LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nový cenový předpis na rok 2022 č. 1/2022/CAU ze dne 27. 10. 2021, jímž se na kalendářní rok 2022 mj. regulují zdravotní služby v režimu tzv. věcného usměrnění, které se týká drtivé většiny našich klientů. V tomto článku vypíšeme zásadní skutečnosti.

V rámci tohoto článku nebudeme opakovat základy a již známe základní věci, ale zaměříme se zejména na to nové, či upozorníme na opakující se chyby v kalkulacích.

Samotný předpis nám opět definuje explicitní výčet tzv. ekonomicky neoprávněných (neuznatelných) nákladů, které se nesmí při kalkulaci použít, zejména bychom zmínili ty nejvíce kontroverzní:

 • odměny a plnění ve prospěch statutárních orgánů,
 • příspěvky na penzijní připojištění,
 • platby pojistného na pojištění rizik a právní ochrany,
 • náklady na reklamu a propagaci, sponzorování sportovních a kulturních akcí,
 • náklady na jazykové kurzy jiných osob než zdravotnických pracovníků (...),
 • příspěvky na stravování nad rámec daňové uznatelnosti dle § 24 zákona o daních z příjmu.

Neuznatelných nákladů je samozřejmě mnohem více, ale na tyto upozorňujeme z důvodu, že selským rozumem souvisí s podnikáním a jeví se poměrně oprávněně, avšak jsou opravdu dle legislativy neuznatelné a drtivá většina provozovatelů, byť si za nimi bude stát a obhajovat je, nesmí je užít do kalkulace.

Největší novinkou tohoto předpisu je bezpochyby doprovodná metodika cenotvorby zdravotních služeb regulovaných věcným usměrňováním cen a informace k výkonu cenové kontroly, které upřesňuje výklad stručně sepsaného cenového předpisu. Spatřujeme zásadní body v těchto oblastech:

 • do cenové kalkulace lze započíst pouze ZUP/ZULP (zvlášť účtované položky) dle jejich skutečné spotřeby (nikoliv průměrné, odhadované apod.),
 • doporučuje se vést samostatná evidence přímého materiálu zahrnovaného do minutové kalkulace a samostatnou evidenci pro ZUP/ZULP,
 • dochází ke zpřesnění pojmů v rámci výpočtu časového fondu a zavádí se pojem „hlavní nositel výkonu“, explicitně se říká, že se do časového fondu nezahrnuje čas nezdravotnického personálu či doba času zdravotních pracovníků, po kterou se nevěnují péči pro pacienty,
 • čas trvání zdravotní služby odpovídá průměrnému času trvání zdravotní služby, a součet poskytnutých výkonů musí odpovídat celkové ordinační době zahrnuté do kalkulace (pozn.: můžeme se domnívat, že regulátor měl zřejmě na mysli, že by poskytnuté výkony násobené jejím průměrným časem neměly převýšit celkový fond uplatněný v kalkulaci, nikoliv že by se musel naprosto rovnat),
 • pacientům by měl být k dispozici ceník konečných cen zvlášť účtovaných položek,
 • při uplatňování přiměřeného zisku na ZUP by měl poskytovatel brát v úvahu i jiné předpisy a legislativu než předmětný předpis (obecně nedoporučujeme uplatňovat zisk na ZUP/ZULP, pokud si opravdu nejste jisti, zda to legislativa napříč více předpisy a zákony umožňuje, faktorů pro posouzení je opravdu celá řada a musí se pro každou jednu položku individuálně zjišťovat),
 • nově je explicitně řečeno, že platnost kalkulace je jeden kalendářní rok, avšak cena uplatňovaná při prodeji musí vždy odpovídat aktuálním pravidlům a nákladům,

◦     metodika výslovně zmiňuje, že je poskytovatel povinen průběžně (během kalendářní roku) sledovat své náklady vč. vývoje přiměřeného zisku. Průběžnému sledování nákladů se říká tzv. controlling, pokud budete chtít pomoci s jeho nastavením a spuštěním, neváhejte nás kontaktovat,

◦     pokud se náklady odchýlí, jsou definované postupy v závislosti na tom, zda je odchýlení nákladů směrem dolů či nahoru,

◦     bez aktualizace kalkulace nikdy nemůže dojít k navýšení ceny,

 • nově metodika explicitně zmiňuje i potřebný počet minutových sazeb, pokud má provozovatel více středisek (poboček či specializací), avšak z praxe víme, že cenové kontroly už tak dávno historicky postupovaly (což má ekonomický smysl a je to v duchu cenové regulace),

◦     doporučujeme tedy vaše jednotlivé činnosti střediskově účtovat, tedy náklady i výnosy střediska třídit,

◦     s tím souvisí vůbec správná definice, co je středisko a kolik jich vlastně máte – to podléhá individuální analýze.

Dále jsme pro vás připravili novou poradnu pro vaše ad hoc dotazy. Vkládat je můžete dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Děkujeme a budeme se těšit na vaše dotazy do poradny, ev. uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.