LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Docent MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, je české stomatologické komunitě velmi dobře znám jako mimořádně plodný autor pohybující se mezi jednotlivými medicínskými specializacemi. O míře jeho záběru a píli vypovídají dosud publikované první dva díly oborové monografie Kompendium stomatologie. Ve své poslední monografii se zaměřil na téma, jež je v široké veřejnosti poslední dobou velmi zmiňované – kritické myšlení. Zvláště v anglosaské literatuře najdeme velké množství monografií, které se více či méně odborně zabývají tímto tématem. V domácí literatuře najdeme tuto tematiku spíše populárně zpracovanou (Gazda, Kritické myšlení. Dovednost (nejen) pro 21. století. P3K. 2019), nebo součást většího množství publikací (František Koukolík).

Monografie je relativně málo členěná a sestává z pouhých čtyř kapitol, které ale primárně směřují k využití kritického myšlení v praxi. Textu to přidává na čtivosti, jednotlivé části na sebe logicky navazují, ale přitom jednotlivé oddíly jsou funkční i samy o sobě. Celkově je text velmi dobře vyvážen, postupuje didakticky krok za krokem a části hutnější a náročnější na pochopení jsou prolnuty a odlehčeny citáty známých či méně známých osobností, či je využito lapidárních přirovnání. Monografie je velmi čtivá, ale zároveň není příliš zjednodušující, nebo zavádějící.

V rámci třetí kapitoly jsou zmíněna témata, s kterými se jako zubní lékaři každodenně setkáváme v komunikaci s pacienty (iracionalita, emoce), při volbě možnosti ošetření (první dojem, opuštění mylného závěru) nebo při volbě přístrojů a materiálů (reklama, rétorické triky a argumentační fauly). Velmi poučný je příklad analýzy problému pomocí kritického myšlení, který přímo vychází ze zubního lékařství.

I když monografie není primárně určena zubním lékařům, je možno ji vřele doporučit všem, kteří chtějí lépe pochopit vnímání okolního světa a využívat principy kritického myšlení nejen v naší klinické praxi, ale i v praktickém životě při řešení každodenních problémů a dilemat.