LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Lékaře, zubní lékaře a lékárníky zdaleka nespojuje pouze to, že jejich profesní komory byly zřízeny jedním zákonem. Společných témat a problémů vždy měli a stále mají dost a dost, a je tedy logické, že se jimi také většinou společně zabývají. Pro časopis LKS na toto téma hovoří PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

PharmDr. Lubomír Chudoba

Vnímáte Českou stomatologickou komoru jako partnera a spoluhráče?

Určitě, a to nejen proto, že povinnosti a kompetence nám svěřené jsou zakotveny ve společném zákoně. Lékárníci i stomatologové jsou představiteli vysoce erudovaných zdravotnických profesí, které mají možnost využívat výsledky dynamického rozvoje diagnostických metod, terapeutických postupů, vývoje moderních léků, zdravotnických přípravků apod.

Po celou dobu své profesní kariéry se stomatologové, stejně jako lékárníci, musí důkladně vzdělávat, což obě profesní komory maximálně podporují. Spolu s lékaři a lékárníky i stomatologové dlouhodobě patří v očích veřejnosti mezi nejrespektovanější odborné autority. Taková důvěra nás společně zavazuje a současně cítíme vůči pacientům ohromnou zodpovědnost. Vyhledávají nás totiž z podobných důvodů, tj. ve chvíli, kdy jsou oni nebo jejich blízcí nemocní, nebo řeší nějaký zdravotní problém. Mnohdy bývají ve stresu, oslabení, přecitlivělí a od nás očekávají vysoce profesionální a etický přístup.

Vedle toho se lékárníci i stomatologové věnují podobně i prevenci, tedy edukaci zdravých lidí, kteří se snaží chovat zodpovědně ke svému zdraví, naslouchají osvětovým doporučením, účastní se vzdělávacích akcí. Společným posláním lékárníků a stomatologů je tedy nejen odborná pomoc, ale i notná dávka empatie a v neposlední řadě i profesní nezávislost.

V čem vidíte styčné body mezi Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou a co je v současnosti hlavním společným tématem?

Mezi styčné body obou našich komor patří především snaha o vytvoření personálních a finančních podmínek, které zajistí rozvoj našich profesí tak, abychom svým pacientům mohli poskytovat špičkovou odbornou péči. Za účinná považuji naše jednání ve shodě vůči exekutivě i zákonodárcům – z nedávné doby např. téma aprobačních zkoušek zdravotníků z Ukrajiny, EET, GDPR, specializačního vzdělávání. Nová legislativa musí být kvalitní a garantovat výkon vysoce odborné lékařské a lékárenské péče. Nemůžeme dobře vykonávat své povolání a současně být pod trvalou hrozbou likvidačních sankcí za sebemenší chybu, které se nevyvarujete v žádné profesi.

Naším společným tématem je rovněž nadbytečná administrativa, jejíž zredukování na nezbytnou míru by nám umožnilo více se soustředit na vlastní práci. A v neposlední řadě bychom vůči sobě měli zůstat kolegiální i ve chvíli, kdy se názorově rozcházíme.

Jak vnímáte obor zubního lékařství z pohledu lékárníka a oboru farmacie?

Zubní lékařství je samostatný obor. Spolupráce mezi zubními lékaři a lékárníky se v současnosti odehrává zejména v oblasti vhodného výběru a přípravy magistraliter přípravků, při zajišťování léčivých přípravků na žádanku nebo předpis lékaře – v poslední době i vzhledem k častým výpadkům některých léků.

Osobně předpokládám, že připravovaný systém lékového záznamu pacienta povede k častějším konzultacím ohledně farmakoterapie jednotlivce, a to nejen v souvislosti s náročnějšími stomatologickými výkony.

PharmDr. Lubomír Chudoba

Vystudoval Farmaceutickou fakultu UK, obor klinická farmacie. Kariéru zahájil jako vedoucí lékárník a provozovatel lékárny. V letech 2008–2010 byl předsedou Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Od roku 2011 je prezidentem České lékárnické komory. Stejnou funkci vykonával už v letech 2002–2007. Je dlouholetým zástupcem České lékárnické komory v Bruselu a členem vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

19. 9. 2018

LKS 09/2018

Print: LKS. 2018; 28(9): S123

Autoři:

Fotografie

  • Archiv ČLnK

Rubrika:

Téma: