LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jsem odborným zástupcem již dlouhou dobu. Musím i přesto absolvovat kurz pro odborné zástupce?

Ano. Od roku 2023 budou moci členové Komory vykonávat funkci odborného zástupce jen tehdy, pokud budou držiteli osvědčení o splnění podmínek k výkonu této funkce. Toto osvědčení jim vydá Kancelář Komory po splnění předepsaných podmínek. Jednou z těchto podmínek je absolvování pětihodinového kurzu pro odborné zástupce. Týká se to jak zubních lékařů, kteří se odborným zástupcem teprve chtějí stát, tak i těch, kteří funkci odborného zástupce již vykonávají. Povinnost absolvovat kurz mají všichni odborní zástupci bez ohledu na to, zda jsou do funkce ustanoveni ve své vlastní společnosti, anebo zda funkci vykonávají pro poskytovatele, se kterým nejsou nijak majetkově propojeni.

Důvodem tohoto opatření je fakt, že zubní lékaři bývají velmi často do funkce odborného zástupce ustanoveni zcela formálně, aniž by věděli, co funkce odborného zástupce znamená a jaká odpovědnost se k ní váže. Takový stav je rizikový zejména pro samotné odborné zástupce a přeneseně i pro poskytovatele zdravotních služeb, u nichž jsou odborní zástupci ustanoveni, a jejich pacienty.

https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/pravni-poradna/