LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se má mimo jiné významně dotknout úhrad výplní a endodontického ošetření.

Hlavním důvodem změn úhrad výplní je podle navrhovatele zákaz používání amalgámu, který v České republice začne podle všech předpokladů platit 1. července 2026. Zákaz amalgámu patrně nebude absolutní, v případě, kdy bude jeho použití zcela nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb pacienta, jej bude možno použít i po 1. červenci 2026.

V následujícím přehledu jsou uvedeny návrhy Ministerstva zdravotnictví a vedle nich i varianty předložené Českou stomatologickou komorou (dále „ČSK“, varianty uvádíme chronologicky tak, jak je postupně ČSK předkládala):

Výplně

Dočasné zuby bez ohledu na věk pojištěnce

Návrh Ministerstva zdravotnictví

 • plná úhrada v rozsahu celého chrupu bez ohledu na pracovní postup a použitý materiál

Návrh ČSK

 • ČSK zpočátku navrhovala podobné řešení jako u stálých zubů dospělých pojištěnců, posléze však přistoupila na návrh Ministerstva zdravotnictví

Stálé zuby u pacientů do 18 let

Návrh Ministerstva zdravotnictví

 • při použití fotokompozitu plná úhrada v rozsahu celého chrupu
 • při použití jiného materiálu ze zdravotních důvodů plná úhrada v rozsahu celého chrupu
 • při použití jiného materiálu z jiných než zdravotních důvodů v rozsahu celého chrupu částečná úhrada maximálně do výše úhrady stanovené pro ošetření při použití fotokompozitu

Návrh ČSK

 • ČSK zpočátku navrhovala podobné řešení jako u stálých zubů dospělých pojištěnců, posléze však přistoupila na návrh Ministerstva zdravotnictví

Stálé zuby u dospělých pacientů

Návrh Ministerstva zdravotnictví

 • částečná úhrada v rozsahu celého chrupu bez ohledu na pracovní postup a použitý materiál, nejméně ve výši 40 % úhrady stanovené pro ošetření u dětí při použití fotokompozitu

Návrh znamená, že u dospělých pacientů nebude žádná plně hrazená varianta výplně stálého zubu.

Návrh ČSK – varianty

1. varianta

 • při použití nevrstvené výplně v rozsahu celého chrupu plná úhrada
 • při použití vrstvené výplně v rozsahu celého chrupu částečná úhrada ve výši úhrady stanovené pro ošetření při použití nevrstvené výplně

Komora vychází z toho, že je třeba zachovat jednu variantu plně hrazené výplně. Tento návrh rozlišuje úhradu výplní podle pracovního postupu, zejména pak s ohledem na jeho časovou náročnost. Plně hrazenou výplní by podle tohoto návrhu byla výplň bez ohledu na použitý materiál, která by byla zhotovena bez vrstvení. Tak by např. bylo možno legálně vykázat zdravotní pojišťovně malou okluzní výplň z fotokompozitu. Výplň vrstvená (opět bez ohledu na použitý materiál) by naopak byla částečně hrazená ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna by hradila za výplně vždy stejnou částku, pojištěnec by doplácel v případě vrstvené výplně.

2. varianta

 • při použití chemicky či duálně tuhnoucího materiálu v rozsahu celého chrupu plná úhrada
 • při použití jiného materiálu v rozsahu celého chrupu částečná úhrada ve výši úhrady stanovené pro ošetření při použití chemicky či duálně tuhnoucího materiálu

I tento návrh vychází z toho, že je třeba zachovat jednu variantu plně hrazené výplně. Rozlišuje úhradu výplní podle použitého materiálu. Plně hrazenou výplní by podle tohoto návrhu byla výplň z chemicky či duálně tuhnoucího materiálu (samopolymerující kompozit, skloionomerní cement, amalgám v případech, kdy nebude zakázán, apod.). Výplň z jiných materiálů (typicky fotokompozit) by naopak byla částečně hrazená ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna by hradila za výplně vždy stejnou částku, pojištěnec by doplácel v případě výplně zhotovené z jiného než chemicky či duálně tuhnoucího materiálu.

Tato varianta získala největší podporu od členů sněmu ČSK na jeho jednání v květnu 2024.

3. varianta

 • částečná úhrada v rozsahu celého chrupu bez ohledu na pracovní postup a použitý materiál, nejméně ve výši 80 % úhrady stanovené pro ošetření u dětí při použití fotokompozitu

Jde o modifikaci návrhu Ministerstva zdravotnictví, která předpokládá, že minimální výše úhrady zdravotní pojišťovnou by nebyla pouhých 40 % úhrady dětské fotokompozitní výplně, ale alespoň 80 %. Komora vychází z toho, že má existovat alespoň jedna plně hrazená varianta ošetření zubního kazu. Důvodem je dostupnost tohoto základního stomatologického ošetření pro všechny pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví má však jiný názor. Zvýšení minimální úhrady za výplň by mohlo alespoň částečně k dostupnosti ošetření zubního kazu přispět.

Endodontické ošetření

Dočasné zuby bez ohledu na věk pojištěnce

Návrh Ministerstva zdravotnictví

 • plná úhrada v rozsahu celého chrupu bez ohledu na použitou metodu

Návrh ČSK

 • ČSK zpočátku navrhovala podobné řešení jako u stálých zubů dospělých pojištěnců, posléze však přistoupila na návrh Ministerstva zdravotnictví

Stálé zuby u pacientů do 18 let

Návrh Ministerstva zdravotnictví

 • plná úhrada v rozsahu celého chrupu bez ohledu na použitou metodu

Návrh ČSK

 • ČSK zpočátku navrhovala podobné řešení jako u stálých zubů dospělých pojištěnců, posléze však přistoupila na návrh Ministerstva zdravotnictví

Stálé zuby u dospělých pacientů

Návrh Ministerstva zdravotnictví

 • částečná úhrada v rozsahu řezáků, špičáků a premolárů bez ohledu na použitou metodu nejméně ve výši 20 % úhrady stanovené pro endodontické ošetření u dětí

Návrh znamená, že u dospělých pacientů nebude žádná plně hrazená varianta endodontického ošetření.

Návrh ČSK – varianty

1. varianta

 • při použití metody centrálního čepu při primárním endodontickém ošetření v rozsahu řezáků, špičáků a premolárů plná úhrada
 • při použití jiné metody při primárním endodontickém ošetření v rozsahu řezáků, špičáků a premolárů částečná úhrada ve výši úhrady stanovené pro ošetření metodou centrálního čepu

ČSK vychází z toho, že je třeba v zájmu zachování dostupnosti endodontického ošetření ponechat jednu variantu endodontického ošetření jako plně hrazenou. Navrhuje rozlišení hrazené a nehrazené varianty ošetření podle použité metody. Návrh předpokládá, že hrazeno by bylo jen primární endodontické ošetření, a to jen v rozsahu řezáků, špičáků a premolárů. Endodontické ošetření molárů, stejně jako reendodontické ošetření by ze zdravotního pojištění hrazena nebyla. Zdravotní pojišťovna by za endodontické ošetření platila vždy stejnou částku, pojištěnec by doplácel v případě, že by byla použita jiná metoda než metoda centrálního čepu.

Tato varianta získala největší podporu od členů sněmu ČSK na jeho jednání v květnu 2024.

2. varianta

 • částečná úhrada primárního endodontického ošetření v rozsahu řezáků, špičáků a premolárů bez ohledu na použitou metodu nejméně ve výši 80 % úhrady stanovené pro endodontické ošetření u dětí

Jde o modifikaci návrhu Ministerstva zdravotnictví, která předpokládá, že minimální výše úhrady zdravotní pojišťovnou by nebyla pouhých 20 % úhrady dětské endodoncie, ale alespoň 80 %. ČSK vychází z toho, že má existovat alespoň jedna plně hrazená varianta endodontického ošetření stálých zubů u dospělých pacientů. Důvodem je dostupnost tohoto stomatologického ošetření pro všechny pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví má však jiný názor. Zvýšení minimální úhrady by mohlo alespoň částečně k dostupnosti endodontického ošetření přispět.

Poznámka: Výše úhrad by u všech návrhů a variant byla stanovena stejně jako dosud. Znamená to, že by byla sjednávána v dohodovacím řízení a následně stanovena tzv. úhradovou vyhláškou; poskytovatelé by měli možnost se zdravotní pojišťovnou sjednat i jinou výši úhrady. Částečná úhrada by nesměla být nižší, ale ani vyšší, než jsou limity uvedené u jednotlivých návrhů Ministerstva zdravotnictví. Pokud by byl přijat některý z návrhů ČSK, byla by částečná úhrada vždy rovna úhradě plně hrazené varianty příslušného ošetření.

Mgr. Jiří Slavík