LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V dnešním díle se podíváme na jednu ze zásadních otázek v rámci meziročního zvyšování nákladů – na zvyšování mezd zaměstnanců, což je v době vysoké a stále přetrvávající inflace velmi aktuální téma.

Mzdy můžeme dělit na nominální a reálné. Velmi zjednodušeně řečeno: pokud někdo měl v roce 2022 nominální mzdu 40 000 Kč měsíčně hrubého a průměrná meziroční výše inflace byla cca 15 % (předběžné odhady), přičemž v roce 2023 mu zůstane stejná nominální mzda stále 40 000 Kč, pak se v takovém případě snížila jeho reálná mzda právě o oněch 15 %.

V ekonomických cyklech je naprosto standardní, že se vývoj či posun nominálních a reálných mezd v krátkém období rozchází, a v době vysoké inflace i podstatně. V časech krizí reálné mzdy klesají, nezaměstnanost se zvyšuje. Naopak v časech ekonomického růstu, kdy je trh práce napjatý a nezaměstnanost se snižuje k minimu, reálné mzdy razantně rostou. Lze očekávat, že nyní ve většině firem bude docházet právě k poklesu reálných mezd, a to i přesto, že nominální mzdy byly meziročně zvyšovány. Pokud takové zvýšení nominální mzdy ale nepřevýší inflaci, dojde právě k poklesu reálné mzdy. Lze očekávat zvýšení nezaměstnanosti, a to zejména v sektorech, které jsou nejvíce postiženy vysokými úrokovými sazbami a tím, že spotřebitelé začali podstatně šetřit a omezují luxusní či zbytné produkty, a v navazujících subdodavatelských sektorech.

Tuto problematiku jsem zmínil proto, že neexistuje pravidlo ke zvedání mzdy matematicky o inflaci (pokud tedy v pracovních smlouvách nejsou inflační doložky), ale záleží na dalších faktorech, jako je zejména tržní mzda na trhu práce, míra nezaměstnanosti atd. Je rozumné zaměstnanci vysvětlit, že v ekonomice dochází k poklesu reálných mezd, a střízlivě zvážit možnosti zaměstnavatele, o kolik mu může mzdu meziročně zvýšit.

Ekonomická teorie uvádí, že mzda pracovníka by nikdy neměla převýšit výnosy (neboli tzv. efektivitu práce) jim poskytované. To se v případě lékařských ordinací špatně počítá a přiřazuje, zejména u režijních pracovníků (sestry, recepční), kteří přímo neovlivňují výnosy. Zde je tedy vhodné znát náklady ordinace (mít aktuální kalkulace), sledovat výnosy a vědět, že ordinace každý měsíc vytvoří dostatečnou marži k úhradě fixních a mj. i mzdových nákladů. Tyto náklady se meziročně mohou razantně zvýšit (nájemné, energie, služby, materiály). Doporučujeme tento meziroční posun sledovat, zapracovat do kalkulací a eventuálně s novými kalkulacemi adekvátně, v souladu s cenovou regulací, zdražit ceník pro pacienty.

Co se týče zaměstnanců – nositelů výkonů (dentální hygienistky nebo lékaři), zde je situace o něco jednodušší. Jako majitelé ordinace byste měli být schopni vyčíslit přínos (výnos) daného zaměstnance (alespoň v průměru, za měsíc), od toho odečíst náklad na něj (mzdu vč. odvodů), a ze zbylé částky by mělo dojít k úhradě fixních (režijních) nákladů a v neposlední řadě by měl zbýt i přiměřený zisk. Pokud by ordinace náhodou došla k tomu, že z daného střediska (nositele výkonu) nezbyde žádný zisk, měla by ekonomiku ordinace přehodnotit, zda splňuje účel podnikání a zda je takový model dlouhodobě udržitelný. Podnikat dlouhodobě bez zisku, resp. ve ztrátě, lze považovat na poměrně nezodpovědný přístup, který v delším období povede ke krachu a nesplaceným dluhům.

Důrazně nedoporučujeme zvyšovat mzdy pracovníkům ještě před tím, než bude mít ordinace alespoň bazální přehled o tom, jaké náklady se zvýší, o kolik, od kdy a jak je bude hradit (v ekonomice řečeno: mít aktuální finanční plán a vědět, co se bude dít).

Mnoho ordinací však řekne, že nemají žádné podklady a informace o tom, které náklady, od kdy a o kolik se budou zvyšovat. Proto je potřeba si maximum takových podkladů zkusit opatřit od dodavatelů – např. od pronajímatelů, dodavatelů služeb a energií.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.