LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 27.–29. 9. 2018 se konalo ve švédském Göteborgu sympozium s názvem „14th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine in conjunction with the World Workshop on Oral Medicine VII“. Setkání, které se koná pravidelně každé dva roky, je pracovní a společenskou akcí odborníků z celého světa na poli orální medicíny. Nebylo tedy překvapením, že se sympozia zúčastnilo více než 250 lékařů.

Odborný program začal hned po slavnostním úvodu přehledovým sdělením H. Moutopoulose na téma trvale aktuální diagnostiky a terapie Sjögrenova syndromu, které bylo věnováno loni zesnulému C. Scullymu. Druhý den účastníci sympozia vyslechli obsáhlé sdělení připravovaných stanovisek a doporučení EAOM pro diagnostiku a terapii více či méně závažných onemocnění ústní sliznice. Sdělení se týkala orálního lichen planus (S. Fedele), leukoplakií (C. Farah), recidivujících aft (J. Taylor) a stomatodynií čili syndromu pálení ústní sliznice (A. Sardella). Přestože tato sdělení nepřinesla žádné převratné informace, shrnutí problematiky světovými odborníky dalo všem jasnou představu moderního přístupu k těmto afekcím, a všichni v auditoriu se mohli sami pro sebe zamyslet nad svým vlastním přístupem.

Po přestávce se mohl účastník sympozia rozhodnout pro panel dvanácti kazuistik demonstrujících spíše raritní onemocnění, anebo mohl vyslechnout v paralelní sekci přednášky na téma predikce vzniku, prognózy a nových trendů v diagnostice maligních nádorů.

Přednášky byly z rozličných lékařských oborů, bez jejichž znalostí se lékař pracující v oblasti orální medicíny nemůže v současnosti obejít – molekulární biologie, mikroRNA, epigenetika (M. Pentenero), speciální zobrazovací metody v porovnání s konvenčními technikami a pokročilé optické zobrazování (C. Farah), biologické markery jakožto prediktory premaligních lézí (M. Rosin), chromozomální translokace a fúze onkogenů uplatňující se při vzniku nádorů slinných žláz (G. Stenman). Následoval panel přednášek zabývajících se bariérovou funkcí ústní sliznice z pohledu odborníků v klinické a molekulární medicíně a orální biologie.

Druhý den sympozia byl zakončen přehledovou přednáškou S. Portera na téma imunomodulační terapie onemocnění ústní sliznice a přednáškou endokrinologa O. Ragnarsonna, který poukázal na často opomíjený systémový účinek lokálně podávaných kortikosteroidů.

Závěrečný, třetí den sympozia byl věnován přidruženému 7. světovému workshopu orální medicíny. Výzkumné skupiny postupně prezentovaly práce týkající se orálního mikrobiomu, molekulární medicíny, užití biologické léčby v orální medicíně, hodnocení závažnosti syndromu pálení ústní sliznice, budoucnosti orální medicíny a pediatrického odvětví orální medicíny.

Zajímavá byla minisympozia „Lunch and learning“, při nichž u šestnácti stolů během oběda diskutovali odborníci z rozmanitých oborů orální medicíny.

Sympozium bylo zakončeno interaktivní klinicko-patologickou sekcí, při níž bylo postupně prezentováno sedm kazuistik. Ty byly řešeny v přímém přenosu a auditorium mohlo pomocí mobilních telefonů hlasovat v určitých zásadních částech diagnostik.

Simultánně s odborným programem probíhala po celou dobu sympozia expozice 185 posterů. Pracoviště autora tohoto sdělení se představilo prací M. Šembera, R. Slezák, V. Radochová: „Purulent sialoadenitis in patients with primary Sjögren‘s syndrome, a single centre experience“. Ve své práci autoři shrnovali poznatky o této problematice během posledních šestnácti let.

Součástí sympozia bylo také plenární zasedání členů EAOM, při němž byla diskutována trvale zisková ekonomika této organizace a oznámeny výsledky voleb členů prezidia společnosti v příštích dvou letech.

Organizátorům sympozia je třeba vyjádřit obdiv a poděkování za jejich manažerské a organizační schopnosti. Představitelé města, zastupované místostarostkou Göteborgu, podpořili sympozium jak materiálně, tak příjemným přivítáním všech účastníků. Zvolené místo konání sympozia je druhým největším švédským městem, vyhlášeným světově proslulou moderní gastronomií, mořskými plody, ohromujícím pobřežím a přilehlým souostrovím. Sympozium bylo také skvělou příležitostí k setkání s kolegy a přáteli, kteří se odborně pohybují v oblasti orální medicíny, a příležitostí navštívit krásný skandinávský region. Příští sympozium EAOM v roce 2020 se uskuteční v portugalském Portu.