LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Idea pořádání Sazamových dnů, odborných konferencí nesoucích jméno prof. MUDr. Leona Sazamy, DrSc., který stál v čele Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové po celé čtvrtstoletí, se zrodila rovněž před čtvrtstoletím. Je zásluhou mnoha více i méně známých přednášejících, že se mohla a může konat, neboť v průběhu doby prakticky žádný z oslovených domácích ani zahraničních odborníků neodmítnul pozvání k účasti na některém z odborných programů. Tak tomu bylo i v pátek 22. října 2021.

V letošním roce se pořadatelé ocitli před dvěma velkými otazníky. Prvním z nich byla otázka formy konference. Prezenční či distanční? Druhým „otazníkem“ se stal samotný program, neboť jubilejní XXV. ročník Sazamova dne, si zasluhoval skutečně kvalitní a neotřelý odborný program, pokud možno neopakující témata z předchozích let. Po velkém vnitřním dilematu se organizátoři rozhodli pro distanční formu konference, neboť epidemiologická situace v České republice se jim jevila již v době přípravy XXV. Sazamova dne jako nejistá a nepřející početnějším shromážděním.

V otázce zajištění reprezentativního odborného programu se organizátoři obrátili, možná poněkud překvapivě, avšak logicky, přímo na členy současného vedení královéhradecké lékařské fakulty včetně jejího děkana. Je totiž nesporné, že v čele této instituce stojí skupina vysoce erudovaných odborníků, aktivně působících v různých oblastech humánní medicíny. A je téměř jisté, že tito odborníci zřejmě neměli dosud příležitost vystoupit společně na odborném fóru.

Díky jejich pochopení tak mohl vzniknout celodenní odborný program, uvedený přednáškou emeritní přednostky stomatologické kliniky doc. V. Hubkové, nazvanou „Vzpomínky na pana profesora Sazamu“, přibližující velice pěkně studentům a lékařům mladších ročníků tuto výjimečnou osobnost české stomatologie a maxilofaciální chirurgie. Po ní následovala sdělení děkana LF HK prof. J. Manďáka „Riziko endokarditidy v kardiochirurgii“, doc. J. Hanuše „Chytré materiály aneb (bio)fyzika ve stomatologii“, prof. E. Rudolfa „EMT v biologii a medicíně – včera a dnes“, prof. J. Petery „Má brachyterapie stále místo v moderní léčbě časných nádorů dutiny ústní?“ a emeritního děkana LF HK prof. M. Červinky „Využití genových manipulací v medicíně“.

Odpolední část odborného programu zahájil přednáškou na velice aktuální téma „Co má stomatolog vědět o metabolismu kostí“ emeritní děkan LF HK a současný ředitel FN HK prof. V. Palička. Následován byl prof. M. Kaškou s tématem „Čeho je třeba dbát v současné chirurgii?“, prof. H. Langrovou se sdělením „Syndrom suchého oka“ a doc. S. Plíškem s přednáškou „Aktuální možnosti diagnostiky a léčby virové hepatitidy C“.

Je zřejmé, že účastníci konference se dozvěděli – mimo jiné – i mnoho důležitých a aktuálních informací spojených s obrovským pokrokem medicínského poznání v posledních letech, mnohdy se úzce vztahujícím k našemu oboru. Avšak ti z nás, kteří ukončili svoje vysokoškolská studia před více než dekádou, velice pravděpodobně neměli mnoho možností se s nimi dosud řádně seznámit, neboť jejich dostupnost ve formě srozumitelné praktickým lékařům všech odborností není velká. Výklad podaný odborníkem je nezastupitelný, avšak ne vždy aktuálně dostupný.

V souhrnu lze konstatovat, že odborný program XXV. Sazamova dne splnil přání pořadatelů, aby jubilejní ročník této konference proběhl i v současných netypických podmínkách důstojně a na vysoké odborné úrovni. Velký dík za to patří jejím organizátorům a zejména všem přednášejícím.

Přejme Sazamově dni a jeho organizátorům do dalšího čtvrtstoletí hodně odborníků, ochotných a schopných obohatit odborný program, a s tím související dostatek spokojených účastníků, rozšiřujících si nenuceně touto cestou svoje odborné vzdělání.