LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Z médií se dozvídáme neurčité informace ohledně chystaného zákazu používání amalgámu. Jednou se hovoří o úplném zákazu, jindy o tom, že amalgám bude možno používat v kapslové formě. Jak to tedy bude?

Legislativním procesem Evropské unie prochází návrh nového nařízení o rtuti. Toto nařízení bylo schváleno jak v Ev ropském parlamentu, tak (dne 25. dubna 2017) Radou Evropské unie. V dohledné době bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU a dvacátým dnem po vyhlášení vstoupí v platnost. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Pokud jde o zubní amalgám, budou platit následující pravidla:

1) od 1. července 2018 nebude možno zubní amalgám používat při stomatologickém ošetření

  • mléčných zubů (bez ohledu na věk pacienta)
  • dětí mladších 15 let (bez ohledu na to, zda jde o ošetření dočasných či stálých zubů)
  • těhotných či kojících žen (bez ohledu na věk pacientky a na to, zda jde o ošetření dočasných či stálých zubů).

Výjimku budou představovat případy, kdy zubní lékař považuje použití amalgámu za naprosto nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb dotčeného pacienta. Tato výjimka však musí být skutečnou výjimkou, nebude možné ji používat plošně.

2) od 1. ledna 2019 bude možno používat zubní amalgám jen v kapslové formě v předem určených dávkách. Použití volně balené rtuti zubními lékaři bude zakázáno. Zákaz používání amalgámu při ošetření mléčných zubů, dětí mladších 15 let a těhotných a kojících žen se bude týkat i amalgámu v kapslové formě.

Další povinnosti, které z nového nařízení o rtuti, bude-li schváleno, vyplynou, již zubním lékařům v České republice ukládají české právní předpisy. Jde o povinnost používat odlučovače amalgámu a o povinnost zajistit nakládání a sběr odpadu s obsahem rtuti subjekty s příslušným povolením.