LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnal jsem jako zubního lékaře cizince, který mi při nástupu do práce ukázal řádný diplom ze zahraniční vysoké školy dokazující, že je zubním lékařem. Později se ukázalo, že mu nebyla v České republice jeho kvalifikace uznána a že mu propadlo povolení k výkonu zdravotnického povolání. Krajský úřad se mnou zahájil řízení o uložení pokuty. Je možné, abych dostal pokutu, když můj zaměstnanec je zubním lékařem? Není to jeho chyba, že mu propadlo povolení?

Každý poskytovatel zdravotních služeb odpovídá za to, že zdravotní služby poskytuje způsobilými osobami. Pokud poskytovatel přijímá zdravotnického pracovníka do zaměstnání, musí si od něj opatřit podklady o jeho odborné způsobilosti, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. Jestliže přijímaný zdravotnický pracovník získal kvalifikaci v zahraničí, je nutné požadovat doklad ministerstva zdravotnictví osvědčující uznání této kvalifikace.

Zubní lékaři, kteří získali kvalifikaci mimo členské státy Evropské unie, musí absolvovat tzv. aprobační zkoušku. Součástí této aprobační zkoušky je též pětiměsíční odborná praxe v České republice. Tuto odbornou praxi lze konat jen na základě povolení od ministerstva zdravotnictví. Každý poskytovatel zdravotních služeb, u kterého zubní lékaři absolvují tuto odbornou praxi, je povinen si ověřit, že takové povolení jeho zaměstnanec má a že je i nadále platné.

Poskytování zdravotních služeb nezpůsobilými osobami (tedy mimo jiné i osobami, které absolvují výše zmíněnou pětiměsíční odbornou praxi bez řádného povolení), je závažným správním deliktem, za který odpovídá poskytovatel. Krajský úřad za něj může uložit pokutu až 500 000 Kč. Poskytovatel, který je členem Komory, může být za takové jednání postižen též disciplinárně. U poskytovatelů, kteří nejsou členy Komory (např. právnické osoby), pak za to, že poskytují zdravotní služby jen prostřednictvím způsobilých osob, disciplinárně odpovídá odborný zástupce.