LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kongres Topoľčianské stomatologické dny (TSD), který se uskutečnil 10.–11. 6. 2022, se svojí půl století dlouhou historií řadí mezi nejstarší stomatologické odborné akce v celé Evropě. Tradici tohoto odborně vzdělávacího setkání slovenských lékařů a jejich zdravotních sester založil primář MUDr. Marcel Hlaváč. Po jeho úmrtí v r. 1995 jeho myšlenku dále aktivně rozvíjejí MUDr. Július Ladický a MUDr. Anton Zadňančin. Ti zůstali věrni tradici a nezměnili nic z původního záměru – vzdělávat a propagovat stomatologickou vědu mezi lékaři a sestrami.

Duší Topoľčianských stomatologických dní jsou MUDr. Anton Zadňančin (vlevo) a MUDr. Július Ladický (vpravo). Fotografie z archivu LKS je z r. 2013.

Konání jubilejního 50. setkání bylo naplánováno na červen 2020, ale covidová pandemie realizaci posunula. Ani tříletá přestávka neoslabila zájem o tuto akci. Topoľčianský Dům kultury tak byl letos opět svědkem významné události, jejímž hlavním pořadatelem je Slovenská komora zubných lekárov (SKZL), a to především v zastoupení Regionální komory ZL v Nitře a Oblastní komory ZL v Topoľčianech. Její reprezentanti dr. J. Ladický a dr. A. Zadňančin již více než čtvrt století každoročně zajišťují kongres po technicko-organizační i programové stránce a velkou péči věnují i doprovodnému společenskému programu.

Obsah přednášek je tradičně určen pro praktické zubní lékaře. Letos zahrnoval témata z celé šíře stomatologie, nabízel přítomným přehled jak o účinných metodách v preventivně-léčebné péči, tak o moderních postupech v diagnostice a terapii. Velký důraz byl kladen na význam digitalizace a její přínos pro každodenní praxi stomatologické ordinace. Vždyť rozvoj lékařské vědy a techniky jde rychlým tempem a CAD/CAM pracovní postupy včetně skenování začínají vytěsňovat konvenční metody. Odborný program byl rozdělen do dvou samostatných sekcí: pro lékaře v Domě kultury a pro sestry a dentální hygienistky v sousedícím Společenském domě.

Kongres po úvodním přivítání významných hostů, reprezentantů SKZL a představitelů regionální samosprávy, byl zahájen polytematickým blokem přednášek slovenských i zahraničních autorů. Silvia Timková z Lékařské fakulty UPJŠ v Košicích seznámila posluchače v přednášce Orální lichen planus a reaktivní lichenifikace sliznic ústní dutiny s aktuálními poznatky diferenciální diagnostiky a léčby v této oblasti patologie orální sliznice. Hana Hubálková z 1. LF UK v Praze se v příspěvku Digitální stomatologie včera, dnes a zítra zaměřila na pokroky v digitalizaci a robotizaci ve všech sférách našeho oboru od administrativy přes diagnostiku až po hotový výrobek. Upozornila na přínosy v materiálech a technologiích jejich zpracování, ale i na současné limity počítačem řízených pracovních postupů. Umělá inteligence tak vede k úspoře lidských i materiálových zdrojů, současně směřuje k masovosti, a může tak ubírat na kreativitě i v individuálním přístupu. Tina Vukičevič z Chorvatska se detailně zaměřila na produkt Charisma společnosti Heraeus Kulzer: Nový typ kompozitu Diamond One jako na jeden výplňový materiál pro řešení různých problémů v rekonstrukci tvrdých zubních tkání včetně speciálních indikací, např. dostavby chybějících incizí frontálních zubů. Moderní trendy smile design byly tématem další prezentace – Dr. Langer za kolegu z Dánska hovořil o využití dentofaciální integrace v procesu full digital workflow. I v digitálním postupu plně ve virtuální realitě lze začlenit funkčně i esteticky postavení umělých zubů do celkového výrazu obličeje. Tento přístup umožňuje jak pacientovi, tak i ošetřujícímu předem zhodnotit možný výsledek terapie. Juraj Zajko z LF Univerzity Komenského v Bratislavě se ve svém příspěvku Neuralgické bolesti a TMK věnoval aspektům vyšetření i terapie neuralgických bolestí v maxilofaciální oblasti v souvislosti s obtížemi v čelistních kloubech. Zvláště se zaměřil na diferenciální diagnostiku z pohledu svých rozsáhlých klinických zkušeností. Problematikou patologie v oblasti čelistních kloubů se ve své přednášce zabýval také Pavol Andel z LF Univerzity Komenského v Bratislavě. Ladislav Czakó z téhož pracoviště hovořil o Současných trendech v léčbě pacientů s malignitou v ústní dutině. V diagnostice i léčbě nádorů zdůraznil význam onkologické prevence a multidisciplinárního přístupu. Upozornil na trend nárůstu případů s diagnózou skvamocelulárního karcinomu a problematiku jeho metastáz. Poruchy funkce mandibuly byly obsahem přednášky Dušana Hirjaka rovněž z LF Univerzity Komenského v Bratislavě. Autor se zaměřil především na poruchy otevírání úst a jejich vztah k dysfunkci čelistních kloubů. Posluchače velice zaujala přednáška Taťjany Dostálové z 2. LF UK v Praze o Ošetření autistického pacienta. Děti a mladiství s poruchou autistického spektra mají často z důvodu obtížně realizovatelné stomatologické péče chrup nedostatečně sanovaný. Autorka ve svém příspěvku poukázala na nezbytnost komplexní sanace a individuální přístup k těmto pacientům a na kazuistikách prezentovala protokoly ošetření chrupu s preferencí jednodenní péče. Odborný program prvního dne kongresu uzavřela prezentace Evy Kovaľové z LF Univerzity Komenského v Bratislavě na téma Efektivní vyšetření parodontu pro potřebu stanovení léčebného plánu a recallu. Tato dynamicky pojatá přednáška zaujala především praktickým přístupem k péči o parodont a dokládala široké klinické zkušenosti autorky v oboru parodontologie a orální hygieny.

Sekce pro sestry a dentální hygienistky probíhala paralelně ve Společenském domě. Zde zazněly příspěvky slovenských i zahraničních přednášejících. Týkaly se např. instruktáže pacienta během čelistně-ortopedické léčby fixním a fóliovým aparátem, častých chyb při čištění chrupu, péče o snímatelné ortodontické pomůcky, etiologie vzniku gingiválních recesů či vztahu čokolády a kávy k orálnímu zdraví. Českou republiku v této sekci zastoupili Petra Křížová a Rudolf Blábolil.

Druhý den kongresu zahájil Peter Stanko z Univerzity Komenského v Bratislavě přednáškou Neuralgie trojklanného nervu a orofaciální bolest, ve které fundovaně popsal jak příčiny, tak i klasické a moderní metody vyšetření a terapie této neuralgie. Posluchačům tak umožnil se lépe orientovat v diferenciální diagnostice původu bolesti v oblasti hlavy a krku. Následovaly přednášky autorů ze zahraničí. Ivana Radovic z univerzity v Bělehradě hovořila o Jednoduchých a účinných adhezivních náhradách. Uznávaný nestor naší moderní endodoncie Luděk Peřinka z 1. LF UK v Praze se věnoval Deseti důležitým zásadám pro úspěšnou endodoncii. Zdůraznil přínos strojové endodoncie, využití apexlokátoru, zvětšovací techniky i CBCT pro úspěšné primární či opakované ošetření kořenového kanálku. Odborný program uzavřel Adel El-Lababidi z Prahy přednáškou na téma Estetika přímá a nepřímá.

Topoľčianský kongres je oblíbený nejen pro široce orientovanou odbornou náplň, ale rovněž pro atraktivní doprovodný program – letošní společenský večer naplněný hudební a taneční produkcí korunoval jako host Vašo Patejdl. Nechyběla tombola s hodnotnými cenami, které podpořili partneři kongresu a vystavovatelé, jejichž stánky byly umístěny v předsálí. Na kongres přijelo více než 600 účastníků, z toho 254 sester a dentálních hygienistek. Odborné setkání se neslo tradičně v mezinárodní atmosféře. Příkladem může být i víceletá spolupráce organizátorů s prof. MUDr. Jiřím Mazánkem, DrSc., doc. MUDr. Ivo Dřízhalem, CSc., či MUDr. Vladimírem Dvořákem, kteří již nejsou mezi námi a jejichž jména byla na kongresu s úctou vzpomenuta.

Příští, 51. ročník Topoľčianských stomatologických dní, je naplánován na červen 2023.

Mezi českými přednášejícími byla prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA. Stylový obří dort k jubilejnímu 50. ročníku TSD.
Stylový obří dort k jubilejnímu 50. ročníku TSD.

17. 9. 2022

LKS 09/2022

Print: LKS. 2022; 32(9): S140 – S141

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: