LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V minulém čísle LKS jsme vás seznámili se změnami úhrad v příštím roce. Zároveň jsme naznačili, že dohodovací řízení a příprava úhradové vyhlášky na ministerstvu zdravotnictví s sebou přinesly i řadu více či méně důležitých textových změn.

K textovým odlišnostem oproti letošnímu roku dochází u všech kódů (viz graf). Zhruba u dvou pětin kódů jde pouze o textové úpravy z pera Ministerstva zdravotnictví a jsou čistě formální (právní důvody). Ostatní změny jsou výsledkem dohodovacího řízení a mají různý dopad na vykazování výkonů. Necelá pětina změn nemá žádný vliv na vykazování, ale zpřesňuje text názvů a definic kódů tak, aby se co nejvíce předcházelo různým nedorozuměním při vykazování, ale i zbytečným diskuzím při revizi zdravotní pojišťovny. Této „prevenci“ se budeme věnovat ještě hlouběji a pro příští rok připravujeme spolu se zdravotními pojišťovnami jakýsi „výklad vykazování“, který budou mít k dispozici i revizní lékaři zdravotních pojišťoven.

Nejdůležitější jsou ovšem ony poslední zhruba dvě pětiny výkonů, kde jsou změny, které dosavadní zvyklosti ve vykazování ovlivňují. Někdy jen lehce, jindy významně, někdy z pohledu zubního lékaře pozitivně, jindy naopak negativně. Na tuto skupinu textových změn bychom vás chtěli v tomto článku upozornit a požádat vás, abyste se na ně soustředili. Skupinu šesti zcela nových kódů představujeme v plném znění tabulce 1, na ostatní zásadnější změny upozorňuje spolu se stručným komentářem tabulka 2. Rozhodně však doporučujeme pozorně si prohlédnout plný text všech těchto kódů v úhradové vyhlášce na rok 2020 (vyhláška č. 268/2019 Sb., resp. částka 117 Sbírky zákonů roč. 2019) nebo na webových stránkách ČSK v sekci Provozování zubní praxe/Úhrady stomatologické péče, kde budou nové texty výkonů zveřejněny v průběhu prosince.

Nejpodstatnější změny:

I když jsou všechny důležitější textové změny uvedeny v tabulce 2, považujeme za potřebné upozornit na ty nejzávažnější. Ty, které budou nejvíce ovlivňovat naše vykazování v příštím roce. Důležité jsou ovšem všechny, které jsou v tabulce uvedeny.

00944 – tato změna je prakticky asi největší. Nový signální kód (viz tab. 1) nahrazuje stávající kódy 00945 (Cílené vyšetření) a 09543 (Náhrada za zrušené regulační poplatky). Vykazuje se u pacientů po dosažení 18 let podle stejných pravidel a ve stejných situacích jako oba zmíněné kódy. Jde v podstatě o zjednodušení vykazování a zároveň i o zvýšení úhrady.

00900 – zde je především vyřešen dlouhodobý problém, za jak dlouho po předchozí registraci je možno kód znovu vykázat. Přístup každé pojišťovny byl prakticky jiný. Nově je to jednoznačné: pokud se pacient nedostaví více než 5 let a byla vyřazena a zničena jeho dokumentace, potom se při jeho opětovném přijetí do péče a založení nové dokumentace vykáže znovu kód 009000.

00906, 00907 – vykazují se nově pouze u registrovaných pacientů a u pacientů odeslaných v rámci indukované péče tak, jak tomu bylo původně, když oba kódy vznikly. Změna podporuje pravidelnou péči o dětské pacienty.

00908 – kód se vykazuje pouze v kombinaci s kódy uvedenými ve vyhlášce (viz tab. 2), je-li současně vykázán i nějaký jiný kód, nelze 00908 vykázat. V podstatě nejde o žádnou změnu, to samé platí i nyní, přesto doporučujeme dát si na nepovolené kombinace kódů větší pozor.

00918 – kód je zrušen a výplně, zhotovené podle stejných zásad a ze stejných materiálů jako u stávajícího kódu 00918, se nově vykazují pod kódem 00921. Jde tedy de facto o sloučení obou kódů.

00949 – při extrakci dočasného zubu do 18 let musí být ve zdravotní dokumentaci výkon podepsán doprovázející zletilou osobou. Tato podmínka je indukována zvýšenou úhradou, ale i četnými stížnostmi rodičů na rozpory mezi skutečností a výpisem vykázané péče od ZP.

00951, 00952 – nově nelze tyto kódy vykázat při současných extrakcích sousedících zubů na všechny tyto zuby. Oba kódy jsou vztaženy k odklopení mukoperiostálního laloku, proto se při sériové extrakci vykážou pouze na jeden z extrahovaných zubů a ostatní vybavené vedlejší zuby se vykážou kódem 00950.

00953 – platí nově pouze pro otevřené metody chirurgického ošetření zubních retencí. Tunelizace se vykáže kódem 00952 s uvedením lokalizace ošetřeného zubu.

00962 – platí nově jen pro ošetřující bez osvědčení z chirurgie. Chirurg bude vykazovat léčbu temporomandibulárních poruch novým kódem 00964.

Doufáme, že si na změny v nové úhradové vyhlášce všichni zvykneme, protože vedou ke zlepšení celého systému. K výhodnějšímu, ale i čistějšímu vykazování.

Graf: Textové změny kódů PZL (bez ortodoncie, kde jsou pouze formální změny)