LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 3. – 5. září 2015 hostila Praha velkou odbornou mezinárodní událost. V Kongresovém centru U Hájků (hotel Grandior a Elephant) se konal 39. výroční kongres Evropské protetické asociace (EPA). Organizátorem byla Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS) ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou (ČSK) a záštitu nad kongresem převzal rektor Univerzity Karlovy. Nosné téma znělo „Implantáty ruku v ruce s klasickou protetikou“. K úspěšnému průběhu sympozia přispěla především vysoká účast lékařů, studentů, zubních techniků i odborníků na dentální hygienu, ale v nemalé míře i zajímavý společenský program. V této fotoreportáži a v rubrice Fotoalbum nabízíme průřez hlavními momenty kongresu. O odborném obsahu EPA 2015 se více dočtete na následující dvoustraně, další informace a fotogalerii najdete na www.epa2015.cz.

Prezidentka kongresu EPA 2015 doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., přivítala účastníky ve středu 2. 9. v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy.

Poděkování

Velmi si ceníme podpory a pozornosti, kterou pražskému kongresu EPA 2015 věnovala Česká stomatologická komora. Jménem organizačního výboru, a spolu s ním, děkuji prezidentu ČSK MUDr. Pavlu Chrzovi, představenstvu ČSK a zaměstnancům Kanceláře ČSK za velkou a profesionální pomoc při organizačním zajištění této mezinárodní akce.

Za Českou společnost protetické stomatologie

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

 

Slavnostní zahájení v Kongresovém centru U Hájků ve čtvrtek odpoledne. MUDr. Jindřich Charvát, CSc., se zdraví s prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem Univerzity Karlovy. Dále jsou na fotografii (zprava) doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK, MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, předseda České parodontologické společnosti, a MUDr. Jiří Petr, předseda České ortodontické společnosti.
V rámci EPA 2015 se konaly tři odborné workshopy, na téma využití ordinačních mikroskopů přednášel MUDr. Daniel Ott.
Kongres partnersky podpořilo devět renomovaných dentálních firem, na prostředním snímku je Ing. Anna Kabíčková, zástupkyně tzv. zlatého partnera Philips Sonicare.
Součástí odborného programu byla také bohatě využitá posterová sekce se 176 sděleními. V sále s postery jsme zastihli členku organizačního výboru kongresu doc. MUDr. Marii Bartoňovou, CSc., místopředsedkyni redakční rady LKS.
Dr. Suresh Nayar (Kanada).
Na EPA 2015 vystoupilo 26 pozvaných řečníků, z toho 16 zahraničních. Oxford Lecture přednesl prof. Thomas J. Salinas (USA).
Další Keynot Lectures prezentovali (na dalších snímcích zleva) dr. Bjarni E. Pjetursson (Island).
Dr. Timo Närhi (Finsko).
Dr. Nicola West (Velká Británie).
Dr. Irena Sailer (Švýcarsko, USA).
Dr. Alberto Fonzar (Itálie).
Prof. Norina Forna (Rumunsko).
Prof. Cees de Baat (Nizozemí).
Dr. Juliette Reeves (Švýcarsko).
Deset Keynot Lectures zaznělo v podání českých autorů. Zleva jsou MUDr. Josef Kučera a MUDr. Ivo Marek, Ph.D.
Společně s přednostkou motolské stomatologické kliniky prof. MUDr. Taťjanou Dostálovou, DrSc, MBA, jsou přednášející MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., a prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Zcela zaslouženě se usmívají autoři MUDr. Petr Barták a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Smlouvu o spolupráci podepsala prezidentka EPA doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., s představiteli Japonské protetické společnosti. Vlevo je dr. Kiyoshi Koyano, uprostřed prof. Chikahiro Ohkubo.
Medaili, symbol prezidenta EPA, v Praze pro nové funkční období převzal prof. Jürgen Setz (SRN), pod jehož vedením se také bude konat kongres EPA 2016. Po jeho levici je prof. dr. Mutlu Özcan, Ph.D. (Švýcarsko), čestná sekretářka EPA.
39. výročního kongresu EPA se zúčastnilo na 400 odborníků nejen z Evropy, ale i dalších kontinentů. Zaznělo zde celkem šestaosmdesát přednášek v sedmi odborných sekcích. Z Prahy si odvezlo certifikát „EPA Recognised Specialists in Prosthodontics“ na dvě desítky zubních lékařů, mezi nimi také MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D. (vlevo). Nejlepší přednáška a poster byly odměněny cenou „Best Oral/Poster Presentation Award“. Jména vítězů, kteří získali brilianty 0,5 a 0,25 karátů, najdete na www.epa2015.cz.

19. 10. 2015

LKS 10/2015

Print: LKS. 2015; 25(10): S96 – S97

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: