LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kancelář ČSK je základním servisním centrem Komory. Poskytuje členům ČSK i oblastním stomatologickým komorám rozsáhlou informační, administrativní a organizační podporu, zajišťuje chod systému celoživotního vzdělávání a přípravu komorových akcí, je významným uzlem vnitřní i vnější komunikace Komory. Tvoří ji profesionální tým zaměstnanců. S některými z nich jste v pravidelném kontaktu, ale někdy se stává, že přesně nevíte, na koho se s konkrétní záležitostí obrátit.

Postupně vám tým Kanceláře představujeme, abyste věděli, kdo vám pomůže v pěti nejdůležitějších okruzích témat:

  •  vnitřní život Komory
  •  administrativa
  •  vzdělávání
  •  disciplinární řízení
  •  komunikace

Tento 2. díl je věnován vzdělávání, tedy kongresovému oddělení a vzdělávacímu středisku ČSK. Každý ze zaměstnanců stručně hovoří o tom, co je jeho hlavní pracovní náplní a na čem aktuálně pracuje. Někdo také připojil svůj vzkaz pro vás, členy Komory.

Ing. Hana Štěpánková

vedoucí kongresového oddělení a vzdělávacího střediska ČSK

vzdělávání

Jako vedoucí kongresového oddělení zajišťuji kompletní přípravu a realizaci největší odborné stomatologické akce v České republice – mezinárodního kongresu Pražské dentální dny (PDD) včetně doprovodného a společenského programu. Aby mohl kongres úspěšně proběhnout, je třeba dodržet přesný pracovní harmonogram, který stále zdokonalujeme. Prvotní je příprava programu, která zahrnuje komunikaci s odborným výborem PDD a přednášejícími. Dále navazuje propagace PDD a spuštění registrace pro účastníky. Dalším článkem jsou pak činnosti spojené s realizací v daném termínu na vybraném místě. Organizovali jsme také několik mezinárodních akcí, např. samostatný český program pro kongres FDI ve Vídni v r. 2002, dvě plenární zasedání ERO-FDI v Praze (2000, 2012), dva kongresy EPA v Praze (2001, 2015).

Jako pověřená vedoucí vzdělávacího střediska ČSK (VS ČSK) zastřešuji a koordinuji aktivity oddělení, spolupracuji se skupinou představenstva ČSK pro vzdělávání a účastním se jednání představenstva. Náplní střediska je organizace vzdělávacích programů, které vycházejí z řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, a mnoho dalších činností spojených se vzděláváním. O jednotlivých činnostech konkrétně dále hovoří mé kolegyně – odborné referentky.

Podle aktuálních potřeb zubních lékařů organizujeme i další vzdělávací akce, na jejichž přípravě se pochopitelně podílejí všechny pracovnice VS ČSK. Letos jsme po celé republice uspořádali šest seminářů na téma GDPR. Pravidelně pořádáme stomatologická fóra, na jaře v Praze a na podzim v Brně. Příští rok na jaře chystáme novinku – Ostravské stomatologické fórum.

Za celé naše oddělení bych zubním lékařům ráda vzkázala: prosím, věnujte pozornost informacím, které pro vás v Komoře připravujeme a šíříme je ať už prostřednictvím webu, e-mailu, časopisu LKS nebo na různých setkáních s vámi. Sobě i nám ušetříte spoustu starostí a občas i zbytečných nedorozumění. Jsme právě v přelomovém období, kdy se mění systém komorového vzdělávání. Věnujte pozornost těmto věcem, abychom vše společně zvládli bez zbytečných komplikací a prostojů. My se naopak budeme snažit nadále zlepšovat organizaci našich vzdělávacích projektů.

Radka Šteflíková

odborná referentka VS ČSK

vzdělávání

Mám na starosti zařazení uchazečů do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství (dále: v PZL), agendu profesních zkoušek a rovněž zpracování přihlášek na všechny vzdělávací akce pořádané VS ČSK.

V současnosti je nejobsáhlejší agenda, která souvisí s profesními zkouškami v rámci původní základní odborné přípravy a od příštího roku také se zkouškami v rámci vstupního vzdělávacího programu v PZL. Obnáší to nejen komunikaci se členy zkušebních komisí, zajišťování zkouškových termínů, kontrolu žádostí o vykonání profesní zkoušky, ale i účast přímo u probíhajících zkoušek a zajištění organizačních záležitostí spojených se zkouškami. Samozřejmě každodenně odpovídám na spousty individuálních dotazů od uchazečů.

Osobně mě těší, že se nám podařilo změnit nestandardní formát i celkově agendu vydávání ozdobných certifikátů držitelům příslušného osvědčení. Dříve se certifikáty distribuovaly prostřednictvím OSK a mnozí z vás mají ve své ordinaci či čekárně známé „modré rámečky“. Dnes se ozdobné certifikáty vydávají a zasílají v běžném formátu A4 přímo do ordinace současně s osvědčením, které je určeno pro komunikaci s pojišťovnami. Distribuce je tak výrazně pružnější a rámeček si každý může pořídit dle svého výběru.

Zuzana Hromádková

odborná referentka VS ČSK

vzdělávání

Mojí hlavní pracovní náplní je organizace a zajištění kurzů pro vstupní a navazující vzdělávací programy v PZL, zpracování a vystavení žádostí o osvědčení PZL.

Jde tedy o kurzy nejen pro čerstvé absolventy zubního lékařství, ale i pro zubní lékaře, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit své znalosti a získané kredity pak použijí k vydání navazujícího osvědčení PZL. Konání kurzů předchází domluva termínů s lektory na nadcházející období. Musíme šikovně skloubit jejich časové možnosti s naším výukovým programem a čas od času také operativně řešit eventuální změny.

Součástí agendy, která se týká zpracování a následného vystavení prvního i navazující osvědčení PZL, je svědomitá kontrola každé doručené žádosti o osvědčení. Někdy si potřebujeme vyžádat určitá doplnění a k tomu je nezbytná dobrá vzájemná komunikace nejen s lékaři, ale i s příslušnými OSK.

V některých situacích musíme být ve vzdělávacím středisku i trošku víc asertivní, když lpíme na tom, aby se účastníci poctivě zúčastňovali kurzů v předepsaném časovém rozsahu. Tato pravidla jsou stanovena vzdělávacím řádem a je třeba je dodržovat nejen kvůli férovosti vůči ostatním účastníkům kurzů, ale i vůči přednášejícím.

Ivana Andresová

odborná referentka VS ČSK

vzdělávání

Do mé pracovní náplně patří organizace a zajištění kurzů pro vzdělávací programy ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii a zpracování a vystavení žádostí o osvědčení v těchto programech, dále organizace všech praktických kurzů, agenda akreditovaných pracovišť a registrace vzdělávacích akcí jiných subjektů.

Organizace kurzů zahrnuje například rozeslání pozvánek s podklady k platbě všem přihlášeným účastníkům, zpracování došlých plateb, vystavení daňových dokladů, vystavení osvědčení o absolvování kurzu a zápis do indexu.

Pokud jde o akreditovaná pracoviště, jedná se konkrétně o pracoviště prvního a druhého typu pro pořádání stáží k získání nebo obnovení osvědčení ze stomatochirurgie, parodontologie a pedostomatologie.

Co se týká registrace akcí jiných subjektů (tj. mimo ČSK), zpracovávám zaslanou žádost o registraci, vystavuji podklady k platbě registračních poplatků, po zaplacení dokončuji registraci. Nakonec z každé zaregistrované akce nebo nahlášené stáže zpracovávám dodanou prezenční listinu tak, aby se získané kredity zapsaly každému účastníkovi do jeho karty vzdělávání.

7. 12. 2018

LKS 12/2018

Print: LKS. 2018; 28(12): S194 – S195

Autor:

Rubrika:

Téma: