LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do České republiky přicházejí a pravděpodobně dál budou přicházet lidé, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Musíme předpokládat, že tito lidé budou potřebovat i neodkladné ošetření zubního lékaře. Rád bych vás proto jménem České stomatologické komory požádal, abyste se uprchlíků z Ukrajiny ujali a potřebnou neodkladnou péči jim poskytli.

Uprchlíci s vízem za účelem strpění pobytu

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii se musí před vstupem do České republiky zdravotně pojistit. V současné mimořádné situaci to však v řadě případů nebude možné. Uprchlíkům z Ukrajiny bude Česká republika udělovat tzv. víza za účelem strpění pobytu. Každý, komu bude takové vízum uděleno, bude zdravotně pojištěn u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a pojistné za něj zaplatí stát. V ordinaci se pak prokáže buď potvrzením o pojištění VZP ČR (vzor je k dispozici na https://media.vzpstatic.cz/media/Default/clanky/prukazy-pojistence/potvrzeni_docasne_nahrazujici_ehic.pdf), nebo alespoň cestovním dokladem a přiděleným vízem. Péči poskytnutou uprchlíkům, kteří se prokážou potvrzením o pojištění nebo alespoň přiděleným vízem za účelem strpění pobytu, lze vykázat VZP ČR. To se týká jak smluvních, tak nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

Uprchlíci bez víza

Je však nutno počítat s tím, že neodkladnou péči budou potřebovat i uprchlíci, kteří dosud nemají vyřízené vízum a jsou na území České republiky ve stejném režimu, jako kdyby byli turisty. Turisté by měli mít komerční cestovní pojištění, což však v případě uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny lze jen těžko předpokládat. Může se proto stát, že Vás o neodkladné ošetření požádá občan Ukrajiny, kterému dosud nebylo vydáno vízum a který ani není komerčně pojištěn. Podle právních předpisů máte právo požadovat od takového pacienta plnou úhradu poskytnuté péče. S odkazem na etické a humanitární principy Vás jménem České stomatologické komory žádám, abyste úhradu neodkladné péče v těchto případech zvážili a podle možností od ní upustili.

Pomoc České stomatologické komory

V České republice je každý poskytovatel zdravotních služeb povinen poskytnout neodkladnou péči každému, kdo ji potřebuje. Není samozřejmě povinen to udělat zdarma. Výzva České stomatologické komory k bezplatnému poskytování neodkladné péče uprchlíkům z Ukrajiny, kteří nejsou žádným způsobem pojištěni, je morálním apelem, nikoliv závazným pokynem. Pro případ, že by kterýkoliv zubní lékař byl v důsledku bezplatného poskytování neodkladné péče nepojištěným uprchlíkům z Ukrajiny vystaven neúnosné ekonomické zátěži, je Česká stomatologická komora připravena vzniklé náklady podle svých možností kompenzovat s využitím prostředků sociálního fondu podle pravidel jeho čerpání.

Děkuji vám.

www.dent.cz (Pro členy/Aktuality – z 28. 2. 2022)

ČSK se aktivně zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům

www.dent.cz (Pro členy/Aktuality – z 2. 3. 2022)

Vedení ČSK aktivně podporuje pomoc uprchlíkům, kteří přicházejí z válkou postižené Ukrajiny a potřebují neodkladné lékařské ošetření.

V této zprávě mimo jiné najdete:

  • Ke stažení oznámení v ukrajinštině, které mohou na vstup do své ordinace anebo na webové stránky umístit ti, kteří se rozhodli pomoci a ukrajinským uprchlíkům budou poskytovat lékařské ošetření.
  • Odkazy na webové stránky MZ ČR, kde jsou k dispozici komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče sloužící k překonání jazykové bariéry a aktualizované informace k humanitární pomoci.