LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slyšela jsem, že soud zrušil povinnost mít ke stomatologickému křeslu nebo rentgenu návod k použití v češtině s tím, že stačí i návod slovenský. Je to pravda?

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zpřístupnit uživatelům zdravotnického prostředku (např. stomatologická souprava či zubní rentgenové zařízení) návod k použití v českém jazyce. Tato povinnost v zákoně je a nebyla zrušena.

Proběhl nicméně soudní spor, ve kterém poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství brojil proti pokutě ve výši 15 000 Kč. Tu mu udělil Státní ústav pro kontrolu léčiv za to, že měl v ordinaci k ultrazvukové čističce a ke stomatologické soupravě k dispozici jen návody ve slovenštině. Ministerstvo zdravotnictví jako odvolací správní orgán pokutu potvrdilo.

Dotčený poskytovatel, právně zastoupen na náklady České stomatologické komory, se obrátil na správní soud. V žalobě mimo jiné uváděl, že slovenský návod poskytuje uživatelům vzhledem k blízkosti češtiny a slovenštiny dostatečně srozumitelné informace o zdravotnických prostředcích za účelem jejich bezpečného používání a údržby. Soud této argumentaci zcela přisvědčil. Jeho rozhodnutí lze zjednodušeně interpretovat tak, že poskytovatel sice musí uživatelům zdravotnických prostředků zpřístupnit návod k použití v češtině, ale pokud jim zpřístupní návod ve slovenštině, nejde o takové porušení zákona, za které by bylo možno uložit pokutu.

Pro úplnost je na místě konstatovat, že soud rozhodoval podle „starého“ zákona o zdravotnických prostředcích, který již několik let neplatí. Jeho argumentace je však použitelná i v podmínkách současné právní úpravy.