LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kancelář ČSK je základním servisním centrem Komory. Poskytuje členům ČSK i oblastním stomatologickým komorám rozsáhlou informační, administrativní a organizační podporu, zajišťuje chod systému celoživotního vzdělávání a přípravu komorových akcí, je významným uzlem vnitřní i vnější komunikace Komory. Tvoří ji profesionální tým zaměstnanců. S některými z nich jste v pravidelném kontaktu, ale někdy se stává, že přesně nevíte, na koho se s konkrétní záležitostí obrátit.

Postupně vám tým Kanceláře představujeme, abyste věděli, kdo vám pomůže v pěti nejdůležitějších okruzích témat:

•    vnitřní život Komory,

•    administrativa,

•    vzdělávání,

•    disciplinární řízení,

•    komunikace

Tento 4. díl je věnován komunikaci, a to vnitřní v rámci Komory i vnější směrem k široké veřejnosti. Každý ze zaměstnanců stručně hovoří o tom, co je jeho hlavní pracovní náplní a na čem aktuálně pracuje. Někdo také připojil svůj vzkaz pro vás, členy Komory.

Mgr. Zina Sladkovská

tisková tajemnice ČSK

Spolupracuji s médii, domlouvám interviewy pro prezidenta ČSK a další funkcionáře, podílím se i na koordinaci a spolupráci s krajskými zástupci (mluvčími) Komory. Vedle toho pracuji na komunikaci dovnitř Komory. Odpovídám na vaše e-mailové a telefonické dotazy, edituji komorové webové stránky, vytvářím pro ně buď své původní texty, nebo na web přijímám a umísťuji příspěvky kolegů a funkcionářů Komory, včetně například sdělení našeho právníka. Vedu i facebookový profil Komory a pravidelně přispívám svými články do časopisu LKS.

Už léta mám na starosti některé z komorových projektů. V roce 2017 jsem se podílela na přípravě večera k pětadvacátému výročí Komory, organizovala jsem Český den zdravých zubů na náměstí Míru, loni jsem měla na starosti organizaci Dne české stomatologie na náměstí Republiky. Již šestým rokem připravuji ve spolupráci s partnery oslavy Světového dne ústního zdraví. Dříve jsme podobnému setkání s pacienty a veřejností říkali Týden prevence. Loni se z toho stal mimořádně rozsáhlý projekt, kdy po dobu půl druhého měsíce po celé republice probíhaly jednotlivé akce, v nichž se angažovalo na tři a půl tisíce lidí. A na závěr roku pro vás připravuji vánoční setkání v Praze, připomeňme si loňský koncert v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Považuji za velmi důležité, aby se k vám informace včas a kompletně dostávaly. To ale vyžaduje vzájemnou spolupráci. Pokud budete udržovat své kontaktní údaje stále aktuální, já vám budu moci poskytovat maximální informační servis. A když věnujete trochu svého volného času zasílaným e-mailovým zprávám, časopisu LKS a našim, vlastně vašim webovým stránkám, já budu mít pocit, že moje práce pro vás má smysl, a vy budete mít stále aktuální informace potřebné pro vaši práci. A o to mi jde.

PhDr. Iva Žáková

vedoucí edičního oddělení,

šéfredaktorka časopisu LKS,

zástupkyně šéfredaktora časopisu ČSPZL

Ediční oddělení zajišťuje nejen vydávání měsíčníku LKS v tištěné a elektronické verzi a čerstvě také čtvrtletníku Česká stomatologie a praktické zubní lékařství (ČSPZL), ale i dalších tiskovin. Jde například o různé informativní či odborné přílohy časopisu, o pravidelnou Ročenku ČSK, ale také třeba o komorové dopisní papíry, vizitky apod. Do našeho pracovního portfolia patří i knižní edice ČSK. Z povahy věci úzce spolupracujeme s orgány Komory a všemi odděleními Kanceláře ČSK, abychom na jedné straně mohli zpracovat všechny informace důležité pro vás, členy Komory, a na straně druhé abychom redakčně pomohli při zpracování textových materiálů například pro komorový web, kongres PDD, Nabídkový list apod.

„Vlajkovou lodí“ našeho oddělení je časopis LKS. Před rokem prošel grafickou a obsahovou inovací, která přinesla rozšíření časopisu o nové rubriky a žánry. A také nám „elkáeska“ narostla co do počtu stran, což je zásluhou i výborné spolupráce s manažerkou inzerce.

Už v pojmu šéfredaktorka je obsaženo vše – jako „šéf“ tvořím ediční plán a harmonogram, sestavuji obsah a maketu jednotlivých vydání, řídím redakční tým a spolupracovníky z grafického DTP studia a tiskárny. Úzce spolupracuji s redakční radou, která zodpovědně bdí zejména nad odbornou úrovní LKS. Jako „redaktorka“ píšu, rediguji dodané články, čtu korektury. Soustavně komunikuji s okruhem osvědčených autorů a recenzentů, vyhledávám nové zajímavé autory – a nedám jim pokoj, dokud z nich nevymámím článek nebo alespoň příslib...

Pokud jde o časopis ČSPZL, zajišťuji zejména produkční a technickou stránku časopisu. To zahrnuje tvorbu zcela nové grafiky, spolupráci s DTP studiem a tiskárnou. A samozřejmě kooperaci s širší redakcí a redakční radou ČSPZL při sestavování obsahu a makety každého čísla.

Moje pracovní pozice je sice hodně o managementu a administrativě, ale naštěstí v ní pořád převažuje tvůrčí práce, která mě baví. Letos slavím svoji komorovou „pětadvacítku“, a tak si dovolím vzkaz pro vás, zubní lékaře: Bez vašich zajímavých článků nebude zajímavý časopis. Podělte se s kolegy o své odborné kazuistiky a zkušenosti, o své názory, postřehy i příběhy. A pokud třeba nemáte dostatek autorských zkušeností, rádi vám pomůžeme rukopis doladit.

Ing. Jolana Kunrtová

odborná referentka,

tajemnice redakce

V Komoře mám na starosti několik agend. Pracuji v edičním oddělení jako odborná referentka a jsem tajemnicí redakce. Kromě toho v ekonomickém oddělení spolupracuji na zpracování přijatých faktur a spolu s kolegyní Libuší Císařovou zabezpečuji celou agendu profesního pojištění s pojišťovnou Kooperativa.

V edičním oddělení se starám o kompletní administrativu časopisu LKS, tzn. počínaje ekonomikou, rozpočtem a kontrolou jeho plnění, honorářovou agendou a konče přípravou zasedání redakční rady. Zajišťuji kompletní registr předplatného LKS a jeho zasílání zdarma členům ČSK. Obdobnou práci nyní vykonávám také pro časopis Česká stomatologie a praktické zubní lékařství.

Nedílnou součástí mé práce je také správa rubriky „Příležitosti“, která funguje on-line na webu komory www.dent.cz (Časopis LKS / Příležitosti – inzerce LKS). Zpracovávám veškeré podané řádkové inzeráty v digitální podobě a jejich následné uveřejnění na webu Komory. K další agendě, kterou mám na starosti, patří knižní edice ČSK. To obnáší administrativní zajištění dobírky, skladové hospodářství a prodej knih.

Alena Hladíková

externí redaktorka LKS

Pracuji především jako editorka elektronické verze časopisu LKS, což znamená, že obsah, který je zveřejněn v tištěné verzi, tzv. „přelévám“ na web (www.lks-casopis.cz). Počínaje texty, fotografiemi a řadou dalších úkonů s tím spojených, se snažím o plně funkční podobu webu, který od 1. 1. 2019 máte možnost využívat jako informační i studijní zdroj. Přípravě elektronické verze LKS jsme věnovali velkou pozornost, protože vytvořit přehledný, redakčně a zejména uživatelsky přívětivý web vůbec není jen tak – kdo někdy nějaký web „stavěl“, dobře ví, o čem mluvím.

Na tištěné verzi časopisu LKS se podílím jako produkční. Organizuji a zajišťuji potřebné materiály pro některé konkrétní rubriky, například komunikuji s nakladatelstvími odborné literatury, studentskými organizacemi, stomatologickými klinikami apod. Vyhledávám možnosti spolupráce se zajímavými osobnostmi zejména mimo obor zubního lékařství či s institucemi, které mohou být přínosem jako zdroj informací nebo třeba „jen“ inspirace. K mým úkolům rovněž patří pečlivá korektura každého vydání. Součástí redakčního týmu jsem něco přes rok, ale časopis LKS se už pro mě stal opravdovou „srdcovkou“. A věřím, že pro vás také.

PhDr. Ladislav Šolc

externí redaktor LKS

V současnosti pro časopis LKS píšu články, fotografuji, čtu korektury. Občas v redakci utrousím nějakou poznámku nebo radu. V letech 1992–2017 jsem LKS řídil jako šéfredaktor a zároveň jsem vytvářel také fotografický archiv komorových akcí a osobností, které se na budování profesní organizace zubních lékařů podílely. Z něj čerpáme pro časopis dodnes.

Vedle toho postupně aktuálně mapuji oblasti české stomatologie, kde pamětníci nenávratně odcházejí, a dokumentace je jenom kusá. V první řadě jsou to rozhovory s těmi, kteří toho už hodně pamatují, a zůstává za nimi práce v oboru v řádu půl století. Dalším projektem, na němž se podílím, je seriál článků na pokračování, v nichž detailně představíme jednotlivé odborné společnosti. Pracuji také na „zapomenutých“ nebo zdánlivě periferních tématech, kde je třeba vyzpovídat řadu pamětníků a prozkoumat historické prameny – jedním z nich je například vznik, vývoj a současnost unikátního rozštěpového centra ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Tereza Soukupová, DiS.

manažerka inzerce a obchodu

Spektrum mé pracovní náplně koresponduje s řadou různých komorových aktivit. V souhrnu to reprezentuje průběžnou péči o kontakt se stávajícími klienty a inzerenty, včetně informování o naší aktuální nabídce, mimořádných akcích Komory apod.

Získávám inzerci pro časopis LKS, a to pro jeho tištěnou i elektronickou verzi. Stavovský a odborný recenzovaný měsíčník LKS svými jedenácti tisíci výtisky oslovuje velmi zajímavou, zřetelně profilovanou a ekonomicky silnou profesní skupinu zubních lékařů, a proto vyhledávám a získávám nové klienty nejen z oblasti dentálních firem, ale i z „nestomatologické“ oblasti. Letos rozšiřuji akvizici inzerce také pro časopis Česká stomatologie a praktické zubní lékařství.

Rovněž zajišťuji spolupráci s firmami, které se přímo zúčastňují akcí ČSK (jde například o PDD a další vzdělávací akce, sněmy apod.) jako vystavovatelé, nebo formou jiné prezentace či třeba workshopu. Samozřejmě servisuji podklady pro strategické smlouvy ČSK s VIP partnery. Mám také na starosti přípravu a organizaci stánku ČSK na Pragodentu.

V neposlední řadě zpracovávám agendu udělování Pečeti ČSK. Shromažďuji a připravuji podklady, postupuji je odborné komisi, která žádosti o udělení Pečeti posuzuje. Výsledek předávám vedení Komory, které je předkládá k projednání a schválení představenstvu ČSK.

17. 2. 2019

LKS 02/2019

Print: LKS. 2019; 29(2): S17 – S19

Autor:

Rubrika:

Téma: