LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tento článek bude zaměřen na poskytovatele zdravotní péče, na které se vztahuje cenová regulace v režimu tzv. věcně usměrněných cen. Zjednodušeně a lidsky řečeno: ve většině obvyklých situací, pokud stomatolog v České republice vybírá peníze (účtuje) za výkony i od pacientů samoplátců/pojištěnců EU, bez ohledu na to, zda má či nemá uzavřený vztah se zdravotní pojišťovnou, tak se na něj tento typ cenové regulace vztahuje (typů jednotlivých cenových regulací je více). V takovém případě potřebuje stomatolog, ale i jiné lékařské specializace, tzv. minutové a cenové kalkulace.

Občas slýcháme od stomatologů mylnou domněnku, že pokud nemají uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak se na ně cenová regulace nevztahuje, že oni jsou prý podnikatelé ve volném tržním prostředí a mohou si ceny nastavovat dle svého svobodného uvážení. Taková úvaha je mylná, neboť zdravotní péče je jak v České republice, tak i velké části Evropské unie cenově regulována, a to bez ohledu na (ne)existenci smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

Pokud by měl někdo zájem jít více do hloubky, mohu odkázat na zákon o cenách a navazující právní předpisy cenové regulace (zejména vyhlášky MF ČR a cenové předpisy MZ ČR).

Pokud si tedy jdeme objednat kalkulace, v dnešním článku si povíme, jak by takový proces neměl a naopak měl vypadat.

Občas se setkáváme s ordinacemi, které měly „nějakou kalkulaci“, přišla k nim cenová kontrola a uložila jim pokutu. Majitelé ordinací se pak divili, proč dostali pokutu i přes to, že měli minutovou kalkulaci, eventuálně i cenové kalkulace. Odpověď je jednoduchá: jejich kalkulace byly špatně, ať už z důvodu chybné metodiky, absence cenových kalkulací (měli pouze minutovou kalkulaci), časové zastaralosti kalkulací (nedělali aktualizace) nebo nedodržovali, respektive neznali základní procesy. Nestačí totiž pouze mít správné a aktuální kalkulace, ale také průběžně dodržovat základní procesy a pravidla pro účtování cen (vydávání účtenek) pacientům a další související věci (bude detailněji rozebráno v dalších vydáních).

Odstrašující případ, jak vypadá velmi nevhodný průběh řešení minutových a cenových kalkulací, jehož výsledkem je chybná kalkulace, která nemůže reálně ochránit před cenovou kontrolou:

 • Ordinace si objedná kalkulace v tzv. režimu „chci kalkulace, ale nemám čas a nechci kolem toho nic řešit, vše za mě vyřeší najatý ekonom a moje účetní“.
 • Účetní pak vyplní podklady stylem „tady něco posílám, když tam bude něco špatně, tak se mi případně ozvěte“.
 • Ekonom takové podklady bez dalšího vezme, provede matematické a procesní operace a vypočte minutovou sazbu.
 • Výsledkem bývá pouze minutová sazba (nikoliv již navazující cenové kalkulace). Ordinace obdrží PDF brožurku, kde je na konci zmíněná jejich minutová sazba. Tuto brožurku si založí do šuplíku a nic s ní dále neudělají.
 • Ordinace si dále vůbec nedodělá cenové kalkulace a neví, jak má kalkulace používat, respektive je vůbec nepoužívá.
 • Ordinace si kalkulaci v čase sama upravuje, například zvyšuje o inflaci nebo používá jinou vlastní metodiku, která odporuje současné legislativě. Zastaralá kalkulace navýšená o inflaci je naprosto chybný postup a cenové kontrole se nebude líbit ani samotná metodika (jedno pochybení tedy bude chybná metodika bez ohledu na samotnou výši minutové sazby), tak anii výsledek kalkulace, který nebude odpovídat oprávněným nákladům pro výpočet minutové sazby.

Vhodný případ, jak vypadá korektní průběh řešení minutových a cenových kalkulací, které mají smysl:

 • Ekonom probere s ordinací úvodní informace, zeptá se na několik úvodních dotazů, udělá individuální analýzu a zjistí správnou strukturu (potřebný počet minutových sazeb, plány pro následující rok apod.).
 • Na základě výsledků analýzy připraví ekonom relevantní podklady, dotazy a čísla k doplnění, které musí ordinace projít a správně zodpovědět. V této fázi se také musí zapojit účetní ordinace a vyhotovit účetní výkazy dle pokynů ekonoma.
 • Pokud ordinace nebo účetní neposkytne potřebnou součinnost k tvorbě minutové sazby, je vysoce pravděpodobné, že výsledek nebude správný a přesný.
 • Po vypočtení správné minutové sazby je na řadě tvorba cenových kalkulací, v jejichž rámci musí ordinace dodat zejména ceník, respektive názvy účtovaných výkonů, počet minut výkonu, pořizovací ceny ZUP/ZULP a eventuálně jakou cenu chtějí účtovat pacientům. Tuto část musí vždy dodat ordinace, respektive vedoucí lékař, dle toho, jak poskytování péče probíhá. Tato čísla za ordinaci nemůže vymyslet účetní ani ekonom.
 • Pokud jsou hotové cenové kalkulace, vidí ordinace potenciální rozdíl mezi aktuálně účtovanou cenou a maximální možnou účtovanou cenou, a pokud ordinace bude chtít, může dojít k úpravě ceny, ať již směrem nahoru, či dolů. Zpravidla u ordinací, které nikdy kalkulace neměly, vychází při prvních kalkulacích jakýsi paradox, kdy na některých výkonech mají velmi vysoký zisk a na některých výkonech naopak nemálo prodělávají. Proto v takových situacích bývá obvyklé, že dochází ke změně cen za účelem snížení rizika před cenovou kontrolou.
 • Po vyhotovení kalkulací končí práce ekonoma, ale ordinace musí průběžně dodržovat základní pravidla cenové regulace, a to zejména: účtovat ceny dle cenových kalkulací, mít napárovatelné účtenky na cenové kalkulace a sledovat, zda se náklady či další vstupy (např. ordinační časové fondy) vcházející do kalkulace nemění. Ordinace si nesmí kalkulace založit do šuplíku, ale musí je opravdu při každém ordinačním dnu správně používat. Cenová kontrola v první řadě řeší, zda jsou kalkulace (minutové i cenové) správné, a za druhé, zda se správně v průběhu kontrolovaného období používaly. V neposlední řadě, pokud má ordinace více lékařů a zaměstnanců, je vhodné jim zajistit školení a základní informace, jak správně účtovat cenu.

Občas se také setkáváme s tím, že nám někteří klienti při objednávání kalkulace „diktují metodiku“, jak se má kalkulace udělat, že se nemá používat účetnictví bývalého roku, ale vzít pouze toto a tamto apod. Rád bych ubezpečil všechny aktivnější objednatele, že kvalitní ekonom disponuje standardizovaným pracovním procesem a ví, jak se správné kalkulace dělají, co vyžaduje aktuální legislativa, na co se má klienta zeptat, které relevantní informace a data potřebuje získat a jak kalkulaci na základě dodaných vstupů správně udělat tak, aby v maximální možné míře ochránila před cenovou kontrolou a obhájila ekonomické zájmy ordinace.

V příštích dílech probereme, jak správně postupovat, pokud se vám následující rok bude významně lišit (nákladově, časovými fondy, účtovanou cenou aj.) oproti roku předchozímu, a tedy není možné ve vašem případě vycházet z dat minulého roku.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.