LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V dnešním díle se podíváme na novinky v oblasti legislativy pro rok 2023 upravující tzv. věcně usměrněné ceny, lidově řečeno podmínky pro minutové a cenové kalkulace.

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nový cenový předpis 1/2023/CAU ze dne 11. 11. 2022, kterým se na kalendářní rok 2023 mj. regulují zdravotní služby v režimu tzv. věcného usměrnění. Tato cenová regulace se týká všech zubních lékařů, kteří vybírají peníze od pacientů (tedy v případech, pokud nehradí zdravotní pojišťovna a pacient si hradí sám).

Účelem tohoto článku není citace a formální opisování cenového předpisu, ale poukázání na důležité a praktické body, zejména z oddílu D daného cenového předpisu. V případě zájmu nebo tvorby kalkulací „vlastními silami“ důrazně doporučuji přečíst celý cenový předpis v jeho originálním znění vč. zákona o cenách a vyhlášky MF ČR 450/2009 Sb.

Předně je nutné upozornit, že cenová regulace se vztahuje na smluvní i nesmluvní poskytovatele zdravotní péče (nemající smlouvy se zdravotními pojišťovnami).

Oproti minulému roku ministerstvo na úvod detailněji specifikuje základní pojmy a rozsah platnosti předpisu, zejména s odkazem na přeshraniční služby, pojištěnce, evropského občana, vládního stipendistu a další právní pojmy. Pokud by váš pacient byl např. z Ruské federace, Spojených států amerických a dalších destinací mimo EU (resp. mimo evropský hospodářský prostor nebo z takových států, se kterými neexistují bilaterální dohody o poskytování a cenové regulaci zdravotní péče), pak se na takové zahraniční pacienty (kteří nejsou pojištěnci v systému evropského veřejného zdravotního pojištění) pravidla cenové regulace nevztahuje.

V oddílu A, resp. v něm odkazované příloze, jsou klasicky zmíněny maximální ceny vybrané zdravotní péče. Maximální ceny vybraných výkonů jsou odvozeny od hodnoty bodu tzv. úhradové vyhlášky, a v příloze č. 2 je uveden výčet konkrétních výkonů zubních lékařů a jejich maximálních cen.

V oddílu B jsou řešeny pevné ceny bodu zdravotní péče poskytované nesmluvními poskytovateli.

V oddílu C jsou řešeny výše náhrad nákladů při čerpání zdravotní péče v zahraničí.

V oddílu D nalezneme pravidla pro věcně usměrněné ceny.

Samotný předpis nám opět definuje explicitní výčet tzv. ekonomicky neoprávněných (neuznatelných) nákladů, které se nesmí při kalkulaci použít, zejména bychom zmínili ty, které se nejvíce vyskytují v ordinacích:

  • nově se explicitně zmiňuje, že do ceny (kalkulace) nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou činnost než poskytování zdravotních služeb (tj. vysoce doporučujeme střediskové dělení nákladů a zavedení základních účetních procesů, pokud má vaše podnikání více aktivit – na toto se cenové kontroly v poslední době již velmi zaměřují),
  • odměny a plnění ve prospěch statutárních orgánů, přesahující platnou písemnou dohodu (...),
  • příspěvky na penzijní připojištění,
  • platby pojistného na pojištění rizik a právní ochrany,
  • určité typy pojištění,
  • náklady na reklamu a propagaci, sponzorování sportovních a kulturních akcí,
  • náklady na jazykové kurzy jiných osob než zdravotnických pracovníků, které nesouvisejí s poskytováním péče (...),
  • příspěvky na stravování nad rámec daňové uznatelnosti dle § 24 zákona o daních z příjmu.

Neuznatelných nákladů je samozřejmě mnohem více (viz plný rozsah cenového předpisu), ale tyto jsme chtěli zmínit výslovně, neboť je častou chybou ordinací, že takové náklady zahrnují do kalkulace, neúčtují je odděleně a nemají o nich přehled. Nemalé procento ordinací se mylně domnívá, že oni žádné neuznatelné náklady v účetnictví vůbec nemají, avšak při konkrétním ohledání jednotlivých faktur a nákladových účetních případů jsou nalezeny poměrně rychle.

V oddílu E je pak řešena maximální cena testování onemocnění COVID-19 pro samoplátce, pokud by vaše ordinace prováděla testy na COVID. Při účtování těchto testů samoplátcům je potřeba respektovat specifické cenové nařízení, nikoliv je účtovat dle klasických minutových a cenových kalkulací.

V oddílu F je řešena náhrada cestovních nákladů.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.