LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Již počtvrté proběhlo ve dnech 9. – 10. 9. 2022 mezioborové setkání stomatologů se zájmem o komplikace a nové trendy v oboru dentální implantologie Explantology Mušlov 2022. Jako obvykle ho hostil jihomoravský penzion Mušlov v obvyklém podzimním termínu.

Společná fotografie všech účastníků kongresu Explantology se už stala tradicí. Zde Mušlov 2022.

Nový ročník sice pokračoval v zavedeném osvědčeném schématu, ale byl ozdoben novými tvářemi přednášejících, kteří tvoří špičku dentální implantologie v ČR. Vzhledem k vysoké koncentraci zkušených kolegů v auditoriu, lze Explantology 2022 označit za nejotevřenější a nejširší implantologickou diskuzní platformu v České republice.

Co se týče přednáškové náplně, bezesporu největším tahákem kongresu byla účast prof. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D., proděkana 1. LF UK, jehož skvěle odborně dokumentované sdělení se věnovalo dlouhodobému a kritickému zhodnocení augmentačních technik s využitím xenologních materiálů. Z pohledu čelistního chirurga byly prezentované komplikace osteomyelitid, iatrogenně ovlivněných fraktur čelistí a periimplantitid výrazným varováním vůči alibistické šablonovosti při využívání xenologních augmentačních technik v ambulantní implantologii a důrazným apelem k uvědomění si biologických principů při práci s kostí. Ve sdělení byly dále diskutovány některé nové možnosti biologických přístupů k augmentacím, materiálům na bázi purifikovaných kapřích bílkovin. Sdělení tak naléhavě nastavilo kritické zrcadlo velkému množství rutinně používaných chirurgických technik a vyzývalo k pokorné kritické analýze při jejich používání.

Stálicí našich nejen stomatochirurgických fór je MUDr. Jan Streblov, který vystoupil s odvážnou a kriticky bilanční prezentací hodnotící jeho osobní vývoj jakožto implantologa ošetřujícího parodontologické pacienty. V prezentaci ukázal limity implantologického přístupu, které ho přiměly v některých případech dnes volit spíše neimplantologické přístupy rekonstrukcí dentálních defektů, a to buď protetické, formou adhezivně fixovaných mezičlenů, či autotransplantační.

Nováčkem mezi přednášejícími, který se ale vůbec neztratil mezi zvučnými jmény, byl MDDr. Michal Krejčí. Vystoupil s přehledem implantologických komplikací pozorovaných v rámci jeho brněnské privátní implantologické praxe. Další bilanční přednášku připravil MUDr. Michal Novosad, který ukázal změnu svých přístupů z počátku své implantologické praxe ve srovnání s dneškem. Poprvé se kongresu jako přednášející účastnil i předseda jednoho z ITI klubů, pražský implantolog MUDr. Aleš Váňa. Jeho prezentace byla zaměřena na sumární hodnocení úspěšnosti a komplikací při rozsáhlých 3D rekonstrukcích čelistí. Jeho hodnotné srovnání kladlo vedle sebe sausage techniky a autologní techniky prof. Khouryho ve skvělé kvalitě fotografické dokumentace. Ojedinělá kazuistika se zabývala i možnými úskalími použití titanové síťky (titanium mesch) při rozsáhlých augmentacích kostních defektů. Ve všech případech apeloval na nezbytnost precizní práce s měkkou tkání při provádění uvolnění slizničního laloku a při sutuře, jakožto prevenci budoucích dehiscencí rány s kontaminací a selháním augmentačních materiálů. Dalším předsedou nově založeného ITI klubu byl MUDr. Jiří Blahák. Ač vystoupil jako poslední, byl schopen originální autorskou přednáškou udržet plné auditorium až do konce odborné části kongresu. Detailně ukázal možnosti využití autologní kosti odebírané trepany, buď přímo z implantologické štoly, či z blízkého okolí čelisti, pro augmentaci krčkových defektů u fixtur. Obsáhlé sdělení, s mnohočetnými kazuistikami a famózní fotografickou dokumentací lze označit za největší a impresivní překvapení kongresu. O tomto přednášejícím a tématu v budoucnu jistě ještě uslyšíme i na velkých přednáškových fórech. Termín „mrkvování“ se pravděpodobně usídlí v terminologii implantologů.

Jako obvykle vytvářel kongres široký prostor pro diskuze účastníků, a to nejen na téma výsostně implantologická, ale týkající se i obecně chystané reformy stomatologie apod. Třešničkou na dortu pak byla i botanická stopa tohoto kongresu, kdy při diskuzních potulkách po malebném okolí došlo k objevu nových lokalit kriticky ohroženého blešníku úplavičného (Pulicaria dysenterica) a kozince rakouského (Astragalus austriacus), které již byly nahlášeny k zanesení do republikové botanické databáze.

Poděkování patří jak všem organizátorům, tak i personálu penzionu Mušlov, a to nejen za skvělé a příjemné prostředí pro kuloární diskuze a ochutnávku vína, ale i za poskytnutí zázemí pro odvysílání pravidelného webináře ČSK s MDDr. Radovanem Žižkou, Ph.D. Nezbývá, než se společně těšit na pátý a znovu podzimní kongres Explantology v roce 2023.