LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí XXVI. ročník odborné konference, pořádané Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové a nazvané na počest prof. Leona Sazamy, který stál v jejím čele více než čtvrtstoletí, se uskutečnil 4. listopadu 2022. Spolupořadatelem a garantem části odborného programu byla Stomatologická klinika LF MU a FNUSA v Brně.

Jedním z přednášejících XXVI. Sazamova dne byl MDDr. Jan Schmidt, Ph.D., z hradecké stomatologické kliniky

V dopolední „brněnské“ části konference nejdříve zaznělo sdělení o výzkumných aktivitách týkajících se vůbec nejčastějšího onemocnění ústní sliznice, tj. aftózní stomatitidy (L. Izakovičová Hollá), včetně impaktu těchto poznatků pro praxi. Následovaly přednášky o trvale aktuální problematice tzv. fokální infekce dentálního původu (V. Peřina) a o nekrózách čelistních kostí objevujících se při antiresorpční medikamentózní léčbě metabolických a nádorových kostních chorob a po protinádorové radioterapii v oblasti hlavy a krku (J. Zelinka). Následovala velice kvalitní sdělení o léčebném využití laseru ve stomatologii (L. Roubalíková) a o autotransplantacích zubů, včetně popisu různých úskalí těchto nesnadných výkonů (P. Černochová).

V odpolední části odborného programu, již zajišťovalo domácí pracoviště, proběhly přednášky sumarizující nečekaně těsné vztahy současné stomatologie a různých autoimunitních chorob a rekapitulující poznatky o tzv. biologické léčbě ve vztahu ke stomatologii, do níž tato medicínská problematika poznenáhlu vstupuje (R. Slezák, V. Radochová). Velice přínosné bylo následující sdělení o zkušenostech s digitalizací některých pracovních postupů při řešení zubních defektů různého původu (M. Kapitán). Další přednáška seznámila auditorium s výsledky studií realizovaných mezi českými zubními lékaři a studenty stomatologie lékařských fakult v Hradci Králové a v Plzni ve vztahu k chorobě COVID-19 (J. Schmidt). Výsledky těchto recentních studií jednoznačně ukázaly jak vysokou ukázněnost českých zubních lékařů a studentů ve vztahu k této epidemii, tak velký zdravotní a profesní benefit spojený s vakcinací. Odborný program byl zakončen sdělením o komplexním ošetření mladého jedince s amelogenesis imperfecta, přičemž autor se neomezil na pouhý popis náročné rekonstrukce chrupu, nýbrž přednášku doplnil poznatky o genetickém podkladu choroby a diagnostických úskalích s ní spojených (O. Heneberk).

Účastníky konference byli převážně studenti vyšších ročníků zubního lékařství z Hradce Králové. Některé přednášky však vzbudily zájem i u lékařů jiných odborností. Po předchozích dvou letech s konferencemi pořádanými online nastala v tomto roce konečně možnost uspořádat Sazamův den v plnohodnotné prezenční formě s možností přímé diskuze posluchačů s přednášejícími. Lze jen doufat a věřit, že organizátorům Sazamova dne vydrží elán pořádat další ročníky této zaběhnuté, a snad již i tradiční podzimní konference, že budou nalezena další zajímavá a aktuální témata a že budou zajištěni kvalitní přednášející, ochotní vystupovat i při těchto nekomerčně pojatých odborných setkáních. Vítaná bude nepochybně také spolupráce s partnerskými klinickými pracovišti, jevící se jako velice dobrá možnost všestranně přínosných odborných konfrontací a výměn názorů odborníků, jako tomu bylo i při letošním XXVI. Sazamově dni.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): S200

Autor:

Fotografie

  • Pavla Sedlářová

Rubrika:

Téma: