LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kongres Topoľčianské stomatologické dny (TSD), který se uskutečnil 10.–11. 6. 2022, se svojí půl století dlouhou historií řadí mezi nejstarší stomatologické odborné akce v celé Evropě. Tradici tohoto odborně vzdělávacího setkání slovenských lékařů a jejich zdravotních sester založil primář MUDr. Marcel Hlaváč. Po jeho úmrtí v r. 1995 jeho myšlenku dále aktivně rozvíjejí MUDr. Július Ladický a MUDr. Anton Zadňančin. Ti zůstali věrni tradici a nezměnili nic z původního záměru – vzdělávat a propagovat stomatologickou vědu mezi lékaři a sestrami.

Duší Topoľčianských stomatologických dní jsou MUDr. Anton Zadňančin (vlevo) a MUDr. Július Ladický (vpravo). Fotografie z archivu LKS je z r. 2013.

Konání jubilejního 50. setkání bylo naplánováno na červen 2020, ale covidová pandemie realizaci posunula. Ani tříletá přestávka neoslabila zájem o tuto akci. Topoľčianský Dům kultury tak byl letos opět svědkem významné události, jejímž hlavním pořadatelem je Slovenská komora zubných lekárov (SKZL), a to především v zastoupení Regionální komory ZL v Nitře a Oblastní komory ZL v Topoľčianech. Její reprezentanti dr. J. Ladický a dr. A. Zadňančin již více než čtvrt století každoročně zajišťují kongres po technicko-organizační i programové stránce a velkou péči věnují i doprovodnému společenskému programu.

Obsah přednášek je tradičně určen pro praktické zubní lékaře. Letos zahrnoval témata z celé šíře stomatologie, nabízel přítomným přehled jak o účinných metodách v preventivně-léčebné péči, tak o moderních postupech v diagnostice a terapii. Velký důraz byl kladen na význam digitalizace a její přínos pro každodenní praxi stomatologické ordinace. Vždyť rozvoj lékařské vědy a techniky jde rychlým tempem a CAD/CAM pracovní postupy včetně skenování začínají vytěsňovat konvenční metody. Odborný program byl rozdělen do dvou samostatných sekcí: pro lékaře v Domě kultury a pro sestry a dentální hygienistky v sousedícím Společenském domě.

Kongres po úvodním přivítání významných hostů, reprezentantů SKZL a představitelů regionální samosprávy, byl zahájen polytematickým blokem přednášek slovenských i zahraničních autorů. Silvia Timková z Lékařské fakulty UPJŠ v Košicích seznámila posluchače v přednášce Orální lichen planus a reaktivní lichenifikace sliznic ústní dutiny s aktuálními poznatky diferenciální diagnostiky a léčby v této oblasti patologie orální sliznice. Hana Hubálková z 1. LF UK v Praze se v příspěvku Digitální stomatologie včera, dnes a zítra zaměřila na pokroky v digitalizaci a robotizaci ve všech sférách našeho oboru od administrativy přes diagnostiku až po hotový výrobek. Upozornila na přínosy v materiálech a technologiích jejich zpracování, ale i na současné limity počítačem řízených pracovních postupů. Umělá inteligence tak vede k úspoře lidských i materiálových zdrojů, současně směřuje k masovosti, a může tak ubírat na kreativitě i v individuálním přístupu. Tina Vukičevič z Chorvatska se detailně zaměřila na produkt Charisma společnosti Heraeus Kulzer: Nový typ kompozitu Diamond One jako na jeden výplňový materiál pro řešení různých problémů v rekonstrukci tvrdých zubních tkání včetně speciálních indikací, např. dostavby chybějících incizí frontálních zubů. Moderní trendy smile design byly tématem další prezentace – Dr. Langer za kolegu z Dánska hovořil o využití dentofaciální integrace v procesu full digital workflow. I v digitálním postupu plně ve virtuální realitě lze začlenit funkčně i esteticky postavení umělých zubů do celkového výrazu obličeje. Tento přístup umožňuje jak pacientovi, tak i ošetřujícímu předem zhodnotit možný výsledek terapie. Juraj Zajko z LF Univerzity Komenského v Bratislavě se ve svém příspěvku Neuralgické bolesti a TMK věnoval aspektům vyšetření i terapie neuralgických bolestí v maxilofaciální oblasti v souvislosti s obtížemi v čelistních kloubech. Zvláště se zaměřil na diferenciální diagnostiku z pohledu svých rozsáhlých klinických zkušeností. Problematikou patologie v oblasti čelistních kloubů se ve své přednášce zabýval také Pavol Andel z LF Univerzity Komenského v Bratislavě. Ladislav Czakó z téhož pracoviště hovořil o Současných trendech v léčbě pacientů s malignitou v ústní dutině. V diagnostice i léčbě nádorů zdůraznil význam onkologické prevence a multidisciplinárního přístupu. Upozornil na trend nárůstu případů s diagnózou skvamocelulárního karcinomu a problematiku jeho metastáz. Poruchy funkce mandibuly byly obsahem přednášky Dušana Hirjaka rovněž z LF Univerzity Komenského v Bratislavě. Autor se zaměřil především na poruchy otevírání úst a jejich vztah k dysfunkci čelistních kloubů. Posluchače velice zaujala přednáška Taťjany Dostálové z 2. LF UK v Praze o Ošetření autistického pacienta. Děti a mladiství s poruchou autistického spektra mají často z důvodu obtížně realizovatelné stomatologické péče chrup nedostatečně sanovaný. Autorka ve svém příspěvku poukázala na nezbytnost komplexní sanace a individuální přístup k těmto pacientům a na kazuistikách prezentovala protokoly ošetření chrupu s preferencí jednodenní péče. Odborný program prvního dne kongresu uzavřela prezentace Evy Kovaľové z LF Univerzity Komenského v Bratislavě na téma Efektivní vyšetření parodontu pro potřebu stanovení léčebného plánu a recallu. Tato dynamicky pojatá přednáška zaujala především praktickým přístupem k péči o parodont a dokládala široké klinické zkušenosti autorky v oboru parodontologie a orální hygieny.

Sekce pro sestry a dentální hygienistky probíhala paralelně ve Společenském domě. Zde zazněly příspěvky slovenských i zahraničních přednášejících. Týkaly se např. instruktáže pacienta během čelistně-ortopedické léčby fixním a fóliovým aparátem, častých chyb při čištění chrupu, péče o snímatelné ortodontické pomůcky, etiologie vzniku gingiválních recesů či vztahu čokolády a kávy k orálnímu zdraví. Českou republiku v této sekci zastoupili Petra Křížová a Rudolf Blábolil.

Druhý den kongresu zahájil Peter Stanko z Univerzity Komenského v Bratislavě přednáškou Neuralgie trojklanného nervu a orofaciální bolest, ve které fundovaně popsal jak příčiny, tak i klasické a moderní metody vyšetření a terapie této neuralgie. Posluchačům tak umožnil se lépe orientovat v diferenciální diagnostice původu bolesti v oblasti hlavy a krku. Následovaly přednášky autorů ze zahraničí. Ivana Radovic z univerzity v Bělehradě hovořila o Jednoduchých a účinných adhezivních náhradách. Uznávaný nestor naší moderní endodoncie Luděk Peřinka z 1. LF UK v Praze se věnoval Deseti důležitým zásadám pro úspěšnou endodoncii. Zdůraznil přínos strojové endodoncie, využití apexlokátoru, zvětšovací techniky i CBCT pro úspěšné primární či opakované ošetření kořenového kanálku. Odborný program uzavřel Adel El-Lababidi z Prahy přednáškou na téma Estetika přímá a nepřímá.

Topoľčianský kongres je oblíbený nejen pro široce orientovanou odbornou náplň, ale rovněž pro atraktivní doprovodný program – letošní společenský večer naplněný hudební a taneční produkcí korunoval jako host Vašo Patejdl. Nechyběla tombola s hodnotnými cenami, které podpořili partneři kongresu a vystavovatelé, jejichž stánky byly umístěny v předsálí. Na kongres přijelo více než 600 účastníků, z toho 254 sester a dentálních hygienistek. Odborné setkání se neslo tradičně v mezinárodní atmosféře. Příkladem může být i víceletá spolupráce organizátorů s prof. MUDr. Jiřím Mazánkem, DrSc., doc. MUDr. Ivo Dřízhalem, CSc., či MUDr. Vladimírem Dvořákem, kteří již nejsou mezi námi a jejichž jména byla na kongresu s úctou vzpomenuta.

Příští, 51. ročník Topoľčianských stomatologických dní, je naplánován na červen 2023.

Mezi českými přednášejícími byla prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA. Stylový obří dort k jubilejnímu 50. ročníku TSD.
Stylový obří dort k jubilejnímu 50. ročníku TSD.

17. 9. 2022

LKS 09/2022

Print: LKS. 2022; 32(9): S140 – S141

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: