LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V Kanceláři Komory děláme všechno pro to, abychom členům Komory nabízeli stále lepší servis. Pro rok 2020 tak je připraveno několik nových projektů.

Administrativa správních činností

Sněm Komory na svém posledním jednání schválil projekt Administrativa správních činností (ASČ).

Jde o rozšíření vnitřního oddělení Kanceláře Komory, které bude napříště zajišťovat veškerou členskou agendu. Členové Komory se budou se svými žádostmi a dotazy týkajícími se členství, celoživotního vzdělávání, členských příspěvků či různých potvrzení (např. pro účely preskripce) obracet nikoliv na sekretariát Oblastní komory, ale přímo na pracovníky ASČ. Ti budou dostupní na telefonu či e-mailu každý pracovní den po celou pracovní dobu. Oblastním komorám tak významně ubude administrativní zátěž a členové Komory získají záruku, že jejich žádosti či dotazy budou vyřešeny rychle a profesionálně.

Projekt začne postupně nabíhat od ledna 2020. V průběhu prvního čtvrtletí budou pracovníci ASČ postupně přebírat agendu a dokumentaci od sekretariátů Oblastních komor. Na webových stránkách Komory budou průběžně aktualizovány údaje o tom, ve které Oblastní komoře již k předání agendy došlo, společně s kontaktními údaji na příslušného pracovníka ASČ.

Nový informační systém a nové webové stránky Komory

Od počátku roku rovněž předpokládáme zprovoznění první etapy nového informačního systému Komory.

Půjde o zcela nový, moderní celokomorový systém, který významně zjednoduší práci jak pracovníkům Kanceláře Komory, tak orgánům a sekretariátům Oblastních komor. Členům Komory nabídne moderní a bezpečný přístup k údajům, které o nich Komora v souladu se zákonem vede. Jeho jednoduché a intuitivní prostředí umožní podávání žádostí o změnu těchto údajů, o vydání osvědčení či potvrzení. Členové Komory budou mít přehled i o tom, jak byly jejich žádosti vyřízeny, které vzdělávací akce absolvovali či kolik zaplatili či mají zaplatit na členských příspěvcích či jiných úhradách. Systém bude evidovat všechny údaje rozhodné pro stanovení výše členských příspěvků a automaticky generovat výzvu k jejich úhradě, stejně tak jako např. automaticky párovat platby.

Sečteno a podtrženo, člen, který o to bude mít zájem, se po plném zprovoznění nového systému bude moci na Komoru obracet výlučně on-line. Kolegům, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí s Komorou komunikovat on-line, samozřejmě zůstane možnost kontaktu prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo pošty.

Kromě nového informačního systému spustíme v roce 2020 též nový web Komory. Nechystáme žádnou revoluci. Cílem je, aby webová prezentace byla moderní, ale současně též přiměřeně konzervativní. Hlavně nám ale jde o to, aby web byl přehledný a uživatelsky přívětivý.

Členské příspěvky

Prvním velkým úkolem, který na nový informační systém a pracovníky ASČ v roce 2020 čeká, je zpracování členských příspěvků, které jsou jako každý rok splatné do konce ledna.

Aby novinek nebylo málo, od roku 2020 platí nový finanční řád, který velmi významně mění dosavadní strukturu členských příspěvků, pravidla pro určení jejich výše i způsob jejich placení. Vše však je připraveno.

Do 10. ledna bude každému členu Komory odeslána buď e-mailem (pokud jej známe), anebo poštou (pokud e-mailový kontakt na člena ještě nemáme) informace o výši příspěvků. Zde bude uvedena jak celková částka, tak i účet, kam je třeba členské příspěvky zaplatit. Důležitý bude i variabilní symbol, který je třeba správně vyplnit, aby platbu bylo možno dohledat.

Pro nás všechny půjde o velké zjednodušení: nejenže dostaneme všechny platební informace na jednom dokumentu, ale budeme na rozdíl od minulých let platit členské příspěvky souhrnně jednou platbou na jeden účet centrální Komory. Rozúčtování přijatých plateb příslušným Oblastním komorám pak provede Kancelář Komory.