LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo výklad ČSK, podle kterého se možnost pacienta vybrat si způsob předání identifikačního znaku omezuje jen na ty možnosti, které má předepisující lékař k dispozici. Zubní lékaři si tak nemusí pořizovat nové programové vybavení, SMS brány ani jiná zařízení a mohou pro e-preskripci používat bezplatnou webovou aplikaci.

Kromě toho ministerstvo přijalo i názor, že předepisování pro vlastní potřebu (ad usum proprium) je vždy možné. Pro vlastní potřebu tedy mohou v listinné podobě předepisovat jak zubní lékaři v důchodu, pokud mají uzavřenu zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak i zubní lékaři – poskytovatelé.