LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je pravda, že pokud odmítnu převzít pacienta do péče nebo jej vyřadím z evidence, musím mu o tom vydat písemné potvrzení?

Ano. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství je povinen přijmout do péče každého pacienta, který si jej zvolí. Odmítnout může jen tehdy, jestliže by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, anebo tehdy, jestliže pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu; tato poslední možnost neplatí pro tzv. zahraniční pojištěnce. Jestliže poskytovatel z některého z uvedených důvodů odmítne přijmout pacienta do péče, je povinen mu o tom vydat písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí.

Pokud jde o tzv. vyřazení pacienta z evidence, zákon tento krok nazývá ukončením poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel k němu smí přikročit, jestliže

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

c) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

d) pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta.

Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Jestliže poskytovatel z některého z uvedených důvodů ukončí poskytování zdravotních služeb pacientovi, je povinen mu o tom vydat písemnou zprávu, ve které je uveden důvod ukončení.

Pro úplnost je nutno uvést, že poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči o něj z důvodů uvedených výše pod písmeny c) nebo d), jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.