LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo dotační program pro zubní lékaře s cílem zajistit rov no měr né rozmístění stomatologické péče ve všech regionech České republiky. Od května letošního roku mo hou zubní lékaři žádat o příspěvek na zařízení ordinace až do výše 1,2 milionu Kč.

Cíl programu

Podle slov ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha je cílem programu motivovat zubní lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost stomatologické péče rovnoměrně ve všech regionech a pacienti nemuseli daleko dojíždět.

Pro přesné zacílení této podpory skutečně tam, kde je potřeba, byla ministrem zdravotnictví zřízena Komise pro dostupnost stomatologické péče v ČR, jejímž úkolem je vytipovat oblasti s omezenou dostupností stomatologické péče. Komise je složena ze zástupců zdravotních pojišťoven, České stomatologické komory a MZ ČR. Na prvním jednání na začátku dubna komise definuje konkrétní obce, kam bude dotace směrována.

Pro tyto účely ministerstvo zřídilo také e -mailovou adresu dent@mzcr.cz, na kterou mohou pacienti zasílat své podněty a tipy na oblasti, kde není dostatečně zajištěna stomatologická péče, a komise se jimi bude zabývat.

Na přípravě dotačního programu Ministerstvo zdravotnictví spolupracovalo s Českou stomatologickou komorou, která ministerstvu poskytla cenné zkušenosti z praxe.

Na co dotace půjdou?

Dotace bude směrována ke krytí investičních nákladů souvisejících se zařízením ordinace až do výše 1,2 mil. Kč s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Finanční prostředky jsou určeny jen na nezbytně nutné náklady spojené s vybavením ordinace. Ministerstvo zdravotnictví celkem vyčlenilo přes 100 mil. Kč ze státního rozpočtu. Během čtyř let může být dotace udělena až stovce žadatelů. Vyhlášení dotačního programu je plánováno na květen 2018. MZ ČR připravilo tuto finanční podporu z důvodu malé atraktivity odlehlých oblastí pro zubní lékaře. Mnoho pacientů tak má problém s naleznutím stomatologa pro neakutní péči v blízkosti svého bydliště a zubní lékaři v některých oblastech jsou přetížení. Zatímco velký počet zubních lékařů je zejména v Praze, nedostatkem ordinací trpí příhraniční oblasti. Nejhorší situace je podle zdravotních pojišťoven na Děčínsku, Chomutovsku, Českolipsku a Bohumínsku. Velmi obtížně se také hledají stomatologové ochotní ošetřovat dětské pacienty. Ze strany stomatologů je také malý zájem uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Podmínky pro udělení dotace jsou nastaveny tak, aby pomohly tyto problémy řešit. Dotace pomůže zajistit dostupnost zubní péče v odlehlých oblastech a zároveň snížit počet pacientů na jednoho zubního lékaře pod 2000.

Dotace bude udělena:

  • Tomu, kdo má uzavřenou smlouvu alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti,
  • Zaváže se poskytovat zdravotní služby v dané oblasti po dobu pěti let,
  • Bude mít ordinační dobu alespoň 35 hodin týdně rozloženou do 5 pracovních dnů týdně,
  • Přijme minimálně 1500 registrovaných pojištěnců do 2 let od poskytnutí dotace,
  • Dále bude upřednostněn ten žadatel, který plánuje převzít praxi včetně registrovaných pojištěnců, zaváže se přijmout 100 % pacientů, které k němu zdravotní pojišťovna pošle, a bude přijímat dětské pacienty.

Další detaily týkající se dotačního programu včetně přesného termínu jeho vyhlášení budou zveřejněny na www.mzcr.cz.