LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo ČSK na svém jednání dne 25. března 2020 jednomyslně přijalo usnesení, že nepodporuje plošný úřední zákaz poskytování stomatologické péče v ambulancích. Důvody tohoto usnesení lze shrnout následovně:

1. V zájmu zubních lékařů i veřejnosti je udržení dostupnosti primární stomatologické péče v tzv. první linii. Koncentrace všech pacientů do několika center, ať už by byla rozmístěna a vybavena jakkoliv, není reálná. Taková centra by nebyla schopna pacienty vzhledem k jejich předpokládanému množství a skladbě usměrňovat, oddělovat nakažené od zdravých ani věnovat dodatečný čas hygienicko-epidemiologickým opatřením. Z takových center by se pak mohla stát spíše ohniska šíření nákazy. Úředně nařízená plošná redukce počtu stomatologických pracovišť by pak nutně znamenala i prodloužení vzdálenosti, kterou by pacienti museli při cestě za zubním lékařem urazit, což samo o sobě nepřispívá ke zvládání epidemiologické situace.

2. Ekonomické dopady plošného uzavření ordinací by byly horší v porovnání se současným stavem. Lze předpokládat (a ukazují to i zkušenosti z Číny), že pacienti se do ordinací vrátí dlouho před skončením vládních krizových opatření. Vládní podpora podnikatelů, kteří museli uzavřít své provozy, se sice na první pohled jeví jako významně štědřejší, ve skutečnosti tomu tak vzhledem k řadě omezení, která pravidla podpory budou obsahovat, spíše nebude. Stabilizační zálohy od zdravotních pojišťoven by pro uzavřené praxe nebyly možné. Komerční pojištění přerušení činnosti zdaleka ne vždy zahrnuje přerušení činnosti z důvodu úředního zásahu; pojistné plnění navíc bývá poskytováno až po 30 dnech trvání přerušení činnosti.

3. Neexistuje legální a ani legitimní hledisko, které by umožnilo vybrat některé poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, jimž bude povolen provoz, a ostatním nařídit jeho přerušení. Znamenalo by to totiž, že vybraným poskytovatelům by byla zajištěna nebývalá prosperita, byť při zvýšeném riziku, zatímco ostatním by byla jejich podnikatelská činnost dočasně znemožněna. Představenstvo ČSK má za to, že Česká stomatologická komora se na podobných nerovných zásazích do svobodného podnikání svých členů nemá podílet. Pokud se poskytovatelé zubních ordinací sami dobrovolně dohodnou na zastupování či jiné formě spolupráce, Česká stomatologická komora takové kroky podpoří.

4. Představenstvo Komory nemá informace o tom, že by členové Komory většinově volali po úředním uzavření svých praxí. Právě naopak. Z pravidelných setkání s předsedy Oblastních komor a z dalších kontaktů s členskou základnou vyplývá, že požadavek na udržení provozu jednoznačně převažuje.

Ze všech výše uvedených důvodů Česká stomatologická komora nebude plošné a úředně vynucené omezování činnosti svých členů prosazovat. Naopak se snaží své členy podporovat v tom, že pro ně neúnavně zajišťuje adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky a dezinfekční přípravky, vyjednává se zdravotními pojišťovnami a státními orgány podporu pro dobu snížené poptávky po stomatologických zdravotních službách, úhrady zvýšených nákladů ochrany před nákazou atd. Cílem je zachování dostupnosti stomatologické péče (která jako celek není zbytná a nesmí být jako taková vnímána), překlenutí dočasného nedostatku pacientů a zajištění rychlého návratu k prosperitě. Plošné úřední uzavření ordinací podle přesvědčení představenstva ČSK k těmto cílům nemůže přispět.