LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Každý pacient má právo být přijat do péče poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství a tomuto právu odpovídá povinnost poskytovatele pacienta do péče přijmout. Výjimky z této povinnosti stanoví zákon. Zjednodušeně lze říci, že poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství může pacienta odmítnout tehdy, pokud má plnou kapacitu. Z tohoto zákonného pravidla plyne, že poskytovatel musí přijmout do péče každého pacienta, dokud má volnou kapacitu, a to v pořadí, ve kterém jej pacienti o přijetí do péče žádají.

Hustopeče 2. 11. 2022. (Zdroj: www.hustopece.cz)

Zubní lékaři si nemohou mezi pacienty vybírat, a to ani tehdy, pokud by takový výběr probíhal např. losem. Nemohou ani pacienty upřednostňovat např. podle toho, ze které obce či ze kterého kraje pocházejí. Z hlediska práva pacienta na přijetí do péče není přijatelné ani omezení doby, po kterou pacienti mohou projevit zájem o přijetí do péče, a způsobu projevení zájmu (např. tak, že poskytovatel bude přijímat pacienty jen v pondělí 23. 1. 2023 v době od 8 do 14 hod., a to jen ty, kteří se v tuto dobu dostaví na určené místo). Pacienti totiž mají právo žádat přijetí do péče kdykoliv v ordinační (provozní) době poskytovatele, a to jakýmkoliv běžným způsobem komunikace; poskytovatel je povinen jim až do naplnění své kapacity vyhovět. Z právního ani etického hlediska poskytovatel toto právo pacienta nemůže omezit na nějaký předem určený časový úsek či způsob.

Poskytovatel je bezesporu oprávněn veřejně vyhlásit, že přijímá do péče nové pacienty, a může i zveřejnit kapacitu, kterou disponuje. Poskytovatel si může pořídit soupis pacientů, kteří projevili zájem o přijetí do péče, a v pořadí, ve kterém tento zájem projevili, je následně oslovit a poskytnout jim konkrétní termín první návštěvy v ordinaci. Nemůže si však pacienty žádným způsobem vybírat a nemůže pacienty jakkoli omezovat v tom, kdy se rozhodnou o přijetí do péče požádat.

Při hromadném náboru pacientů bude vždy vhodné pacienty upozornit, že pokud projeví zájem o přijetí do péče, nedochází zatím mezi pacientem a poskytovatelem k uzavření smlouvy o péči o zdraví a tím méně k registraci pacienta poskytovatelem. Projevení zájmu o přijetí do péče je třeba při hromadných akcích vždy definovat jen jako přihlášku, na jejímž podkladě bude pro pacienta vygenerován termín první návštěvy s tím, že teprve při této první návštěvě

  • dojde k přijetí do péče,
  • vznikne smlouva o péči o zdraví (ta nemusí být a ve stomatologických ambulancích také téměř nikdy nebývá písemná),
  • bude provedeno vstupní komplexní vyšetření (u smluvních poskytovatelů půjde o výkon 00900 – Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce nebo při opakovaném založení zdravotnické dokumentace), a
  • dojde k registraci pacienta (podpisem registračního listu; u smluvních poskytovatelů je třeba registraci pojištěnce oznámit jeho zdravotní pojišťovně).

Jakýkoliv jiný postup (např. uzavírání smlouvy o péči o zdraví na dálku, registrace nepřítomných pacientů, převzetí do péče bez provedení prohlídky apod.) může poskytovateli přinášet významná právní rizika.

Mgr. Jiří Slavík

 

Jednou až dvakrát za rok zčeří mediální hladiny fronta na registraci u zubního lékaře, který otevřel novou praxi nebo radikálně navyšoval počet pacientů. Někdy to bylo způsobeno neobratností, za níž byla snaha soustředit administraci do minimálního času jednoho či několika dní a mít tak ostatní dny na ošetřování. Jindy nachystané televizní štáby a novináři spíše svědčily pro politickou nebo marketingovou akci. V každém případě to bylo nedůstojné vůči pacientům, kteří stáli ponižující frontu někdy i od nočních hodin. Našemu stavu to vždy způsobilo značné reputační škody. Nikdo se nezlobí na zdravotní pojišťovny, které nezajistily péči, nikdo neřeší absurditu některých našich zákonů. Viníkem v očích veřejnosti je „drahá“ stomatologie. Je tedy z mnoha důvodů nezbytné, aby se to už nikdy neopakovalo. Proto přicházíme s níže uvedeným textem – návodem od Mgr. Jiřího Slavíka, aby bylo jasné, jak postupovat, aby byla naplněna litera zákona a zároveň vše probíhalo racionálně a i třeba v souladu s možností vykazování příslušných kódů zdravotním pojišťovnám. Věříme, že vám to pomůže. Srocení pacientů před ordinací byla stresující situace pro kolegy, kteří na začátku měli možná dobrý úmysl.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

prezident ČSK