LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Oblastní komory, budované na územním principu, jsou základním organizačním článkem ČSK a celkově jich je 61. Předsedové OSK zvolení pro funkční období 2021 – 2025 se poprvé sešli v Praze 24. 9. 2021. Ve dnech 1. – 2. 10. 2021 se rovněž v Praze uskutečnilo společné školení funkcionářů revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK.

Dvoudenní školení funkcionářů revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK se uskutečnilo v Kongresovém centru Praha.

Setkání předsedů OSK a školení hospodářů OSK

Cílem úvodního setkání bylo nejen zaškolení nových předsedů oblastních komor, ale také seznámení s aktuálním děním.

Jednání zahájil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Informoval předsedy o nejdůležitějších událostech poslední doby a o souhrnných volebních výsledcích do orgánů OSK: v novém funkčním období se obměnilo celkem přibližně 25 % členů oblastních představenstev, 33 % předsedů OSK a 35 % členů sněmu ČSK.

Předsedové poté s prezidentem diskutovali o problematice nedostatku zubních lékařů a organizaci pohotovostních služeb.

Následně dostal slovo právní zástupce Komory Mgr. Jiří Slavík a podrobně proškolil předsedy v oblasti právního rámce výkonu funkce předsedy oblasti.

Ing. Jitka Povolná, vedoucí Vnitřního oddělení Kanceláře ČSK, představila předsedům referentky Administrativy správních činností (ASČ) a seznámila je s náplní jejich práce a spolupráce s OSK.

Ing. Silvia Ďuríková, ředitelka Kanceláře ČSK, prezentovala stávající webové rozhraní ČSK pro předsedy OSK a představila připravované nové rozhraní, které předsedové mají možnost ovlivnit svými připomínkami.

Největší část jednání se předsedové společně s viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., věnovali informacím a praktickým otázkám k připravovaným změnám úhrad stomatologických výkonů a výrobků od 1. 1. 2022.

Toto téma bylo natolik živé a rozsáhlé, že bylo nutné část plánovaného školení přesunout na jiný termín. Proto hned v úterý 12. 10. 2021 bylo zorganizováno online školení pro předsedy OSK a hospodáře OSK k metodice tvorby rozpočtů oblastí.

S ohledem na rozložení funkcionářů, kdy 68 % nových předsedů je zároveň členy sněmu ČSK, byl účastníky zvolen systém pravidelného osobního setkání předsedů v předvečer sněmu ČSK v kombinaci s předchozí online průpravou k programu a materiálům připravovaným na jednání sněmu ČSK, aby předsedové mohli vše v předstihu prodiskutovat ve svých oblastech.

Ostatní setkání předsedů OSK budou organizována dle potřeby online formou.

Školení funkcionářů revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK

Úvodní slovo na dvoudenním školení v Kongresovém centru Praha měl prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Předsedkyně RK ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková seznámila účastníky s činností revizní komise ČSK, informovala o agendě oddělení administrativy disciplinárního řízení (ADŘ).

Školení vedli Mgr. Jiří Slavík a JUDr. David Vostrejž, právníci Komory. Náplní bylo právní postavení RK OSK, ČR OSK a SČR OSK, nové předpisy Komory, povinnosti členů Komory a členů orgánů Komory vyplývající z řádů ČSK, postupy a úkoly ADŘ, vedení disciplinárního spisu a jednotlivé fáze disciplinárního řízení. Na školení byly zastoupeny všechny RK OSK, ČR a SČR OSK. Školení se zúčastnilo 155 funkcionářů OSK. V novém funkčním období se obměnilo přibližně 34 % členů RK OSK, 35 % členů ČR OSK a 36 % členů SČR OSK. V oblastech pracuje 16 samostatných čestných rad OSK a 11 společných čestných rad OSK, v nichž je zastoupeno 45 OSK.

Užitečné přehledy a kontakty

Na žádost mnoha členů Komory zveřejňujeme na následujících str. S178 – S181 tyto aktuální přehledy na funkční období 2021 – 2025:

  • Oblastní stomatologické komory: jako první je uveden kontakt na referentku ASČ pro vaši OSK, dále jméno předsedy a hospodáře OSK a člena/členů sněmu ČSK za vaši OSK
  • Orgány ČSK: jmenný seznam členů představenstva, čestné rady a revizní komise ČSK
  • Kancelář ČSK: jsou uvedeny kontakty na jednotlivá oddělení a jejich pracovníky
Akce pro předsedy a hospodáře OSK připravila vedoucí Vnitřního oddělení Kanceláře ČSK Ing. Jitka Povolná (vlevo) spolu s referentkami ASČ. Na fotografii uprostřed je člen představenstva ČSK MUDr. Jaroslav Vostrejž a vpravo právník Mgr. Jiří Slavík.
Dvoudenní školení funkcionářů revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK se uskutečnilo v Kongresovém centru Praha.
Školení organizačně připravilo oddělení Administrativy pro disciplinární řízení Kanceláře ČSK. Na fotografii jsou (zleva) Ludmila Pohanková, vedoucí oddělení ADŘ, a Mgr. Veronika Zábojová, referentka ADŘ pro kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Třebíč.
Část školení vedli předsedkyně revizní komise ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a právník JUDr. David Vostrejž.