LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V české terminologii z oblasti dentální implantologie jsme se setkali s trojím způsobem překladu anglického slova osseointegration (vhojení implantátu do kosti). Jak tedy toto slovo v češtině správně používat a psát?

Osseointegrace vs. oseointegrace vs. osteointegrace

Vyjádření jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR:

Z možností osseointegrace x oseointegrace x osteointegrace je nejméně vhodná varianta se dvěma ss.

Komponent oss- vychází z latinského adjektiva osseus, což v příslušných odvozených slovech zachovávají západní jazyky. Čeština však již v minulosti zjednodušila zápis na jedno s (srov. osifikace, osein). Překlad anglického osseointegration českým oseointegrace je tedy z tohoto pohledu v pořádku.

Je však vhodné uvažovat v širších souvislostech s přihlédnutím k soustavě dalších odborných názvů. Lékařské termíny mívají původ v latině a řečtině; řecké osteon je základem celé řady složených slov s první částí osteo-: osteoartritida, osteodysplazie, osteoblastom, osteogeneze, osteoplastika, osteometrie, osteosyntéza, osteotomie (hojný počet dokladů uvádí Velký lékařský slovník). Proto se jako ústrojný jeví i zápis osteointegrace. 

Odborné názvosloví musí vyhovovat především potřebám příslušného oboru (a tedy i odborníkům v tomto oboru), často záleží i na vžitosti a tradici. Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde o termín relativně mladý a že v první české monografii/učebnici dentální implantologie (Šimůnek A. a kol., Dentální implantologie, Nucleus, Hradec Králové, 2001) se užívá zápis oseo-, je třeba být tolerantní k oběma podobám. Je velice pravděpodobné, že v průběhu času jedna z nich výrazně převáží.

PhDr. Anna Černá

jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR

Stanovisko redakční rady LKS: V odborných kruzích a v české odborné literatuře převažuje termín OSEOINTEGRACE, proto doporučujeme používat tuto variantu.

13. 6. 2016

LKS 06/2016

Print: LKS. 2016; 26(6): 151

Autor:

Rubrika:

Soubory ke stažení: