybnil a ministr A. Vojtěch slíbil, že bude výsledky DŘ při přípravě úhradové vyhlášky pro rok 2021 respektovat.

Kompenzační vyhláška

Dohodovacím řízením však úhradové změny neskončily. Stát si byl vědom ekonomických problémů celého zdravotnictví vyvolaných epidemií, a tak MZ začalo během června připravovat vyhlášku, která by zajistila určitou kompenzaci ztrát z letošního prvního pololetí navýšením úhrad v pololetí druhém.

Do přípravy této vyhlášky nemohl Zubohrad přímo zasahovat, jednání probíhala spíše formou konzultací s pojišťovnami. Informace o výši kompenzace se opět dynamicky měnily, naštěstí pro nás pozitivně – od původního navýšení cen výkonů asi o 6 % až po závěrečných více než 14 %.

Vyhláška MZ č. 305/2020 Sb., tzv. „kompenzační vyhláška“, vyšla 30. 6. a v platnost vstoupila hned 1. 7. 2020. Pro celé 2. pololetí navyšuje mimo jiné úhradu všech našich výkonů o 14,76 % kromě kódu 00944, kde se cena mění z 55 Kč na 61 Kč. Protetiky se kompenzace netýká. VZP přepočítala úhradu každého kódu (zaokrouhleno aritmeticky na celé Kč) a vydala nový číselník, který převezmou jak ostatní ZP, tak i firmy vyvíjející ordinační software.

Protože vyhláška vstoupila v platnost poměrně narychlo, probíhá celý proces právě ve dnech přípravy tohoto článku. Každý poskytovatel si tak bude muset pohlídat aktualizaci svého ordinačního programu, ve kterém pak dojde i ke zpětnému přepočítání cen výkonů v červenci vykázaných do dne aktualizace programu.

Je nutné říci, že toto navýšení úhrad jsou peníze navíc, jakýsi mimořádný jednorázový „dar“ pro 2. pol. 2020 a nemá nic společného se standardním růstem úhrad v rámci každoročního DŘ. Jde o kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19, která končí 31. 12., a od 1. 1. 2021 naběhne systém plateb podle nové úhradové vyhlášky za podmínek sjednaných v DŘ. Důsledkem toho se úhrady od ledna paradoxně sníží. To nemění nic na tom, že v roce 2021 dojde k popsanému zvýšení úhrad výkonů pro celý segment o cca 0,4 mld. Kč, jen bude ukončen onen „dar“, se kterým jsme původně nepočítali (Graf 1).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem výše zmíněným vyjednávačům našeho segmentu, Mgr. J. Slavíkovi a zástupcům VZP a ostatních pojišťoven za zdárné dokončení DŘ v letošních velmi nestandardních podmínkách.

Tabulka 1: Hlavní textové změny (bez ortodoncie)
Tabulka 2: Změny úhrad v r. 2021
Graf 1: Zvýšení úhrad v r. 2021 v porovnání s r. 2020 (vč. doby platnosti „kompenzační vyhlášky“)