LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Extenzivní monografie předního německého implantologa a protetika, profesora a ředitele Kliniky protetiky a biomateriálů na univerzitě v Cáchách, jistě zaujme každého stomatologa i stomatochirurga se zájmem o implantologickou problematiku. Na více než 700 stranách je zde prezentován přehled implantologicko-protetické problematiky od anamnézy a vyšetření pacienta přes materiálovou technologii po vlastní klinické i laboratorní postupy. Prezentuje se tedy jako kompendium současné implantologie, jak napovídá i souborný podtitul „plánování – léčebné postupy – životnost – estetika – funkce – dentální technologie“.

Kniha je rozdělena do 27 kapitol, které zahrnují úvod, vyšetření pacienta, estetické aspekty, principy protetického ošetření, charakteristiky spojení implantátu a abutmentu, strategie načasování zavádění a zatížení implantátu, klinický význam profilu odstupu korunky (angl. emergence profile), strategii léčby, protokoly léčebného plánu, radiodiagnostické a navigační strategie, vlastní chirurgické postupy, problematiku provizorií, otiskování, základní principy gnatologie, fixní a snímatelnou implantologickou protetiku, přehled CAD/CAM technologie v implantologii a implantologické protetice, následnou péči o pacienta, komplikace a sérii kazuistik s vysvětlením chirurgických, protetických i laboratorních principů.

Monografie svým zpracováním odráží vysokou odbornou erudici autorského kolektivu, je opatřena rozsáhlou barevnou fotodokumentací, schématy i tabulkami. Úctyhodný je i seznam 429 literárních odkazů, vesměs na původní a přehledové články v impaktovaných časopisech, případně na monografie. V seznamu literatury figuruje i řada původních příspěvků autorů.

Ač je kniha prezentována jako přehled celé problematiky, jde spíše o „klinickou školu“ příslušné skupiny autorů. Postupy jsou popsány kompletně, avšak zpravidla jedním způsobem, s použitím jednoho typu implantátů, materiálů a postupů. Tento přístup ke zpracování rozhodně není na škodu, knihu je však lépe vnímat jako doporučení klinických postupů této školy, než jako kompendium celé problematiky, jak by mohly název a podtituly na první pohled evokovat.

Knize je nutné vytknout způsob grafického zpracování, který neadekvátně využívá místa, ať již v tom smyslu, že některé obrázky prezentuje zbytečně extenzivně, přes celou stranu B4, tak i v tom smyslu, že velká část místa není využita, nebo jsou ponechány úplně prázdné strany v množství větším, než je obvyklé pro monografie tohoto typu. Kniha tak sice nabývá úctyhodných rozměrů i hmotnosti, čtenář se však nemůže zbavit pocitu, že nárůst objemu monografie byl intencí vydavatele a je tedy poněkud „brán na hůl“. Cena knihy totiž není zanedbatelná (298 USD). To dokazuje i fakt, že knihu lze celou prostudovat v čase výrazně kratším, než je u monografií tohoto rozsahu obvyklé.

Ač autoři v určité míře prezentují i vybrané komplikace, chybí zde hlubší analýza jejich vzniku. Například jako důvod rozsáhlé fraktury protetické rekonstrukce v relativně krátké době po zhotovení je udáváno, že pacient nenosil pravidelně ochrannou dlahu proti bruxismu, bez dalších údajů o této parafunkci, případně dalších možných faktorech, které se mohly podílet na vzniku komplikace. Chybí rovněž obecný popis gnatologického vyšetření, vyšetření temporomandibulárního kloubu či svalů orofaciální oblasti. Gnatologická problematika je vůbec shrnuta jen bodovitě, zpravidla v souladu s klasickou německou školou, kterou lze v českém jazyce nalézt v nedávno vydané překladové třídílné publikaci „Strub R. J. a kol. Protetika I, II a III“, vydané v nakladatelství Grada. Přitom se nejedná o problematiku marginální, neboť drtivá většina prezentovaných rekonstrukcí zahrnuje úplnou obnovu mezičelistních vztahů.

Knihu tak lze doporučit především zkušenějším implantologům a protetikům, kteří v ní mohou nalézt cenné údaje a postupy, jež mohou srovnat se svými, a na základě doporučení autorů případně některé revidovat podle této školy. Na druhou stranu, jako základní přehledovou příručku či úvod do problematiky pro začínající implantology či protetiky knihu doporučit spíše nelze.

19. 1. 2020

LKS 01/2020

Print: LKS. 2020; 30(1): 14 – 15

Autor:

Rubrika:

Téma: