LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 28. – 30. 9. 2017 se konalo v Kodani mezinárodní sympozium věnované problematice nekróz čelistních kostí vznikajících při léčbě antirezorpčními léky (MRONJ) – International symposium on medication related osteonecrosis of the jaws. Jeho pořadatelem byl kodaňský Rigshospitalet, zastoupený profesorem Mortenem Schiødtem, předsedou a hlavním komentátorem sympozia. Přítomno bylo na stovku lékařů z řady evropských, zejména skandinávských zemí.

Osteonekróza čelistních kostí je závažným postižením, s nímž se setkáváme u pacientů léčených bisfosfonáty a některými inhibitory tyrozinkinázy. Jedná se zejména o jedince s onkologickými diagnózami a osteoporózou. Vzhledem k vzrůstající preskripci těchto preparátů jsou maxilofaciální chirurgové a zubní lékaři konfrontováni s tímto postižením stále častěji.

Po úvodní přednášce M. Schiødta, který představil pořádající pracoviště, následovalo sdělení Stefana Fedeleho (Londýn) o epidemiologii a diagnostice MRONJ. Zajímavostí je velikost souboru dánských pacientů s MRONJ, který v současnosti čítá již více než 1000 pacientů. Velice zaujala přednáška Svena Otty (Mnichov) o patofyziologii MRONJ, při níž se ukazuje být naprosto klíčovou role infekce. Problematika byla dokumentována výsledky in vitro studií. Na ni navázal týž autor další přednáškou, věnovanou současným studiím na velkých zvířecích modelech (prasatech). Z experimentů plyne překvapivě velký pozitivní přínos vysazení antirezorpční léčby pro předcházení vývoje MRONJ, na rozdíl od ostatních známých faktorů, jimiž jsou zejména těsný slizniční uzávěr rány po chirurgických výkonech na čelistech, antibiotická profylaxe atd. Roman Guggenberger (Curych) představil dosud neobvyklou zobrazovací metodu vhodnou v těchto situacích, a sice počítačovou tomografii využívající duální energii záření, které je schopno rozlišit vitální a nevitální kost. Upozornil také na potřebu opatrnosti při používání v současnosti velmi oblíbeného cone-beam CT vyšetření (CBCT).

Význam parodontitidy a obecně nedostačující ústní hygieny při rozvoji osteonekrózy zdůraznila ve své přednášce Ourania Nicolatou-Galitis (Atény). Ze společné přednášky Mortena Schiødta a Svena Otty vyplynula překvapivě velká úspěšnost chirurgické léčby osteonekróz, která je více než devadesátiprocentní. Nejlepších výsledků je dosahováno pečlivým odstraněním veškeré nekrotické kostní tkáně s peroperační vizuální detekcí nevitální kostní tkáně, jak ostatně provádíme i na našem pracovišti. Radikální resekční výkony nejsou doporučovány zejména v počátečních stadiích MRONJ. Problematice rozsáhlých resekčních výkonů a rekonstrukcím čelistních kostí při léčbě pokročilých stadií MRONJ se věnovali také Thomas Kofod (Kodaň) a Alberto Bedogni (Padova).

Další přednášky byly věnovány zejména prevenci MRONJ. Tato sdělení byla koncipována hlavně pro praktické zubní lékaře. Věnovala se zejména extrakcím zubů a menším chirurgickým výkonům na čelistech. Bylo zde řečeno, kterým pacientům může zub extrahovat praktický zubní lékař, které pacienty má odeslat na specializované pracoviště i jak má extrakční ránu řádně ošetřit.

Poslední blok sympozia byl zakončen moderovanou diskuzí s přednášejícími. Diskuze byla velmi přínosná. Sami jsme se jí aktivně zúčastnili a upřesnili jsme si díky ní význam pentoxyfilinu a tokoferolu v léčbě MRONJ, stejně jako dávky a druhy používaných antibiotik doporučovaných v současnosti.

Sympozium pokládáme za zdařilé a přínosné. Můžeme s uspokojením konstatovat, že naše současné diagnosticko-terapeutické postupy jsou plně aktuální. V rámci FN Hradec Králové existuje dobrá spolupráce našeho pracoviště s Osteocentrem ÚKBD a IV. interní hematologickou klinikou, tzn. s klinickými pracovišti, z nichž je k nám odesílána k vyšetření a případnému ošetření dentice většina pacientů ještě před plánovaným zahájením antirezorpční či biologické léčby. V budoucnu bude nezbytná ještě důraznější a důslednější edukace praktických zubních lékařů i širší lékařské veřejnosti, neboť úspěšnost diagnostiky MRONJ v iniciálních stadiích se pohybuje (dle závěrů studie provedené v dánské populaci) pouze kolem 2 %. Dovolujeme si však odhadnout, že v České republice nebude toto číslo nikterak odlišné. Národní registr pacientů s MRONJ však teprve vzniká, a tak přesné údaje o počtech pacientů s tímto postižením nejsou dosud k dispozici.