LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Viz: Košková O, Vokurková J, Abelovský J, Vokurka J, Dorociaková P, Halačková I.

Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra – pilotní studie. LKS, 2016, 26(11): 236 – 240.

Reakce na článek

Vážená redakce, dovolujeme si požádat o uveřejnění reakce na článek, který byl publikován v časopise LKS č. 11/2016 pod názvem „Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra“.

Výzkumná práce autorů tohoto textu je jistě velmi záslužná a je třeba ocenit jejich snahu například o co nejpřesnější umístění antropometrických bodů na novorozenecké čelisti pro získání relevantních výsledků. Bohužel však v diskuzi dezinterpretovali výsledky práce citované pod číslem 14, jejímiž jsme spoluautorkami, proto považujeme za nutné reagovat.

Autorkami citovaný článek „5-letý index u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem” kolektivu autorů Kratochvílová, Urbanová, Koťová byl publikován v časopise Ortodoncie v roce 2014. Mezi jinými demonstruje nepříznivý vývoj horní čelisti v sagitálním směru ve vztahu k čelisti dolní na skupině třiceti pětiletých dětí s jednostranným celkovým rozštěpem. Z výsledků naší studie na pětiletých dětech s rozštěpem jasně vyplývá, že u těch pacientů, kde byla provedena primární operace rtu v několika prvních dnech po narození, byl následně nalezen v pěti letech výraznější nevyhovující vztah zubních oblouků, tedy větší negativní incizální schůdek a nepříznivé GO SLON yardstick skóre, než u dětí operovaných později. V celém textu článku však není ani zmínky o zastavení růstu čelisti v důsledku časné primární operace, nicméně v textu v LKS je to stomatologické veřejnosti předloženo jako fakt. Je otázka, zda autoři článek četli, nebo jen v dobré víře převzali nesprávnou interpretaci.

Každopádně je třeba říci, že takto porovnávat výsledky získané u skupiny kojenců se skupinou pětiletých dětí je minimálně neprůkazné. Je pro nás jistě potěšující informací, že se horní čelist u kojence vyvíjí i po operaci rtu provedené během prvních dnů po narození. Koneckonců udivil by nás jiný výsledek v tomto období intenzivního růstu, kdy dítě zvětší svou hmotnost minimálně o 50 % a vyroste o 20 či více centimetrů. Zda je vývoj horní čelisti intenzivnější či naopak menší než u dětí, kde byl ret operován později, je stále otevřenou otázkou. Zcela jistě však u všech dětí s jednostranným celkovým rozštěpem dochází k omezení vývoje horní čelisti během dalšího růstu, což je dáno samotnou podstatou rozštěpové vady a následnými chirurgickými rekonstrukcemi, a je to známou skutečností. Vývoj je omezený jak v transverzálním, tak v sagitálním rozměru čelisti, nikoliv však zastavený.

Pokud si zubní lékař, který není běžně podrobně seznámen s problematikou rozštěpu, přečte, že se určitou operací zastaví růst horní čelisti, je to velmi závažná odborná dezinterpretace, kterou bychom rády uvedly na pravou míru.

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Vyjádření autorek odborného sdělení

Vážená redakce, rády bychom reagovaly na vyjádření MUDr. Wandy Urbanové, Ph.D., a MUDr. Magdaleny Koťové, Ph.D., v odborné diskuzi k našemu článku „Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra”, vydanému v LKS č. 11/2016, kde jsme v diskuzi použily slovní spojení zastavení růstu horní čelisti.

Nebylo záměrem tuto větu uvádět jako obecné tvrzení, však již v úvodu našeho článku formulujeme tento problém přesněji slovy: „Některé zdroje uvádějí, že primární rekonstrukce rtu, resp. patra v nízkém věku, může vést k negativnímu ovlivnění růstu čelisti (13, 14).“ s odkazem taktéž na článek dr. Kratochvílové.

Na otázku, jakým způsobem ovlivňuje neonatální operativa růst čelisti, je možné odpovědět až po definitivním ukončení růstu obličeje u větší skupiny sledovaných pacientů. Další diskuze na toto téma by již přesahovala zaměření časopisu LKS a patří spíše na specializovaná odborná fóra zabývající se rozštěpovou problematikou.

MUDr. Olga Košková

MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.

Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno