LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kancelář ČSK je základním servisním centrem Komory. Poskytuje členům ČSK i oblastním stomatologickým komorám rozsáhlou informační, administrativní a organizační podporu, zajišťuje chod systému celoživotního vzdělávání a přípravu komorových akcí, je významným uzlem vnitřní i vnější komunikace Komory. Tvoří ji profesionální tým zaměstnanců. S některými z nich jste v pravidelném kontaktu, ale někdy se stává, že přesně nevíte, na koho se s konkrétní záležitostí obrátit.

Postupně vám tým Kanceláře představíme, abyste věděli, kdo vám pomůže v pěti nejdůležitějších okruzích témat:.

  • vnitřní život Komory
  • administrativa
  • vzdělávání
  • disciplinární řízení
  • komunikace

Každý ze zaměstnanců stručně hovoří o tom, co je jeho hlavní pracovní náplní a na čem aktuálně pracuje. Někdo zmínil i svoji profesní historii a nebo také připojil svůj vzkaz pro vás, členy Komory.

Ing. Silvia Ďuríková

ředitelka Kanceláře ČSK

administrativa

Moje práce zahrnuje široké spektrum činností. Spočívají v zajištění chodu Kanceláře ČSK od personalistiky, přes ekonomiku až po komunikaci s partnery, která se týká spolupráce a uzavírání smluvních vztahů s řadou nekomorových subjektů.

Svůj dosavadní profesní život jsem věnovala poskytování zdravotnických služeb. Na prvním místě je pro mě dobře odvedená práce a tu si v pojetí ČSK představuji ve spokojené členské základně v každém detailu – a v tomto směru o to usiluji. Aby bylo možné dosáhnout dobrých pracovních výkonů, neustále je potřeba pro zaměstnance vytvářet vhodné pracovní podmínky a udržovat tak příznivé pracovní klima. Mám štěstí, že v Komoře pracuje výborný tým lidí, kteří svoji práci mají rádi, znají ji a umějí. Mimochodem v mládí jsem uvažovala o studiu stomatologie, tak teď pro zubní lékaře aspoň pracuji.

Ráda bych zubní lékaře požádala, aby neváhali s Komorou více komunikovat. Potřebujeme zpětnou vazbu, abychom mohli naši práci vyhodnocovat a zlepšovat. Zejména dnes, kdy řadu otázek a problémů řešíme online, je pro nás důležité, abychom od každého osloveného člena Komory dostávali reakci. Kladnou, zápornou, kritickou, jakoukoliv. Zkvalitňování našeho servisu členům ČSK je zásadním způsobem závislé na oboustranně empatické a věcné komunikaci.

Ing. Jitka Povolná

vedoucí vnitřního oddělení

vnitřní život Komory

Vedu oddělení, se kterým se každý člen Komory setkává nejčastěji. Naše činnost je velmi komplexní a rozsáhlá – stojíme za všemi procesy od vedení a správy registru údajů nejen o vás, zubních lékařích, ale také o všech vašich zdravotnických zařízeních a pracovištích, až po servis recepce a podatelny. Zajišťujeme vše od organizace jednání představenstva a sněmu ČSK až po praktickou realizaci většiny úkolů a rozhodnutí nejvyšších orgánů a funk cio nářů Komory.

Nejvýznamnější částí mé práce je poskytování informačního servisu členům ČSK takřka od A do Z. Pomáhám s řešením každodenních i mimořádných problémů a otázek souvisejících s fungováním zubní praxe. Součástí této práce je i provozní spolupráce s řadou externích subjektů a úřadů. Nedílnou součástí mých povinností je i metodické zajištění a organizační podpora oblastních stomatologických komor.

ČSK mi dala jedinečnou možnost poznat ji zevnitř z více pracovních pozic. Měla jsem příležitost postupně profesně s Komorou růst a za třináct let mého působení se mi stihla stát srdeční záležitostí. To mi umožňuje vidět každodenní problémy v širších souvislostech a spolu s kolegyněmi a kolegy je promítat a úročit v přístupu a poskytování servisu našim členům.

Každý den je pro mne výzvou a zároveň závazkem zajištění hladkého chodu a neustálého zlepšování. Mým trvalým cílem je inovovat společně věci k lepšímu ve spolupráci s vámi a pro vás.

Eva Hubínková

odborná referentka registru ČSK

vnitřní život Komory

Starám se o centrální mozek ČSK – registr, který obsahuje více než 10 000 zubních lékařů. Toto centrální úložiště dat poskytuje informace o lékařích od jejich zápisu, přes jejich praxi až po jejich ukončení profesní kariéry a odchod do důchodu. Snažíme se, aby všechny údaje v registru byly vždy aktuální, ať už se jedná o evidenci členů, zdravotnických zařízení, kategorií členských příspěvků atd. Na aktualizaci údajů spolupracuji jak se zubními lékaři, tak i s jednotlivými oblastními komorami. Problém ale je, pokud někdo zapomene na svoji členskou povinnost a změnu údajů neoznámí. Asi nejtypičtější je to u změny e-mailové adresy, telefonu, adresy – pak pochopitelně komunikace oboustranně vázne, k zubnímu lékaři se nemůžou dostat důležité informace, údaje na webu ČSK, který navštěvují hojně i pacienti, nejsou přesné atd.

Pro lékaře také vystavuji nové členské legitimace a potvrzení na preskripce léků.

Úkolem, který teď před námi stojí, je modernizace registru, tedy zejména jeho digitalizace. Mimo jiné proto, aby sami lékaři mohli online zadávat a spravovat některé své údaje, které by se tak ihned aktualizovaly na webových stránkách ČSK bez dalšího prodlení.

V ČSK působím od loňského podzimu. Dříve jsem pracovala v IT společnostech, kde jsem měla možnost podílet se právě na vzniku a provozu centrálních úložišť dat.

Hana Vondráčková

mzdová účetní

administrativa

Jak už je zřejmé z mé pracovní pozice, zabývám se především zpracováním mezd, tuzemských a zahraničních pracovních cest, tuzemských a zahraničních plateb, fakturací, vedením pokladny. Čas od času se ohlásí kontrola z Pražské správy sociálního zabezpečení, pravidelné jsou také kontroly ze zdravotních pojišťoven. Mým úkolem je připravit pro kontrolory všechny potřebné dokumenty. Díky tomu, že v Komoře od začátku účetní i daňovou agendu všichni vedli svědomitě, probíhají tyto kontroly bez problémů. Samozřejmě občas v rámci propojení účetnictví Komory se všemi subjekty včetně jednotlivých OSK se musí oboustranně víc aktivně spolupracovat. Ovšem připomínání, soustavná kontrola dat a komunikace se všemi subjekty, s nimiž Komora spolupracuje, to už k naší práci neoddělitelně patří. Musím také průběžně sledovat a nezřídka konzultovat s vedením či externí spolupracující účetní firmou nové, stále se měnící zákony, předpisy a vyhlášky, abychom nepochybili v nějakém třeba jen formálním, administrativním kritériu naší práce.

V Komoře jsem od dubna 1995. Tehdy jsme zajišťovali kompletní účetnictví Komory vlastními silami. Časem se ale rozrostlo natolik, že bylo třeba navázat spolupráci s účetní firmou.

Iveta Haiserová

sekretariát

administrativa

Náplní mé pozice je zajišťování zázemí pro vedení Komory, prezidenta a viceprezidenta, jejich hosty a návštěvy. Také podpora chodu sekretariátu Komory a mnohé další.

Mezi mé další úkoly patří komunikace s významnými lidmi na úřadech a v organizacích, na fakultách či klinikách. Je i řada příležitostí, kdy hovořím s vámi, zubními lékaři, o vašich záležitostech. Z odborných věcí mám na starost vedení agendy sekretariátu, přípravu podkladů pro jednání, zpracovávání přehledů včetně přijímání a odesílání zpráv partnerským stomatologickým organizacím v Evropě a ve světě či eKLEP. Spolupracuji s ostatními odděleními v průběhu roku, spolupodílím se na jednáních představenstva a jednáních sněmu i při významných akcích Komory, jako je mezinárodní workshop při kongresu PDD, na Pragodentu.

Nedílnou součástí mé pracovní pozice je podpora a zpracování agendy vědecké rady ČSK. Dále spolupracuji s výborem pro vysoké školy při vedení agendy vašich žádostí o poskytnutí příspěvků z Účtu klinik, které předkládám na jednání představenstva.

V Komoře jsem od roku 2011. S mnohými z vás jsem komunikovala a zpracovávala pro vás zákonné ohlašovací povinnosti stomatologických výrobků pro vaše zubní laboratoře v roce 2012, což bylo ve správě Ministerstva zdravotnictví, ale i v roce 2016 při převodu správy této agendy na SÚKL.

Linda Nálevková

sekretariát

administrativa

Vykonávám hlavně sekretářské a asistentské práce pro ředitelku Kanceláře ČSK a v případě potřeby i pro prezidenta. Starám se o agendu právní poradny ČSK (evidenci dotazů a platby). Pravidelně se podílím na organizačním zajištění jednání představenstva a sněmu ČSK – třeba vše, co se týká ubytování a stravování, řeší sněmovníci právě se mnou. Mám také řadu úkolů provozního charakteru. Například péči o náš komorový dům Apolenka, což zahrnuje zajištění plánovaných i nenadálých oprav, koordinaci úklidové firmy a správce domu, řešení technických závad na vybavení i přístrojích apod. Nedílnou součástí mé práce je nákup kancelářských potřeb a zařízení, aby moji kolegové v Komoře měli všechno, co potřebují ke své práci. Je to ve svém celku hodně pestrá, mnohostranná činnost, u které navíc nemusím být osm hodin denně před obrazovkou počítače.

V Komoře pracuji od listopadu 2002. Zkusila jsem odpovědět na inzerát na práci sekretářky – a ono to vyšlo.

Pro všechny, s nimiž jménem Komory spolupracujeme, mám následující vzkaz: Práce kvapná, málo platná. Většina lidí dělá všechno v rychlosti a pak to nakonec všem zúčastněným zabere víc času, než kdyby se to napoprvé udělalo pořádně. Moje přání tedy je, aby ta pečlivost a důslednost nechyběla už na začátku...

Libuše Císařová

recepční

administrativa

Na pozici recepční zajišťuji vedle distribuce pošty a práce podatelny dispečink příchozích telefonních hovorů. Jsem také první, s kým návštěvníci v Apolence přicházejí do kontaktu při své osobní návštěvě. Když zubní lékaři telefonují, často mluvím s těmi, které znám už dvě, tři desetiletí. A všichni jsou pořád milí – mám pocit, že je těší, když mě slyší. Jde-li o složitější věc, nasměruji je do příslušného oddělení. Mnohdy ale dokážu jejich otázku rovnou zodpovědět. Na recepci jsme vlastně také takovým sběrným místem, inboxem, z něhož předáváme jednotlivým pracovníkům v Komoře, co je potřeba. Abych nezapomněla – zčásti se také starám o agendu profesního pojištění u Kooperativy.

V Komoře pracuji prakticky od jejího počátku. Nastoupila jsem 1. 12. 1991. Tehdejší prezident dr. Pekárek mě zlákal na zajímavou práci – a už jsem tu zůstala. Nejdřív jsem byla především sekretářkou prezidenta, ale vedla jsem i velkou část administrativy ČSK a zajišťovala organizaci mnoha akcí pro zubní lékaře a veřejnost. Když se Komora rozrostla, stala jsem se vedoucí vnitřního oddělení. Pracovat pro Komoru mě stále baví a všem zubním lékařům přeji, aby svou náročnou práci zvládali včetně všech změn, se kterými se potýkají.

Daniel Žák

recepční

administrativa

Celodenní provoz recepce zajišťujeme v ranních a odpoledních směnách „na střídačku“ s L. Císařovou. Tedy stejně jako ona vyřizuji odchozí a příchozí poštu a zpracovávám datové schránky. Jsme prvním filtrem, který příchozí dokumenty třídí pro jednotlivá oddělení. Samozřejmě je na recepci telefonní centrála pro přepojování hovorů, řadu věcí ale už dokážu řešit přímo. Pacientům vysvětluji, jaký je postup při hledání zubního lékaře nebo pro vyřízení stížnosti, občas vlídně pohovořím se stěžujícím si pacientem... Mnohdy jsou to náročné rozhovory, lidé někdy obtížně chápou, že v Komoře pacienty neléčíme, že je svobodná volba lékaře a pacient musí být sám iniciativní a o své zdraví se plánovitě starat. Nejvíc mě pobaví, když mi nakonec volající řekne: Tak vám děkuji, slečno.

Zubním lékařům a nakonec i sobě bych přál, aby se myšlení lidí ve smyslu jejich vlastní odpovědnosti za zdraví posunulo kupředu – a aby ubývalo těch zbytečných telefonátů, nebo dokonce stěžovatelů.

10. 11. 2018

LKS 11/2018

Print: LKS. 2018; 28(11): S171 – 173

Autor:

Rubrika:

Téma: